Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Raad van State

Als adviseur voor wetgever en bestuur en als hoogste algemene bestuursrechter bijdragen aan behoud en versterking van de democratische rechtsstaat en daarbinnen aan de eenheid, legitimiteit en kwaliteit van het openbaar bestuur in brede zin, alsmede aan de rechtsbescherming van de burger.

De Grondwet en de Wet op de Raad van State vormen het wettelijk kader, waarbinnen de Raad van State zijn taken verricht. Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden vormt de grondslag voor zijn werkzaamheden als Raad van State van het Koninkrijk.

De Afdeling advisering van de Raad van State is belast met het onafhankelijk toezicht op de naleving van de (Europese) begrotingsregels, als bedoeld in het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur (VSCB) en artikel 5 van Verordening (EU) 473/2013.

De Afdeling advisering is krachtens de artikelen 5 en 7 van de Klimaatwet belast met de toetsing van het klimaatbeleid van de regering. Zij adviseert over de jaarlijkse Klimaatnota en het vijfjaarlijks Klimaatplan.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal en van de begroting van de Overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4 lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

Voor 2022 zijn geen beleidswijzigingen voorzien.

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Raad van State (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

78.389

77.760

75.728

74.635

73.764

73.764

69.209

        

Uitgaven

72.711

77.760

75.728

74.635

73.764

73.764

69.209

        

Institutionele inrichting

       

Advisering

6.960

7.686

7.690

7.690

7.690

7.690

7.690

Bestuursrechtspraak

32.422

44.028

39.886

39.216

38.346

38.346

33.406

Raad van State gemeenschappelijke diensten

33.329

26.046

28.152

27.729

27.728

27.728

28.113

        

Ontvangsten

1.280

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

Uitgaven

Institutionele inrichting

Advisering

De Afdeling advisering van de Raad van State is adviseur van regering en parlement voor wetgeving en bestuur. Zij adviseert over onder meer (initiatief) wetsvoorstellen, algemene maatregelen van bestuur, goedkeuringswetten voor internationale verdragen en de miljoenennota. Verder brengt zij gevraagde voorlichtingen en ongevraagde adviezen uit. Daarnaast heeft zij een taak als onafhankelijke begrotingsautoriteit en schrijft de Klimaatwet voor dat de Afdeling wordt gehoord over het Klimaatplan, de Klimaatnota en de Voortgangsrapportage. Het doel van deze laatste taak is het regeringsbeleid normatief te toetsen en bestuurlijk te wegen in het licht van het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

De Afdeling werkt verder aan de ambitie om eerder, breder en scherper te adviseren en daarbij haar externe profiel te versterken. Dit betekent dat zij regelmatiger eerder in het proces van wetgeving betrokken zal zijn en vaker thematisch, los van concrete wetsvoorstellen, zal adviseren. Daartoe behoort ook dat de Afdeling advisering vaker en in een vroeger beleidsstadium door de regering of door één der Kamers kan worden gevraagd om voorlichting te verstrekken. Daarnaast zal zij meer aandacht schenken aan communicatie en toegankelijker taalgebruik.

In onderstaande tabel zijn de realisatie, de verwachte instroom en de planning van afhandeling van adviesaanvragen door de Afdeling advisering weergegeven.

Tabel 3 Instroom en afhandeling adviesaanvragen (in aantallen)
 

Realisatie

Prognose

     
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Instroom

508

400

400

400

400

400

400

Uitstroom

484

400

400

400

400

400

400

Bestuursrechtspraak

Taak van de Afdeling bestuursrechtspraak is het op de meest doelmatige en kwalitatief goede wijze afdoen van binnengekomen zaken. Tijdigheid, kenbaarheid en voorspelbaarheid en bruikbare rechtsvorming zijn daarbij belangrijke aspecten. De Afdeling bestuursrechtspraak bestaat uit drie kamers: de Algemene kamer, de Vreemdelingenkamer en de Omgevingskamer.

In zijn reactie in het Nederlands Juristenblad op het rapport ‘Ongekend onrecht’ heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak aangegeven dat gehoor wordt gegeven aan de oproep van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag om aan reflectie te doen. Voor dit onderwerp is een programma van start gegaan. Een externe begeleidingscommissie is bij de uitvoering van het programma betrokken. Streven is om het eindrapport in november 2021 op te leveren.

Instroom van zaken

In onderstaande tabel zijn de in het begrotingsjaar 2020 gerealiseerde uitstroom van zaken en de instroomverwachting voor de jaren 2021 ‒ 2026 weergegeven.

Tabel 4 Uitstroom en instroom van zaken Afdeling bestuursrechtspraak (in aantallen)
 

Realisatie

Prognose

     
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Omgevingskamer

1.891

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

Algemene kamer

1.499

1.500

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

Vreemdelingenkamer

6.003

11.970

11.020

10.830

10.630

10.260

10.260

        

Totaal bestuursrechtspraak

9.393

15.870

15.320

15.130

14.930

14.560

14.560

Raad van State gemeenschappelijke diensten

Voor een optimale efficiëntie en doelmatigheid worden de Raad en zijn Afdelingen advisering en bestuursrechtspraak ondersteund door één gemeenschappelijke ambtelijke organisatie. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in de onderverdeling van het uitgavenartikel. Deze onderverdeling vergroot de inzichtelijkheid van de uitgaven en draagt op die manier bij aan de transparantie van de overheidsfinanciën.

De gemeenschappelijke diensten omvatten functies die werken ten behoeve van de inhoudelijke en logistieke ondersteuning van de Raad als geheel en beide Afdelingen en zijn ondergebracht in verschillende directies. Ook verzorgen zij ieder jaar het Jaarverslag van de Raad van State en andere inhoudelijke publicaties, zoals de in november 2020 verschenen bundel: «In gesprek - Bijdragen aan de dialoog over de rechtsstaat».

Ten behoeve van een geordende aanpak van de vernieuwing en verdere ontwikkeling van de IV-systemen van de Raad van State wordt ieder jaar een meerjarige IV-kalender vastgesteld. Voor de uitvoering van deze IV-kalender zijn structureel middelen (jaarlijks € 4,2 mln.) aan het uitgavenartikel toegevoegd.

De inwerkingtreding van de Wet Open Overheid gaat gepaard met uitvoeringskosten voor de Raad van State. Deze middelen zijn toegevoegd aan de uitgavenraming.

Ontvangsten

De ontvangsten van de Raad van State bestaan in hoofdzaak uit griffierechten.

Licence