Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

De Waterwet voorziet in een zogenoemde experimenteerbepaling die het mogelijk maakt om uit het Deltafonds uitgaven te doen voor maatregelen en voorzieningen op andere beleidsterreinen zoals natuur, milieu of economische ontwikkeling. Voorwaarde is wel dat deze maatregelen samenhangen met maatregelen ten behoeve van waterveiligheid of zoetwatervoorziening en dat er sprake is van additionele financiering in de vorm van het toevoegen van extra middelen aan het fonds afkomstig van andere begrotingen van het Rijk of derden.

Tabel 24 Budgettaire gevolgen van de uitvoering art. 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

97.742

38.173

23.791

71.079

29.595

31.010

1.198

Uitgaven

74.384

91.169

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

Waarvan juridisch verplicht

       

4.02 GIV/PPS

74.384

91.169

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

4.02.01 GIV/PPS

74.384

91.169

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

Ontvangsten

       

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2035 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2035 toegelicht.

Tabel 25 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

Uitgaven

91.169

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

4.02

GIV/PPS

 

91.169

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

           
  

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021-2035

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

Uitgaven

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

1.066.556

4.02

GIV/PPS

 

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

1.066.556

4.01 Experimenteerprojecten

Motivering

Het experimenteerartikel staat ten dienste van een integrale uitvoering van het Deltaprogramma en biedt de mogelijkheid tot integrale bekostiging.

4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Motivering

Bij infrastructuurprojecten waarbij sprake is van publiek-private samenwerking (PPS) bestaat de betaling uit een geïntegreerd bedrag voor aanleg, onderhoud én financiering gedurende een langdurige periode. De meest toegepaste vorm is DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) waarbij de overheid pas na oplevering betaalt voor een dienst (beschikbaarheid) in plaats van mijlpalen voor een product tijdens de bouwfase. Deze contractvorm garandeert een efficiënte en effectieve beschikbaarheid van de noodzakelijke capaciteit om, rekening houdend met de aspecten veiligheid en leefomgeving, een betrouwbaar systeem te realiseren.

Producten

Het project Afsluitdijk is met een DBFM-contract op de markt gezet en verkeert in de realisatiefase. Openstelling (waterveilig) is voorzien in 2025 zoals ook aan de Tweede Kamer gemeld. Het project betreft de versterking van het dijklichaam volgens het principe van de overslagbestendige dijk, met behoud van de groene (vegetatie) uitstraling, het versterken van de schut- en spuicomplexen en het vergroten van de waterafvoercapaciteit door het aanbrengen van pompen in het spuicomplex Den Oever.

Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

De toename van het projectbudget voor de Afsluitdijk wordt veroorzaakt door de toegekende prijsbijstelling 2021 (€ 27 miljoen).

Tabel 26 Projectoverzicht geïntegreerde contractvormen/PPS (bedragen x € 1 miljoen)
 

Projectbudget

Kasbudget

Oplevering

Eind contract

 

huidig

vorig

t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

later

huidig

vorig

Projecten Noordwest-Nederland

             

Afsluitdijk

1.780

1.753

115

91

22

216

89

90

59

1.098

2025

2025

2047

              

Programma Realisatie

1.780

1.753

115

91

22

216

89

90

59

1.098

   

Budget (DF 4.02.01)

   

91

22

216

89

90

59

1.098

   
Licence