Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Raad van State

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Raad van State (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

75.728

0

75.728

656

76.384

0

0

0

0

          

Uitgaven

75.728

0

75.728

656

76.384

0

0

0

0

          

Institutionele inrichting

         

Advisering

7.690

0

7.690

0

7.690

0

0

0

0

Bestuursrechtspraak

39.886

0

39.886

0

39.886

0

0

0

0

Raad van State gemeenschappelijke diensten

28.152

0

28.152

656

28.808

0

0

0

0

          

Ontvangsten

1.950

0

1.950

0

1.950

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Raad van State gemeenschappelijke diensten

Voor een omvangrijke factuur op het gebied van ICT was in 2021 budget begroot. Deze factuur is echter over de jaargrens heen gegaan. Om deze factuur te kunnen betalen is de eindejaarsmarge van circa € 0,7 mln. toegekend aan de Raad van State.

Licence