Base description which applies to whole site

Artikel 5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

  

Verplichtingen

10.091.366

0

10.091.366

396

10.091.762

396

0

0

0

10.090.393

           

Uitgaven

168.366

0

168.366

396

168.762

396

0

0

0

152.393

           

Opdrachten

20.122

0

20.122

396

20.518

396

0

0

0

20.149

Kostenvergoeding Atradius DSB

18.900

0

18.900

383

19.283

383

0

0

0

19.914

Uitvoeringskosten herverzekering leverancierskredieten

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

0

Overige uitgaven

222

0

222

13

235

13

0

0

0

235

           

Garanties

78.000

0

78.000

0

78.000

0

0

0

0

62.000

Schade-uitkering EKV

77.000

0

77.000

0

77.000

0

0

0

0

62.000

Schade-uitkering herverzekering leverancierskredieten

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

0

           

Storting/onttrekking begrotingsreserve

70.244

0

70.244

0

70.244

0

0

0

0

70.244

Mutatie begrotingsreserve EKV

70.244

0

70.244

0

70.244

0

0

0

0

70.244

           

Ontvangsten

133.206

0

133.206

0

133.206

0

0

0

0

104.707

           

Garanties

109.174

0

109.174

0

109.174

0

0

0

0

80.675

Premies EKV

70.244

0

70.244

0

70.244

0

0

0

0

70.244

Premies herverzekering leverancierskredieten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Schaderestituties EKV

38.930

0

38.930

0

38.930

0

0

0

0

10.431

Schaderestituties herverzekering leverancierskredieten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           

Storting/onttrekking begrotingsreserve

24.032

0

24.032

0

24.032

0

0

0

0

24.032

Mutatie begrotingsreserve EKV

24.032

0

24.032

0

24.032

0

0

0

0

24.032

Tabel 21 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

10.091.366

0

10.091.366

396

10.091.762

396

0

0

0

10.090.393

waarvan garantieverplichtingen

10.000.000

0

10.000.000

0

10.000.000

0

0

0

0

10.000.000

Herverzekering leverancierskredieten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Exportkrediet-verzekeringen

10.000.000

0

10.000.000

0

10.000.000

0

0

0

0

10.000.000

waarvan: aangegane garantieverplichtingen

10.000.000

0

10.000.000

0

10.000.000

0

0

0

0

10.000.000

waarvan: vervallen garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           

waarvan overige verplichtingen

91.366

0

91.366

396

91.762

396

0

0

0

90.393

Kostenvergoeding Atradius DSB

18.900

0

18.900

383

19.283

383

0

0

0

19.914

Uitvoeringskosten herverzekering leverancierskredieten

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

0

Schade-uitkering herverzekering leverancierskredieten

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

0

Storting begrotingsreserve EKV

70.244

0

70.244

0

70.244

0

0

0

0

70.244

Overige betalingsverplichtingen

222

0

222

13

235

13

0

0

0

235

Tabel 22 Geschatte budgetflexibiliteit

juridisch verplicht

100%

bestuurlijk gebonden

0%

beleidsmatig gereserveerd

0%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

0%

Toelichting

Budgetflexibiliteit

Opdrachten

Dit budget is 100% juridisch verplicht op basis van een overeenkomst met ADSB.

Garanties

Deze uitgaven zijn 100% juridisch verplicht, aangezien deze voortvloeien uit afgesloten exportkredietverzekeringen. Indien de verzekerde risico’s zich materialiseren en aan alle verzekeringsvoorwaarden is voldaan, moet de Staat als verzekeraar tot uitkering overgaan.

Verplichtingen, uitgaven en ontvangsten

De mutaties op het niveau van de financiële instrumenten komen niet boven de ondergrenzen uit binnen de staffel (conform de RBV, zie ook de Leeswijzer op pagina 4). Toelichting van deze mutaties blijft derhalve achterwege.

Licence