Base description which applies to whole site

Artikel 4: Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2023

2023

2023

2023

2023

2024

2025

2026

2027

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
           
 

Verplichtingen

712 160

30 000

742 160

932 983

1 675 143

‒ 312 899

‒ 212 826

‒ 291 905

‒ 16 300

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

1 073 712

30 000

1 103 712

‒ 140 706

963 006

‒ 113 099

‒ 141 026

‒ 93 105

0

 

waarvan juridisch verplicht

43%

   

76%

    
           

4.1

Humanitaire hulp

554 017

30 000

584 017

0

584 017

0

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Noodhulpprogramma's

87 000

0

87 000

30 000

117 000

30 000

30 000

30 000

30 000

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Noodhulpprogramma's

384 000

30 000

414 000

‒ 62 000

352 000

‒ 62 000

‒ 62 000

‒ 62 000

‒ 62 000

 

Noodhulpprogramma's non-ODA

1 017

0

1 017

0

1 017

0

0

0

0

 

UNHCR

33 000

0

33 000

2 000

35 000

2 000

2 000

2 000

2 000

 

UNRWA

13 000

0

13 000

6 000

19 000

6 000

6 000

6 000

6 000

 

Wereldvoedselprogramma

36 000

0

36 000

24 000

60 000

24 000

24 000

24 000

24 000

           

4.2

Opvang en bescherming in de regio en migratiesamenwerking

304 000

0

304 000

0

304 000

0

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Opvang in de regio

5 000

0

5 000

0

5 000

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Opvang in de regio

265 000

0

265 000

‒ 25 000

240 000

‒ 25 000

‒ 25 000

‒ 25 000

‒ 25 000

 

Migratie en ontwikkeling

34 000

0

34 000

25 000

59 000

25 000

25 000

25 000

25 000

           

4.3

Veiligheid en Rechtstaatontwikkeling

215 695

0

215 695

‒ 140 706

74 989

‒ 113 099

‒ 141 026

‒ 93 105

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Legitieme stabiliteit

7 000

0

7 000

‒ 1 500

5 500

0

0

2 000

2 000

 

Inclusieve vredes- en politieke processen

13 500

0

13 500

‒ 3 500

10 000

0

0

2 000

3 000

 

Vredesdividend: werkgelegenheid en basisvoorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Functionerende rechtsorde

33 725

0

33 725

9 440

43 165

10 458

9 394

11 950

10 950

           
 

Opdrachten

         
 

Inclusieve vredes- en politieke processen

1 500

0

1 500

0

1 500

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Legitieme stabiliteit

9 000

0

9 000

‒ 5 000

4 000

0

1 000

2 000

2 000

 

Functionerende rechtsorde

118 220

0

118 220

‒ 7 540

110 680

‒ 14 208

‒ 15 394

‒ 22 950

‒ 23 950

 

Inclusieve vredes- en politieke processen

32 750

0

32 750

8 100

40 850

3 750

5 000

5 000

6 000

           
 

Nog te verdelen

         
 

Nog te verdelen

0

0

0

‒ 140 706

‒ 140 706

‒ 113 099

‒ 141 026

‒ 93 105

0

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget in 2023 wordt verhoogd, voornamelijk voor het aangaan van een nieuwe meerjarige verplichting voor het programma Prospects 2 (opvang in de regio) van EUR 620 miljoen. Dit gebeurt meerjarig budgetneutraal doordat de budgetten voor 2024 tot en met 2026 jaarlijks worden verlaagd. Dit is de belangrijkste verklaring voor de daling van het verplichtingenbudget in de jaren na 2023. In 2025 is de verlaging minder groot vooral omdat dan opnieuw meerjarige verplichtingen worden aangegaan voor UNRWA (EUR 24 miljoen) en WFP (EUR 96 miljoen).

Verder wordt de verhoging in 2023 veroorzaakt door nieuwe meerjarige humanitaire hulp committeringen voor UNCHR (EUR 105 miljoen) en WFP (EUR 195 miljoen). Het gaat om committeringen die in 2022 wel begroot maar niet tijdig gerealiseerd konden worden. Tenslotte is er een ophoging vanwege UNRWA (EUR 57 miljoen) in verband met de structurele optopping van het kasbudget.

Uitgaven

Artikelonderdeel 4.1

Binnen het artikelonderdeel verschillende schuiven tussen de instrumenten om de bij de begroting 2023 toegekende middelen op de juiste manier in lijn te brengen met de bestedingsplannen. De Tweede Kamer is, zoals gebruikelijk, geïnformeerd over de voorgenomen inzet via kamerbrief over humanitaire hulp en diplomatie 2023.

Artikelonderdeel 4.2

Binnen het artikelonderdeel 4.2 wordt EUR 25 miljoen vanuit het instrument Opvang in de regio overgeheveld naar het instrument Migratie en ontwikkeling ten behoeve van bilaterale samenwerking met partnerlanden om migranten te beschermen, terugkeer en herintegratie te bevorderen, legale migratie te versterken en irreguliere migratie te voorkomen.

Artikelonderdeeldeel 4.3

Het amendement 36 200 XVII Nr. 43 van het lid Van der Graaf c.s. om EUR 0,8 miljoen in 2023 vanuit de niet juridisch verplichte uitgaven vrij te maken binnen artikelonderdeel 4.3 voor voortzetting van het sociotherapie programma van Community Based Sociotherapy (CBS) in Rwanda wordt voor 1 juli ingevuld via een bijdrage aan een consortium waar CBS onderdeel van uit maakt. Ook voor de jaren 2024 en 2025 wordt dit consortium met een vergelijkbare bijdrage ondersteund.

Binnen het artikelonderdeel 4.3 zijn er per saldo budgetneutrale schuiven tussen de instrumenten subsidies en bijdragen voornamelijk binnen eenzelfde thema. Meest opvallende mutatie is het meerjarig terugbrengen van het instrument functionerende rechtsorde bijdragen, onder meer omdat de oorspronkelijk voorgenomen inzet in Afghanistan door omstandigheden nog maar beperkt mogelijk is. Functionerende rechtsorde subsidies (Grote Meren, Bujumbura) en inclusieve vredes- en politieke processen (belangrijkste verhoging voor Jemen) worden meerjarig opgehoogd.

Nog te verdelen

Als gevolg van hogere kosten voor eerstejaarsopvang asielzoekers neemt het BHOS-budget tot en met 2026 af. Dit heeft tot gevolg dat het budget op diverse thema's is aangepast. De mutaties zijn verdeeld en binnen het thema opgenomen onder het instrument ‘nog te verdelen’. De verwerking van deze bijstellingen op artikelonderdeel niveau zal uiterlijk op Prinsjesdag 2023 aan de Kamer worden vermeld.

Licence