Base description which applies to whole site

Artikel 5: Multilaterale samenwerking en overige inzet

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2023

2023

2023

2023

2023

2024

2025

2026

2027

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
           
 

Verplichtingen

164 358

140 000

304 358

455 722

760 080

‒ 100 914

‒ 59 034

206 229

15 000

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

385 989

140 000

525 989

‒ 112 995

412 994

‒ 397 987

‒ 704 826

‒ 825 389

‒ 4 896

 

waarvan juridisch verplicht

81%

   

86%

    
           

5.1

Multilaterale samenwerking

214 972

140 000

354 972

‒ 39 947

315 025

‒ 32 304

‒ 40 034

‒ 24 271

1 500

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

UNIDO

1 950

0

1 950

0

1 950

0

0

0

0

 

UNDP

28 250

0

28 250

10 750

39 000

10 500

9 000

0

0

 

UNICEF

31 250

0

31 250

12 750

44 000

12 500

11 000

0

0

 

Speciale multilaterale activiteiten

54 077

0

54 077

‒ 30 000

24 077

‒ 25 500

‒ 22 500

0

0

 

Assistent deskundigenprogramma

9 000

0

9 000

0

9 000

0

0

0

0

 

Internationale Financiële Instellingen

4 000

0

4 000

4 000

8 000

0

0

0

0

 

Middelenaanvullingen multilaterale banken en fondsen

79 789

0

79 789

0

79 789

0

0

0

0

 

Kapitaalaanvullingen bij regionale ontwikkelingsbanken

6 656

0

6 656

1 500

8 156

1 500

1 500

1 500

1 500

 

Bijdrage aan IFI's voor steun Oekraine

0

140 000

140 000

0

140 000

    
           
 

Nog te verdelen

         
 

Nog te verdelen

0

0

0

‒ 38 947

‒ 38 947

‒ 31 304

‒ 39 034

‒ 25 771

0

           

5.2

Overig armoedebeleid

98 100

0

98 100

‒ 131

97 969

‒ 15 000

‒ 15 623

‒ 20 000

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling

10 105

0

10 105

‒ 1 720

8 385

110

0

0

0

 

Nationale SDG Implementatie

650

0

650

0

650

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Nationale SDG implementatie

200

0

200

‒ 30

170

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

UNESCO

4 400

0

4 400

0

4 400

0

0

0

0

 

Diverse ondersteunende activiteiten

22 047

0

22 047

‒ 500

21 547

‒ 15 000

‒ 15 623

‒ 20 000

0

 

Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling

410

0

410

2 119

2 529

‒ 110

0

0

0

 

Schuldverlichting

60 038

0

60 038

0

60 038

0

0

0

0

 

Voorlichting op het terrein van Ontwikkelingssamenwerking

250

0

250

0

250

0

0

0

0

           
           

5.4

Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen

72 917

0

72 917

‒ 72 917

0

‒ 350 683

‒ 649 169

‒ 781 118

‒ 6 396

           
 

Ontvangsten

43 866

0

43 866

1 222

45 088

1 485

1 218

1 366

1 814

           

5.20

Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen

20 960

0

20 960

1 222

22 182

1 485

1 218

1 366

1 814

           

5.21

Ontvangsten OS

21 176

0

21 176

0

21 176

0

0

0

0

           

5.22

Koersverschillen OS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           

5.23

Diverse ontvangsten non-ODA

1 730

0

1 730

0

1 730

0

0

0

0

Tabel 12 Uitsplitsing verplichtingen
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2023

2023

2023

2023

2023

2024

2025

2026

2027

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
           
 

Verplichtingen

164 358

140 000

304 358

455 722

760 080

‒ 100 914

‒ 59 034

206 229

15 000

 

garantieverplichtingen

         
 

overige verplichtingen

164 358

140 000

304 358

 

760 080

    

Verplichtingen

De verplichtingenruimte voor artikel 5 is per saldo verhoogd. Dit komt hoofdzakelijk doordat de verplichtingenruimte die gereserveerd stond voor de meerjarige committeringen voor UNDP, UNICEF en het African Development Fund in 2022 naar 2023 is doorgeschoven. Deze verschuiving werd eerder gemeld in de tweede suppletoire begroting 2022.

Uitgaven

Artikelonderdeel 5.1

In 2023 is het uitgavenbudget voor artikelonderdeel 5.1 Multilaterale samenwerking verlaagd. Dit komt hoofdzakelijk door een overheveling van 2023 tot en met 2025 van EUR 1,5 miljoen naar artikel 2.3 (UNEP) en EUR 1 miljoen naar 1.3 ILO voor verhogingen van ongeoormerkte bijdragen in het kader van de Funding Compact. Daarnaast wordt artikel 5.1 opgehoogd met EUR 1,5 miljoen per jaar ivm een kapitaalverhoging van de Inter American Development Bank.

Artikelonderdeel 5.2

Het budget op artikelonderdeel artikel 5.2 Overig armoedebeleid is in 2023 verlaagd. Dit is vooral toe te schrijven aan een jaarlijkse overheveling van 2023 tot en met 2026 van EUR 20 miljoen in het kader van de reservering voor het thema Sociale Bescherming. Deze reservering wordt ingezet voor decentrale programma's op het gebied van Voedselzekerheid in Ethiopie en Mozambique en SRGR in Benin.

Daar tegenover staat een overheveling van de Verdragsmiddelen voor Suriname vanaf het verdeelartikel 5.4. De Verdragsmiddelen zijn in 2022 niet meer tot uitputting gekomen en bij de Tweede suppletoire begroting 2022 overgeheveld naar het verdeelartikel 5.4. Deze middelen blijven, conform de uitvoering van het verdrag, de komende jaren wel beschikbaar en zijn hierdoor overgeheveld naar het hiervoor bestemde artikelonderdeel.

Artikelonderdeel 5.4

Om de inzichtelijkheid van de BHOS-begroting verder te verbeteren is met ingang van begrotingsjaar 2017 artikel 5.4 gecreëerd, het 'verdeelartikel'. Zie ook Kamerbrief 34 300 XVII, nr. 62 over de inzichtelijkheid van de BHOS-begroting. De ontwikkeling van het ODA-budget is gekoppeld aan de ontwikkeling van het BNI en wordt hiervoor bijgesteld. In het kader van behoedzaamheid en stabiliteit in de begroting worden groei en krimp in beginsel niet direct door vertaald in de OS-programmalijnen. Deze zogeheten BNI-ruimte kan immers toenemen of afnemen als in de loop van het jaar de BNI-raming wordt bijgesteld. Daarnaast kan er sprake zijn van nog te verdelen toerekeningen aan het ODA-budget.

Het budget van verdeelartikel 5.4 betreft een saldo van verschillende mutaties:

  • In eerste instantie was er sprake van een meerjarige verhoging als gevolg van de meest recente ramingen van het Centraal Planbureau (CEP 2023) over de ontwikkeling van het BNI en het prijspeil BBP, en daarmee het ODA-budget.

  • Vervolgens was er sprake van een meerjarige verlaging van het verdeelartikel door een hogere verwachte opvang van eerstejaars asielzoekers uit DAC-landen. Hierdoor stijgt de asieltoerekening met EUR 559 miljoen in 2023, inclusief een nacalculatie van EUR 132 miljoen over 2022, en EUR 739 miljoen in 2024. In de jaren daarna loopt de toerekening verder op. Deze bijdrage is verwerkt middels een overboeking naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

  • Zoals gebruikelijk wordt een deel van de Loon- en Prijsbijstelling van het apparaat BZ vanuit het ODA-budget gefinancierd. Vanwege de hoge inflatie is dat vanaf 2023 zo'n EUR 25 miljoen structureel.

  • Ook wordt er in 2023 EUR 16,5 miljoen overgeheveld naar artikelonderdeel 5.2 wegens de reservering voor de Verdragsmiddelen Suriname.

  • Structureel wordt EUR 1,5 miljoen overgeheveld naar artikel 5.1 in verband met de kapitaalverhoging van de Inter-American Development Bank.

Nog te verdelen

Als gevolg van hogere kosten voor eerstejaarsopvang asielzoekers neemt het BHOS-budget tot en met 2026 af. Dit heeft tot gevolg dat het budget op diverse thema's is aangepast. De mutaties zijn verdeeld en binnen het thema opgenomen onder het instrument ‘nog te verdelen’. De verwerking van deze bijstellingen op artikelonderdeel niveau zal uiterlijk op Prinsjesdag 2023 aan de Kamer worden vermeld.

Licence