Base description which applies to whole site
+

3.8 Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten zorgt ervoor dat leerlingen vanaf 18 jaar in het voortgezet onderwijs (vo) en studenten aan een lerarenopleiding de financiële mogelijkheden hebben om onderwijs te volgen.

De Minister is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland.

Financieren

De Minister financiert het stelsel waarbij de financiële toegankelijkheid is gewaarborgd. De leerling (voortgezet onderwijs) of student (lerarenopleiding) kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming bestaande uit een maandelijkse basistoelage, een eventuele bijdrage in de schoolkosten en een eventuele bijdrage in het les- of cursusgeld.

Kengetallen

Voor indicatoren/kengetallen over de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage Schoolkosten (WTOS) wordt verwezen naar Onderwijs in Cijfers

Tabel 61 Normbedragen WTOS in euro's (per maand, tenzij anders vermeld)1
  

Schoolkosten

Les- of cursusgeld

Basistoelage thuiswonend

Basistoelage uitwonend

Leerlingen in het vo vanaf 18 jaar

    
 

vo onderbouw

84,81

   
 

niet bekostigd vo onderbouw

116,12

101,33

120,28

280,45

 

vo bovenbouw

92,85

 

120,28

280,45

 

niet bekostigd vo bovenbouw

124,20

101,33

120,28

280,45

 

vso

56,33

 

120,28

280,45

 

vavo

124,20

101,33

120,28

280,45

Tegemoetkoming studenten 18+ deeltijd en vavo 18+ deeltijd2

    
 

bij 540 of meer lesminuten per week

334,28

384,00

  
 

tussen 270 en 540 minuten per week

225,21

256,00

  

Lerarenopleidingen2

781,25

567,23

  
1

Peildatum schooljaar 2021/2022

2

Bedragen per schooljaar

Toelichting

De normbedragen zijn gedifferentieerd naar schoolsoort en naar fase (boven- en onderbouw) op basis van kostenverschillen. Havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6 worden tot de vo bovenbouw gerekend, de andere schoolsoorten in het vo tot de onderbouw.

Er zijn voor dit artikel geen beleidswijzigingen voorzien.

Tabel 62 Budgettaire gevolgen van beleid art. 12 (bedragen x € 1.000)1
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

69.366

67.394

67.116

65.960

65.687

65.785

66.107

Totale uitgaven

69.366

67.394

67.116

65.960

65.687

65.785

66.107

waarvan juridisch verplicht (%)

 

100%

     
        

Inkomensoverdracht

66.781

64.893

64.578

63.407

63.082

63.132

63.311

Minderjarige deelnemers bol (R )

10

0

0

0

0

0

0

Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)

3.568

3.641

3.641

3.641

3.641

3.641

3.641

Deeltijd vo (R)

1.953

2.001

2.001

2.001

2.001

2.001

2.001

Volwassenenonderwijs (vavo) (R)

5.132

4.469

5.149

5.386

5.394

5.393

5.402

Meerderjarige scholieren vo (R)

52.417

50.890

49.999

48.641

48.322

48.402

48.520

Meerderjarige scholieren vso (R)

3.701

3.892

3.788

3.738

3.724

3.695

3.747

Leningen

14

14

14

14

14

14

14

STOEB/ALR (NR)

14

14

14

14

14

14

14

Bijdrage aan agentschappen

2.571

2.487

2.524

2.539

2.591

2.639

2.782

Dienst Uitvoering Onderwijs

2.571

2.487

2.524

2.539

2.591

2.639

2.782

Ontvangsten

2.353

2.183

2.174

2.137

2.127

2.129

2.135

Minderjarige deelnemers bol (R)

66

0

0

0

0

0

0

Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo (R)

285

285

285

285

285

285

285

Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R)

2.002

1.898

1.889

1.852

1.842

1.844

1.850

1

Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant.

Budgetflexibiliteit

Van het totale budget voor artikel 12 is voor 2022 100 procent juridisch verplicht op basis van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Alternatieve aanwending vereist wijziging van wet- en regelgeving. De geraamde uitgaven Dienst Uitvoerings Onderwijs (DUO) zijn volledig benodigd voor de uitvoering van de Wet.

Inkomensoverdracht

Onderstaande aantallen geven een indicatie van het gebruik van de diverse regelingen. Er zijn geen basiswaarden en streefwaarden vastgesteld. Uitgangspunt is dat de WTOS wordt benut door de groepen voor wie deze bedoeld is.

Tabel 63 Aantal gebruikers per regeling 1
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Aantal gebruikers tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo en vavo

6.064

6.100

6.100

6.100

6.100

6.100

6.100

Aantal meerderjarige gebruikers v(s)o en vavo

32.118

29.900

29.600

28.900

28.800

28.800

28.900

1

Bron 2020: realisatiegegevens DUO; Bron 2021 – 2026: ramingsmodel SF

Lening

Het bedrag dat onder het instrument lening is geboekt betreffen uitgaven aan de rentedragende lening op de WTOS.

Bijdrage aan agentschappen

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Het betreft het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

Ontvangsten

De geraamde ontvangsten hebben betrekking op te veel of ten onrechte uitgekeerde WTOS-uitkeringen.

Licence