Base description which applies to whole site

3.14 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid art. 26 Bijdrage Investeringsfondsen (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

11.533.634

‒ 28.400

11.505.234

‒ 1.332.794

10.172.440

‒ 9.791.498

540.381

767.291

632.090

31.377

            
 

Uitgaven

11.533.484

‒ 28.400

11.505.084

‒ 1.331.257

10.173.827

‒ 9.845.098

540.781

767.591

632.090

31.377

            

26.1

Bijdrage Mobiliteitsfonds

9.883.320

‒ 28.400

9.854.920

‒ 875.957

8.978.963

‒ 9.670.716

506.400

517.434

670.306

127.819

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

9.883.320

‒ 28.400

9.854.920

‒ 875.957

8.978.963

‒ 9.670.716

506.400

517.434

670.306

127.819

 

Overige bijdragen

9.883.320

‒ 28.400

9.854.920

‒ 875.957

8.978.963

‒ 9.670.716

506.400

517.434

670.306

127.819

26.2

Bijdrage Deltafonds

1.650.164

0

1.650.164

‒ 455.300

1.194.864

‒ 174.382

34.381

250.157

‒ 38.216

‒ 96.442

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

1.650.164

0

1.650.164

‒ 455.300

1.194.864

‒ 174.382

34.381

250.157

‒ 38.216

‒ 96.442

 

Overige bijdragen

1.650.164

0

1.650.164

‒ 455.300

1.194.864

‒ 174.382

34.381

250.157

‒ 38.216

‒ 96.442

            
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Uitgaven

1. Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds

De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Mobiliteitsfonds is in 2024 met € 876,0  miljoen afgenomen en in de periode 2025 t/m 2029 cumulatief met € 7.848,8 miljoen. Voor meer details wordt verwezen naar de 1e suppletoire begroting van het Mobiliteitsfonds.

2. Bijdrage aan het Deltafonds

De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het aan het Deltafonds is 2024 met €455,3 miljoen verlaagd en in de periode 2025 t/m 2029 cumulatief met € 24,5 miljoen verlaagd. Voor meer details wordt verwezen naar de 1e suppletoire begroting van het Deltafonds.

Licence