Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)

01

Investeren in waterveiligheid

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2025(7)

Mutaties2026(8)

Mutaties2027(9)

Mutaties2028(10)

Mutaties2029(11)

Verplichtingen

 

1.060.356

 

1.060.356

417.288

1.477.644

333.085

321.169

540.164

502.649

118.652

Uitgaven

 

709.270

 

709.270

‒ 226.570

482.700

‒ 187.126

‒ 67.365

97.453

2.166

‒ 113.585

            

01.01

Grote projecten waterveiligheid

92.452

 

92.452

‒ 20.554

71.898

‒ 19.747

‒ 21.824

9.881

65.576

‒ 7.002

01.01.01

Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

89.494

 

89.494

‒ 35.151

54.343

‒ 20.027

‒ 21.252

9.874

64.559

 

01.01.02

Programma HWBP-2 Rijksprojecten

1.167

 

1.167

329

1.496

258

277

229

0

 

01.01.03

Ruimte voor de rivier

334

 

334

6.646

6.980

‒ 59

‒ 120

‒ 1.097

1.173

324

01.01.04

Maaswerken

1.457

 

1.457

7.622

9.079

81

‒ 729

875

‒ 156

‒ 7.326

            

01.02

Ontwikkeling waterveiligheid

585.591

 

585.591

‒ 216.526

369.065

‒ 168.390

‒ 46.492

82.876

‒ 65.321

‒ 107.384

01.02.01

Planning waterveilgheid

40.793

 

40.793

‒ 14.537

26.256

‒ 2.975

‒ 2.334

23.050

18.507

13.787

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.376

 

1.376

 

1.376

     

01.02.02

Aanleg waterveiligheid

544.798

 

544.798

‒ 201.989

342.809

‒ 165.415

‒ 44.158

59.826

‒ 83.828

‒ 121.171

            

01.03

Studiekosten

31.227

 

31.227

10.510

41.737

1.011

951

4.696

1.911

801

01.03.01

Studie en onderzoekskosten

31.227

 

31.227

10.510

41.737

1.011

951

4.696

1.911

801

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

   

7.797

7.797

     
            

Ontvangsten

 

169.003

 

169.003

10.382

179.385

7.956

‒ 4.818

‒ 17.325

‒ 1.752

7.760

01.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

169.003

 

169.003

10.382

179.385

7.956

‒ 4.818

‒ 17.325

‒ 1.752

7.760

01.09.01

Ontvangsten waterschappen HWBP-2

   

0

0

     

01.09.02

Overige ontvangsten HWBP-2

0

 

0

 

0

     

01.09.03

Ontvangsten waterschappen HWBP

169.003

 

169.003

10.029

179.032

7.460

‒ 4.818

‒ 17.325

‒ 3.388

7.760

01.09.04

Overige ontvangsten HWBP

   

0

0

     

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 417 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (€ 860 miljoen) en verschuiving van verplichtingenruimte naar latere jaren (€ - 465 miljoen) naar de begrotingsperiode (2024-2029). Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van de verplichtingen van € 22 miljoen.

De verschuiving naar latere jaren van € - 465 miljoen betreft met name de herziene planningen van de keringbeheerders bij het HWBP en HWBP-2 en Rijksprojecten (€ - 459 miljoen) en het eerder aangaan van verplichtingen voor het project Beekdalen € 15 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties die leiden tot een verlaging van € - 21 miljoen.

Uitgaven

Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € - 20,6 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een verhoging ad € 9,7 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, een desaldering van € 3,7 miljoen en kasschuiven van € - 33,9 miljoen naar latere jaren. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van € - 0,1 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 9,7 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Desalderingen

De hogere ontvangst ad € 3,7 miljoen betreft de opbrengsten betreffende met project Grensmaas en is toegevoegd aan de uitgavenraming.

Kasschuiven

Vanuit 2024 wordt aan latere jaren € 33,9 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning van het hoogwaterbeschermingsprogramma-2. Deze kasmatige vertraging is nagenoeg geheel terug te voeren op het deelproject Markeermeerdijken.

Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € - 216,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties, een verlaging ad € - 1,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 227,4 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 11,3 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verhoging van € 1,4 miljoen.

Saldo 2023

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 1,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2024 bedroeg € 44,5 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2023 (€ 75 miljoen) € 119,5 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2023 een bedrag van € 396,6 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een onderprogrammering van € 277,1 miljoen. Via het generale beeld wordt € - 461,1 miljoen naar latere jaren overgeboekt. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2023 van € 184 miljoen.

Naast de ontwikkeling in de overprogrammering hebben de omvangrijkste kasschuiven betrekking op;

Hoogwaterbeschermingsprogramma: Op basis van de actuele prognoses van de beheerders (waterschappen) die de projecten voorbereiden en uitvoeren wordt vanuit 2024 € - 96,5 miljoen verschoven naar latere jaren. Ten aanzien van de rijksprojecten wordt € - 17,4 miljoen verschoven naar latere jaren.

Voor de aansluiting op de uitvoeringsplanning van het programma integraal riviermanagement wordt vanuit 2024 € - 10,4 miljoen verschoven naar latere jaren.

Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € - 38,6 miljoen.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM). Dit betreft voor een deel vast onderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt (€ 13,4 miljoen). Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomstig onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.Voor de verdere uitvoering van de programma's integraal riviermanagement en landelijk verbeterprogramma regionale rijkskeringen wordt vanuit de beleidreservering (artikel 5.04) respectievelijk € 12 en € 2,3 miljoen overgeboekt, waarvan € 7,3 miljoen in 2024. Daarnaast zijn er verschillende mutaties die leiden tot een verhoging van € 0,4 miljoen.

Artikel 1.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 10,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties: een verhoging ad € 17,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 9,2 miljoen, overboeking van hoofdstuk XII € 1,4 miljoen, diverse kleinere boekingen € 0,3 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 17,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

Met de kasschuif van € - 9,2 miljoen naar latere jaren, wordt het beschikbare bedrag voor studiekosten in lijn gebracht met de programmering. Het betreft hier met name MIRT-onderzoek en Cybersecurity/ Vitaal.

Overboekingen van Hoofdstuk XII

€ 2,7 miljoen wordt overgeboekt vanuit hoofdstuk XII voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2024 voor de water- en bodemopgaven. € - 0,9 miljoen wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII ter financiering van inhuur cybersecurity. Diverse kleinere mutaties van per saldo een verhoging ad € - 0,4 miljoen.

Ontvangsten

De ontvangsten worden verhoogd met € 10,4 miljoen in 2024. Dit betreft ontvangsten Grensmaas voor gemaakte kosten van vastgoed, kabels, leidingen, juridische begeleidingen en inkomsten verkochte gronden (€ 3,7 miljoen) en verschuivingen vanuit latere jaren als gevolg van de aanpassing van de uitvoeringsplanning HWBP (€ 10,3 miljoen). Daarnaast wordt het saldo 2023 verwerkt hetgeen een verlaging in 2024 betekent van € - 3,0 miljoen en enkele kleinere mutaties van met saldo een verlaging van € - 0,6 miljoen.

Licence