Base description which applies to whole site

3.14 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid art. 26 (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Mutaties 2027

Verplichtingen

10.064.928

0

10.064.928

‒ 158.870

9.906.058

‒ 293.211

‒ 140.646

860.763

1.169.082

          

Uitgaven

10.160.555

0

10.160.555

‒ 254.137

9.906.418

‒ 223.025

52.687

1.132.521

863.584

          

1 Bijdragen aan het Mobiliteitsfonds

8.416.715

0

8.416.715

‒ 118.934

8.297.781

‒ 41.458

‒ 17.158

668.433

652.762

          

2 Bijdragen aan het Deltafonds

1.743.840

0

1.743.840

‒ 135.203

1.608.637

‒ 181.567

69.845

464.088

210.822

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 1e suppletoire begroting in 2023 per saldo met € 158,9 miljoen verlaagd en cumulatief voor de periode 2024 t/m 2027 met € 1.596,0 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Daarnaast vindt er een technische correctie plaats om de verplichtingen gelijk te trekken aan het uitgavenbudget (cumulatief ‒ € 136,9 miljoen in de periode 2023 t/m 2027).

Uitgaven

1. Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds

Per saldo is de bijdrage aan het Mobiliteitsfonds in 2023 met € 118,9 miljoen afgenomen en in de periode 2024 t/m 2027 cumulatief met € 1.262,6 miljoen toegenomen. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2023 t/m 2026:

  • De prijsbijstelling op de middelen van de Aanvullende Post (cumulatief € 69,1 miljoen in 2023 t/m 2026).

2025 en verder:

  • Een overboeking van de Coalitie Akkoord middelen Rutte IV voor de Tolvrije Westerscheldetunnel vanuit de Aanvullende Post (cumulatief € 84,0 miljoen in 2025 t/m 2027).

2023 en verder:

  • De nacalculatie op de prijsbijstelling van 2022 (cumulatief € 329,7 miljoen in 2023 t/m 2027 en € 64,5 miljoen structureel).

  • Bij deze eerste suppletoire begroting wordt invulling gegeven aan de taakstelling ten behoeve van de rijksbrede opgave. Het aandeel van IenW bedraagt in 2023 € 136 oplopend naar € 191 miljoen per jaar met structurele doorwerking vanaf 2028. Verdeeld over de drie begrotingen gaat het om € 149 miljoen per jaar voor het Mobiliteitsfonds, € 24 miljoen per jaar voor het Deltafonds en € 18 miljoen per jaar voor Hoofdstuk XII. De taakstelling ten laste van het Mobiliteitsfonds bedraagt t/m 2037 ruim € 2.137 miljoen.

2026 en verder:

  • Toevoeging van de Coalitie Akkoord middelen Rutte IV voor instanthouding (waarvan € 707,6 in 2023 en 699,1 miljoen in 2027).

Het resterende bedrag wordt met name verklaard door diverse overboekingen tussen Hoofdstuk XII en het Mobiliteitsfonds en overboekingen vanuit andere ministeries.

Voor meer details wordt verwezen naar de 1e suppleotire begroting van het Mobiliteitsfonds.

2. Bijdrage aan het Deltafonds

Per saldo is de bijdrage aan het Deltafonds in 2023 met €135,2 miljoen verlaagd en in de periode 2024 t/m 2027 cumulatief met € 563,2 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2023 t/m 2025:

  • De prijsbijstelling op de middelen van de Aanvullende Post (cumulatief € 2,7 miljoen in 2023 t/m 2025).

2023 t/m 2026:

  • Een kasschuif van € 133,3 miljoen in 2023 en € 180,1 miljoen in 2024 naar 2025 en 2026 ten laste van het generale beeld.

2023 en verder:

  • De nacalculatie op de prijsbijstelling van 2022 (cumulatief € 55,4 miljoen in 2023 t/m 2027 en € 9,1 miljoen structureel).

  • Bij deze Eerste suppletoire begroting wordt invulling gegeven aan de taakstelling ten behoeve van de rijksbrede opgave. Het aandeel van IenW bedraagt in 2023 € 136 oplopend naar € 191 miljoen per jaar met structurele doorwerking vanaf 2028. Verdeeld over de drie begrotingen gaat het om € 149 miljoen per jaar voor het Mobiliteitsfonds, € 24 miljoen per jaar voor het Deltafonds en € 18 miljoen per jaar voor Hoofdstuk XII. De taakstelling ten laste van het Deltafonds bedraagt t/m 2037 € 355 miljoen.

2026 en verder:

  • Toevoeging van de Coalitie Akkoord middelen Rutte IV voor instanthouding (waarvan € 224,9 in 2023 en 223,0 miljoen in 2027).

Het resterende bedrag wordt met name verklaard door diverse overboekingen tussen Hoofdstuk XII en het Deltafonds en overboekingen vanuit andere ministeries.

Voor meer detail wordt verwezen naar de 1e suppletoire begroting van het Deltafonds.

Licence