Base description which applies to whole site

3.12 Beleidsartikel 15. Media

Tabel 27 Budgettaire gevolgen van beleid art. 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

1.223.663

0

1.223.663

109.162

1.332.825

79.261

75.097

74.367

74.798

1.294.889

           

Uitgaven

1.213.908

0

1.213.908

78.650

1.292.558

79.116

74.141

74.222

74.367

1.294.889

           

Bekostiging

1.172.494

0

1.172.494

75.095

1.247.589

74.350

52.267

70.092

70.237

1.268.733

Landelijke publieke omroep

917.872

0

917.872

41.278

959.150

47.038

47.172

47.264

47.384

968.725

Regionale omroep

182.083

0

182.083

5.563

187.646

6.335

‒ 8.156

11.597

12.478

211.499

Stichting Omroep Muziek

22.384

0

22.384

656

23.040

603

575

575

575

20.175

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)

30.585

0

30.585

965

31.550

926

927

859

859

29.392

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

3.005

0

3.005

204

3.209

97

99

98

93

2.967

Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (CoBO)

5.522

0

5.522

162

5.684

162

162

162

162

5.684

Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)

1.830

0

1.830

54

1.884

54

54

54

54

1.884

Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO)

1.890

0

1.890

55

1.945

55

55

55

55

1.945

Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve

6.497

0

6.497

26.222

32.719

19.458

11.757

9.806

8.955

26.104

Overige bekostiging media

826

0

826

‒ 64

762

‒ 378

‒ 378

‒ 378

‒ 378

358

Subsidies (regelingen)

33.624

0

33.624

1.722

35.346

1.756

18.621

758

758

15.576

Subsidies

1.862

‒ 300

1.562

93

1.655

44

44

44

44

946

Onderzoeksjournalistiek

12.181

300

12.481

625

13.106

799

717

714

714

14.630

Lokale journalistiek

19.581

0

19.581

1.004

20.585

913

17.860

0

0

0

Opdrachten

730

0

730

31

761

34

37

37

37

754

Opdrachten

730

0

730

31

761

34

37

37

37

754

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

6.981

0

6.981

1.797

8.778

2.971

3.211

3.330

3.330

9.742

Commissariaat voor de Media

6.981

0

6.981

1.797

8.778

2.971

3.211

3.330

3.330

9.742

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

79

0

79

5

84

5

5

5

5

84

European Audiovisual Observatory

79

0

79

5

84

5

5

5

5

84

Ontvangsten

135.660

0

135.660

45.340

181.000

46.810

41.810

41.810

41.810

165.500

Reclame ontvangsten

135.660

0

135.660

45.340

181.000

46.810

41.810

41.810

41.810

165.500

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 109,2 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties (€ 78,7 miljoen). Daarnaast wordt de verplichtingenstand aangesloten op de voorgenomen uitgaven uit de mediabegrotingsbrief.

Uitgaven

De uitgaven worden met € 78,7 miljoen verhoogd.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 75,1 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door:

  • toevoeging van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 (€ 30,6 miljoen);

  • een overboeking van € 1,1 miljoen van de post dotatie/onttrekking AMr en € 0,4 miljoen van de post overige bekostiging naar het instrument bijdragen aan ZBO’s / RWT’s in verband met de financiering van de uitbreiding van de (wettelijke) taken van het Commissariaat (€ 1,5 miljoen);

  • een verhoging van de dotatie aan de AMr als gevolg van de geactualiseerde raming van de reclameopbrengsten voor 2024 in de mediabegrotingsbrief 2024 (€ 45,3 miljoen);

  • daarnaast is er een overboeking binnen het instrument bekostiging van de post dotatie/ onttrekking AMr naar de Landelijke Publieke Omroep (€ 18,0 miljoen) voor de dekking van de meerkosten bij de aankoop van rechten voor uitzending van de zogenaamde superevenementen (het EK en WK voetbal (vrouwen en mannen) en de Olympische Spelen (inclusief Paralympische Spelen)).

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 1,7 miljoen verhoogd als gevolg van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024.

Amendement Sneller en Paternotte

Als gevolg van het amendement Sneller en Paternotte (Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 36 410 VIII, nr. 38) is voor 2024 € 0,3 miljoen beschikbaar om extra te investeren in persvrijheid en persveiligheid. De middelen worden in overleg met PersVeilig ingezet voor de in het amendement genoemde doelen.

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

Het budget voor bijdragen aan ZBO's / RWT's wordt per saldo met € 1,8 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door:

  • toevoeging van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 (€ 0,2 miljoen);

  • een overboeking van € 1,1 miljoen van de post dotatie/onttrekking AMr en € 0,4 miljoen van de post overige bekostiging naar het instrument bijdragen aan ZBO’s / RWT’s in verband met de financiering van de uitbreiding van de (wettelijke) taken van het Commissariaat (€ 1,5 miljoen).

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt met € 45,3 miljoen verhoogd. Hiermee wordt de raming aangepast aan de raming van de reclameopbrengsten in de mediabegrotingsbrief 2024.

Dotatie Algemene Mediareserve

Aan de AMr wordt op basis van de huidige ramingen eind 2024 € 32,7 miljoen toegevoegd.

Tabel 28 Raming ontwikkeling liquiditeit AMr (bedragen x € 1.000)

Saldo AMr per 01-01-2024

189.053

Directe mutaties AMr

-

Mutaties AMr via begroting

32.719

Verwacht saldo AMr per 31-12-2024

221.772

Licence