Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Raad van State (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

75.728

76.384

3.660

‒ 2.318

77.726

      

Uitgaven

75.728

76.384

3.660

‒ 2.318

77.726

      

Institutionele inrichting

     

Advisering

7.690

7.690

228

0

7.918

Bestuursrechtspraak

39.886

39.886

2.070

‒ 2.300

39.656

Raad van State gemeenschappelijke diensten

28.152

28.808

1.362

‒ 18

30.152

      

Ontvangsten

1.950

1.950

0

0

1.950

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Miljoenennota

Institutionele inrichting

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Bestuursrechtspraak

De Raad van State ontvangt budget vanuit de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor het vergroten van de capaciteit van de Omgevingskamer. Hiermee kunnen zaken met betrekking tot woningbouw sneller afgedaan worden.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Institutionele inrichting

Bestuursrechtspraak

De productie voor het hoger beroep vreemdelingenzaken (HBV) blijft achter ten opzichte de prognoses. Hierdoor worden er minder kosten gemaakt dan begroot. Een deel van het budget wat beschikbaar komt wordt ingezet bij het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten voor de aanschaf van een ambtswoning. Hiervoor vindt een overheveling plaats van € 1 mln. naar het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (artikel 8). Daarnaast wordt er € 1,3 mln. teruggegeven aan het algemene beeld.

Licence