Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 17 Luchtvaart

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid art. 17 (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Mutaties 2027

Verplichtingen

93.241

0

93.241

166.635

259.876

‒ 32.636

‒ 41.694

‒ 43.865

‒ 35.706

          

Uitgaven

46.693

0

46.693

6.673

53.366

964

‒ 3.094

‒ 265

‒ 2.106

          

1 Luchtvaart

46.693

0

46.693

6.673

53.366

964

‒ 3.094

‒ 265

‒ 2.106

Opdrachten

14.582

0

14.582

1.017

15.599

‒ 742

‒ 3.199

‒ 370

‒ 850

Opdrachten GIS

1.210

0

1.210

‒ 155

1.078

‒ 155

‒ 155

‒ 155

‒ 155

Caribisch Nederland

465

0

465

1.830

2.295

0

0

0

‒ 59

Klimaatbeleid

404

0

404

841

1.245

851

0

0

‒ 51

Luchtruim Regio Luchthaven

1.549

0

1.549

‒ 17

1.532

50

50

50

‒ 147

Luchtruimherziening

2.243

0

2.243

‒ 948

1.295

‒ 902

‒ 1.940

0

‒ 142

Onbemande luchtvaart

1.637

0

1.637

‒ 1.250

387

‒ 321

‒ 889

0

‒ 148

Onderzoek luchtvaart

2.549

0

2.549

319

2.868

580

580

‒ 420

0

NGF-project Luchtvaart in transitie

0

0

0

824

824

60

60

60

60

Overige opdrachten

4.525

0

4.525

‒ 427

4.075

‒ 845

‒ 845

155

‒ 148

Subsidies

28.702

0

28.702

3.416

32.118

1.142

‒ 459

‒ 459

‒ 1.400

Subsidies klimaatbeleid

2.850

0

2.850

‒ 248

2.602

0

0

0

0

Subsidies tarieven Bonaire

0

0

0

420

420

0

0

0

0

Subsidies omploegen graan

0

0

0

1.600

1.600

1.601

0

0

0

NGF-project Luchtvaart in transitie

25.000

0

25.000

703

25.703

‒ 1.400

‒ 1.400

‒ 1.400

‒ 1.400

Overige subsidies

852

0

852

941

1.793

941

941

941

0

Bijdragen aan agentschappen

117

0

117

1.188

1.305

420

420

420

0

Waarvan Bijdragen aan agentschap KNMI

14

0

14

0

14

0

0

0

0

Waarvan Bijdragen aan agentschap RWS

53

0

53

752

805

420

420

420

0

Overige Bijdragen aan agentschappen

50

0

50

436

486

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

1.481

0

1.481

144

1.625

144

144

144

144

Waarvan bijdrage International Civil Aviation Organization

1.311

0

1.311

144

1.455

144

144

144

144

Overige Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

170

0

170

0

170

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

100

0

100

908

1.008

0

0

0

0

Leningen

1.711

0

1.711

0

1.711

0

0

0

0

          

Ontvangsten

5.167

0

5.167

‒ 645

4.522

‒ 164

‒ 123

‒ 35

‒ 210

Tabel 12 Uitsplitsing verplichtingen
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Mutaties 2027

Verplichtingen

93.241

0

93.241

166.635

259.876

‒ 32.636

‒ 41.694

‒ 43.865

‒ 35.706

waarvan garantieverplichtingen

48.000

0

48.000

0

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

45.241

0

45.241

166.635

259.876

‒ 32.636

‒ 41.694

‒ 43.865

‒ 35.706

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 17 is in 2023 met € 166,6 miljoen toegenomen en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 153,9 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:

2023:

 • Een ophoging van het verplichtingenbudget met € 9,3 miljoen voor de uitvoering van een nadeelcompensatieregeling voor de overschrijding van de geluid grenswaarde Schiphol.

2023 en verder:

 • Voor het NGF-project Luchtvaart in Transitie wordt € 151,1 miljoen vanuit latere jaren naar 2023 geschoven om de meerjarige reeks in 2023 aan te kunnen gaan.

Het resterende bedrag wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

1 Luchtvaart

Opdrachten

Per saldo is het kasbudget voor opdrachten op het gebied van luchtvaart in 2023 met € 1,0 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 5,2 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2023:

 • Een overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds (€ 1,8 miljoen) voor diverse opdrachten voor Caribisch Nederland. Deze middelen zijn grotendeels bestemd voor de opzet van de oprichting van de Search and Rescue (SAR) voorziening en de instelling van de SAR Beheerorganisatie voor Saba en Sint Eustatius in het kader van ICAO wet-en regelgeving.

2024 t/m 2025:

 • Er vindt een overboeking plaatst van de opdrachtbudgetten voor onbemande luchtvaart en luchtruimherziening naar het subsidiebudget voor de subsidie omploegen graanresten. Hierdoor neemt het opdrachtenbudget in de jaren 2024 en 2025 met € 2,8 miljoen af.

2027 en verder:

 • Het budget is verlaagd door het inpassen van de rijksbrede taakstelling met € 0,9 miljoen structureel vanaf 2027.

Subsidies

Per saldo is het kasbudget voor subsidies op het gebied van luchtvaart in 2023 met € 3,4 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 1,2 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de onderstaande mutaties.

2023:

 • Het NGF-project Luchtvaart in Transitie toont over het jaar 2022 een voordelig saldo van € 2,4 miljoen doordat er geen uitgaven zijn geweest. Deze middelen worden meegenomen naar 2023.

2023 t/m 2025:

 • In 2025 is het subsidiebudget met € 2,8 miljoen miljoen verhoogd door een overboeking van middelen Luchtruimherziening en Onbemande Luchtvaart ter dekking van de verlenging van de subsidie omploegen graanresten.

 • De middelen voor de subsidie omploegen graanresten (€ 2,8 miljoen) worden vanuit 2025 naar voren gehaald. De subsidie wordt met 2 jaar verlengd. Ter dekking hiervan wordt een deel van het opdachtenbudget voor Luchtruimherziening en Onbemande Luchtvaart ingezet en naar voren geschoven.

2023 t/m 2026:

 • Een overboeking vanuit het apparaatsartikel 98 van € 0,9 miljoen per jaar voor de bijdrage Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). De MRS is een opvolger van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) met als doel de maatschappelijke perspectieven op het garanderen van de leefomgevingskwaliteit rondom Schiphol te kanaliseren.

2023 en verder:

 • Er vindt een herverdeling plaats van de middelen voor het NGF-project Luchtvaart in Transitie (€ 1,7 miljoen in 2023 en € 1,4 miljoen vanaf 2024) . Alle toegekende NGF-middelen zijn geboekt op het instrument subsidies, maar een deel hiervan behoort tot opdrachten en personele uitgaven.

In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel:

 • is in regel NGF-project Luchtvaart in transitie een bedrag van € 25,7 miljoen aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2023 opgenomen.

  • Van dit bedrag heeft een bedrag van ten hoogste € 8,25 miljoen betrekking op een subsidie aan Koninklijke NLR (Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum) ten behoeve van ondersteunend onderzoek.

  • Van dit bedrag heeft een bedrag van ten hoogste € 5,25 miljoen betrekking op een subsidie aan TU Delft ten behoeve van ondersteunend onderzoek.

  • Het doel van het project Ondersteunend Onderzoek is het verder uitbouwen van de kennispositie in Nederland ook na 2030 door kennisopbouw en het versterken van de R&D infrastructuur. Deze activiteiten zijn ter ondersteuning van de activiteiten binnen het project Luchtvaart in Transitie. De kennisopbouw richt zich op nieuwe aandrijflijnen, elektrisch-thermische huishouding, nieuwe ontwerpconcepten en materialen, ultra efficiënte structurele componenten en kosten effectieve fabricagetechnologieën voor nieuwe vliegtuigconfiguraties na 2030.

 • is in de regel overige subsidies een bedrag van €1,8 miljoen aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2023 opgenomen.

  • Van dit bedrag heeft een bedrag van ten hoogste €50.000 betrekking op de verlening van een subsidie aan de Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven. De subsidie is bedoeld als financiële ondersteuning van milieu gerelateerde activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid in de omgeving van de luchthaven Eindhoven.

  • Van dit bedrag heeft een bedrag van ten hoogste €50.000 betrekking op de verlening van een subsidie aan de stichting AviAssist voor het verbeteren van de luchtvaartveiligheid Zuidoost Afrika. IenW heeft het initiatief genomen om te zorgen dat in die regio kennis over luchtvaartveiligheid wordt gedeeld, maar vooral goed gebruikt. Hiermee wordt invulling gegeven aan de doelstellingen ten aanzien van luchtvaartveiligheid zoals neergelegd in het State Safety Programme.

 • is in regel subsidies omploegen graan een bedrag van € 1,6 miljoen aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2023 opgenomen. Eén van de sporen in de aanpak om het risico van vogelaanvaringen op Schiphol te reduceren is het beperken van voedselaanbod in de omgeving van de luchthaven. De afgelopen jaren was er een subsidieregeling voor het bijdragen aan het versneld onderwerken van de graanresten na de oogst in een deel van de Haarlemmermeerpolder. Er is besloten de nieuwe regeling met 2 jaar te verlengen t/m 2024. Agrarische ondernemers kunnen op vrijwillige basis deelnemen, met de deelnemers worden overeenkomsten gesloten.

 • is in regel subsidies tarieven Bonaire een bedrag van €0,42 miljoen aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2023 opgenomen.

  • Dit bedrag heeft betrekking op een subsidie aan DC-ANSP van maximaal € 0,42 miljoen (exclusief eventuele koersverschillen, omdat de subsidie in US dollars wordt uitgekeerd) ten behoeve het verlagen van luchtverkeersdienstverleningstarieven. Om een onaanvaardbare stijging in de tarieven voor het gebruik van luchtverkeersdienstverlening op en rond Bonaire International Airport te voorkomen, zal IenW een deel van de kosten voor het leveren van de dienst door Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider (DC-ANSP) dekken via subsidiering. Zonder deze bijdrage zouden de tarieven dusdanig sterk stijgen dat een mogelijke verstoring van de markt zal optreden, met bijbehorend negatief effect op de lokale gemeenschap.

Bovenstaande begrotingsvermeldingen voor de Koninklijke NLR (Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum), TU Delft, de Stichting Leefbaarheid Eindhoven, de Stichting AviAssist en DC-ANSP vormen de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverleningen als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op het gebied van luchtvaart in 2023 met € 1,2 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2024 t/m 2026 met € 1,3 miljoen. Dit komt met name door de onderstaande mutaties.

2023:

 • Diverse overboekingen vanuit opdrachten naar bijdragen aan agentschappen (€ 0,8 miljoen) voor opdrachten die worden uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Rijkswaterstaat (RWS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

2023 t/m 2026:

 • Een overboeking vanuit opdrachten naar bijdragen aan agentschappen voor opdrachten die door RWS worden uitgevoerd in het kader van het afhandelen schade Schiphol (€ 0,4 miljoen per jaar).

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Licence