Base description which applies to whole site

3.12 Artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid art. 24 Inspectie Leefomgeving en Transport (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

203.031

0

203.031

9.591

212.622

16.892

15.110

14.233

14.409

206.526

            
 

Uitgaven

203.031

0

203.031

16.591

219.622

16.892

15.110

14.233

14.409

206.526

            

24.1

Personele uitgaven

181.399

0

181.399

15.166

196.565

16.249

14.562

13.788

14.285

200.980

 

Personele uitgaven

181.399

0

181.399

15.166

196.565

16.249

14.562

13.788

14.285

200.980

 

Eigen personeel

157.393

0

157.393

13.006

170.399

12.325

12.362

12.188

12.685

163.715

 

Externe Inhuur

24.006

0

24.006

2.160

26.166

3.924

2.200

1.600

1.600

37.265

24.2

Materiële uitgaven

21.632

0

21.632

1.425

23.057

643

548

445

124

5.546

 

Materiële uitgaven

21.632

0

21.632

1.425

23.057

643

548

445

124

5.546

 

ICT

246

0

246

0

246

0

0

0

0

138

 

Bijdragen aan SSOs

56

0

56

10.000

10.056

0

0

0

0

0

 

overige materiele uitgaven

21.330

0

21.330

‒ 8.575

12.755

643

548

445

124

5.408

            
 

Ontvangsten

14.948

0

14.948

0

14.948

0

0

0

0

14.948

            

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Per saldo is het verplichtingenbudget met € 9,6 miljoen verhoogd in 2024 en cumulatief met € 75,0 miljoen) Dit komt met name door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Daarnaast heeft eind 2023 een verplichtingenschuif plaatsgevonden om contracten met externe inzet en licenties te verlengen voor 2024 om te borgen dat specifieke kennis bij de ILT beschikbaar blijft en werkzaamheden niet vertragen. Het verplichtingenkader is eind 2023 verhoogd met € 7,0 miljoen euro, wat leidt tot een verlaging in het verplichtingenkader 2024 van € 7,0 miljoen euro.

Uitgaven

1 Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven is verhoogd met € 16,6 miljoen en cumulatief € 73,2 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. Dit wordt verklaard door de volgende mutaties:

2023 t/m 2029:

  • Een bijdrage voor de Looncompensatie van € 10,9 miljoen in 2024 en cumulatief € 54,4 miljoen in de periode 2025 t/m 2029.

  • Een bijdrage vanuit artikel 99 van € 2 miljoen in 2024 en cumulatief € 10 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. Dit betreft de coalitie akkoord middelen voor het overheidsbrede programma Werk aan Uitvoering ter verbetering van de publieke dienstverlening, met als doel beter aan te sluiten op de verwachtingen en behoeften van mensen en bedrijven. Met deze tweede tranche zijn alle middelen verdeeld.

  • Een optelling van extra middelen voor nieuwe taken voor de ILT van € 2,3 miljoen in 2024 en cumulatief € 10,4 miljoen in de periode 2025 t/m 2029.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Licence