Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid art. 18 (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Mutaties 2027

Verplichtingen

115.127

0

115.127

90.642

205.769

‒ 54.439

‒ 40.568

‒ 25.379

‒ 34.602

          

Uitgaven

130.251

0

130.251

‒ 34.935

95.316

48.826

30.571

‒ 1.402

‒ 34.389

          

1 Scheepvaart en Havens

130.251

0

130.251

‒ 34.935

95.316

48.826

30.571

‒ 1.402

‒ 34.389

Opdrachten

28.195

0

28.195

3.031

31.226

3.055

1.733

1.291

3.194

Caribisch Nederland

100

0

100

0

100

0

0

0

0

Topsector logistiek

9.096

0

9.096

2.216

11.312

0

0

0

0

NGF Project - Digitale Infrastructuur Logistiek

13.868

0

13.868

‒ 919

12.949

1.562

‒ 260

‒ 1.202

846

Overige opdrachten

5.131

0

5.131

1.734

6.865

1.493

1.993

2.493

2.348

Subsidies

94.910

0

94.910

‒ 39.274

55.636

45.704

28.771

‒ 2.760

‒ 37.650

NGF Project - Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch

15.600

0

15.600

0

15.600

0

0

0

0

Innovatieve Duurzame Binnenvaart

13.330

0

13.330

7.646

20.976

0

0

0

0

Walstroom

62.900

0

62.900

‒ 46.920

15.980

45.704

28.771

‒ 2.760

‒ 37.650

Topsector Logistiek

3.000

0

3.000

0

3.000

0

0

0

0

Overige Subsidies

80

0

80

0

80

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

2.465

0

2.465

1.241

3.706

0

0

0

0

Waarvan Bijdragen aan agentschap RWS

2.465

0

2.465

330

2.795

0

0

0

0

Overige Bijdragen aan agentschappen

0

0

0

911

911

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

3.000

0

3.000

0

3.000

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

1.581

0

1.581

60

1.641

60

60

60

60

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

100

0

100

7

107

7

7

7

7

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 18 is in 2023 met € 90,6 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 155,0 verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:

2023 t/m 2024:

 • Een (eerdere) verplichtingenschuif vanuit 2023 en 2024 naar 2022 van totaal € 25,6 miljoen voor het NGF Project Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch (ZES), zodat de meerjarige verplichting reeds in 2022 kon worden aangegaan.

2023 t/m 2026:

 • Een (eerdere) verplichtingenschuif vanuit latere jaren naar 2022 van totaal € 50,2 miljoen voor het NGF-project Digitale infrastructuur en Logistiek (DIL), zodat de meerjarige verplichting reeds in 2022 kon worden aangegaan.

2023 en verder:

 • Voor de tijdelijke subsidie Walstroom Zeeschepen wordt € 103,1 miljoen verplichtingenbudget naar 2023 geschoven vanuit latere jaren, zodat de meerjarige reeks in 2023 kan worden verplicht.

Het resterende bedrag wordt verklaard door diverse kleine mutaties en de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

1 Scheepvaart en havens

Opdrachten

Per saldo is het kasbudget voor opdrachten op het gebied van scheepvaart en havens in 2023 met € 3,0 miljoen verhoogd en in de periode 2024 t/m 2027 met € 9,3 miljoen. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2023:

 • Verschillende overboekingen vanuit het Mobiliteitsfonds (€ 4,3 miljoen):

  • De middelen voor de Topsector Logistiek staan gereserveerd op het Mobiliteitsfond en worden overgeboekt naar de beleidsbegroting waar de uitgaven worden gedaan en verantwoord (€ 2,2 miljoen).

  • € 1,3 miljoen vanuit het Mobiliteitsfonds voor het project Digitale Transport Strategie (DTS). De middelen voor DTS zijn gereserveerd op het Mobiliteitsfonds. De uitvoering en realisatie vindt plaats op de beleidsbegroting. Met deze overboeking worden de middelen voor een deelaanbesting toegevoegd aan artikel 18.

  • € 0,9 miljoen vanuit het Mobiliteitsfonds voor extra benodigde middelen voor opdrachten die gerelateerd zijn aan het Mobiliteitsfonds maar op Hoofdstuk XII worden uitgevoerd. Deels worden deze opdrachten uitgevoerd door RWS. Hiervoor worden middelen beschikbaar gesteld vanuit de budgetten op artikel 15 Vaarwegen op het Mobiliteitsfonds.

 • Daarnaast neemt het opdrachtenbudget met € 1,0 miljoen af vanwege een overboeking van middelen naar het ministerie van EZK. Het gaat om een bijdrage vanuit het ministerie van IenW aan de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) voor de inzet ten behoeve van de validatietechnieken zeevaart voortvloeiend uit afspraken in de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens.

2023 en verder:

 • Het opdrachtenbudget wordt opgehoogd met cumulatief € 11,0 miljoen in 2023 t/m 2027 en daarna € 5,0 miljoen structureel om zo de budgetten van Maritieme Zaken toekomstbestendiger te maken. Deze middelen zullen worden ingezet voor duurzame scheepvaart, maritieme veiligheid en security, goederenvervoer, en digitalisering en het kunnen voldoen aan (Europeese) wettelijke verplichtingen en ambities.

2027 en verder:

 • Het budget is verlaagd door het inpassen van de rijksbrede taakstelling (€ 1,6 miljoen in 2027 en € 0,6 miljoen structureel).

Subsidies

Het kasbudget voor subsidies is in 2023 met € 39,3 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2024 ‒ 2027 met € 34,1 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties:

2023:

 • Vanuit de Aanvullende Post bij het minsterie van Financïen worden stikstofmiddelen toegevoegd aan het subsidiebudget voor de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (€ 8 miljoen).

2023 t/m 2026:

 • Het budget is verlaagd door het inpassen van de rijksbrede taakstelling (cumulatief € 12,2 miljoen in 2023 t/m 2026).

2023 en verder:

 • Een kasschuif voor de Tijdelijke subsidieregeling Walstroom Zeeschepen waarbij cumulatief ‒ € 81,2 miljoen vanuit de jaren 2023 en 2027 wordt verschoven naar de jaren 2024 t/m 2026. Deze kasschuif wordt gefaciliteerd via het generale beeld en zorgt ervoor dat de budgetten in het juiste ritme komen te staan.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Licence