Base description which applies to whole site

Artikel 5: Multilaterale samenwerking en overige inzet

Budgettaire gevolgen van beleid

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

67.954

64.000

131.954

1.118.080

1.250.034

6.996

264.080

80

‒ 1.627

130.238

            
 

Uitgaven

318.214

64.000

382.214

112.952

495.166

85.369

‒ 223.404

88.504

29.313

2.404.097

            

5.1

Multilaterale samenwerking

218.595

62.000

280.595

8.900

289.495

‒ 126

2.690

1.371

1.694

235.942

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

218.595

62.000

280.595

8.900

289.495

‒ 126

2.690

1.371

1.694

235.942

 

UNIDO

1.950

0

1.950

0

1.950

0

0

0

0

1.950

 

UNDP

39.000

0

39.000

0

39.000

0

0

0

0

30.000

 

UNICEF

44.000

0

44.000

0

44.000

0

0

0

0

33.000

 

Speciale multilaterale activiteiten

14.587

0

14.587

0

14.587

0

0

0

0

54.077

 

Assistent deskundigenprogramma

9.000

0

9.000

0

9.000

0

0

0

0

9.000

 

Internationale Financiële Instellingen

14.158

0

14.158

8.900

23.058

0

0

0

0

8.324

 

Middelenaanvullingen multilaterale banken en fondsen

87.789

0

87.789

0

87.789

‒ 126

2.690

1.371

1.694

91.480

 

Kapitaalaanvullingen bij regionale ontwikkelingsbanken

8.111

0

8.111

0

8.111

0

0

0

0

8.111

 

Bijdrage aan IFI's voor steun Oekraïne

0

62.000

62.000

0

62.000

0

0

0

0

0

 

Nog te verdelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Nog te verdelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

Overig armoedebeleid

92.376

2.000

94.376

163.324

257.700

251.379

‒ 22.946

72

‒ 928

112.044

 

Subsidies (regelingen)

9.948

0

9.948

‒ 2.081

7.867

‒ 800

‒ 800

‒ 658

‒ 658

9.307

 

Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling

9.298

0

9.298

‒ 2.081

7.217

‒ 800

‒ 800

‒ 658

‒ 658

8.657

 

Nationale SDG implementatie

650

0

650

0

650

0

0

0

0

650

 

Opdrachten

200

2.000

2.200

148.090

150.290

252.090

90

90

90

290

 

Nationale SDG implementatie

200

0

200

90

290

90

90

90

90

290

 

Programmamiddelen Oekraïne - In-kind steun

0

2.000

2.000

0

2.000

0

0

0

0

0

 

Programmamiddelen Oekraïne

0

0

0

148.000

148.000

252.000

0

0

0

0

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

82.228

0

82.228

‒ 2.685

79.543

89

4.099

640

‒ 360

102.447

 

UNESCO

4.400

0

4.400

0

4.400

0

0

0

0

4.400

 

Diverse ondersteunende activiteiten

8.993

0

8.993

‒ 4.518

4.475

‒ 2.018

2.190

‒ 1.018

‒ 1.018

22.618

 

Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling

300

0

300

2.081

2.381

800

800

658

658

658

 

Schuldverlichting

68.285

0

68.285

‒ 6.500

61.785

0

0

0

0

74.521

 

Voorlichting op het terrein van Ontwikkelingssamenwerking

250

0

250

0

250

0

0

0

0

250

 

Verdragsmiddelen Suriname

0

0

0

6.252

6.252

1.307

1.109

1.000

0

0

 

Nog te verdelen

0

0

0

20.000

20.000

0

‒ 26.335

0

0

0

 

Nog te verdelen

0

0

0

20.000

20.000

0

‒ 26.335

0

0

0

5.4

Nog te verdelen i.v.m.wijzigingen BNI en/of toerekeningen

7.243

0

7.243

‒ 59.272

‒ 52.029

‒ 165.884

‒ 203.148

87.061

28.547

2.056.111

 

Nog te verdelen i.v.m.wijzigingen BNI en/of toerekeningen

7.243

0

7.243

‒ 59.272

‒ 52.029

‒ 165.884

‒ 203.148

87.061

28.547

2.056.111

 

Nog te verdelen i.v.m.wijzigingen BNI en/of toerekeningen

7.243

0

7.243

‒ 59.272

‒ 52.029

‒ 165.884

‒ 203.148

87.061

28.547

2.056.111

            
 

Ontvangsten

43.815

0

43.815

11.991

55.806

99

100

101

102

27.922

            
Tabel 10 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

2024

2024

2024

2024

2024

2025

2026

2027

2028

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
          

Verplichtingen

67 954

64 000

131 954

1 118 080

1 250 034

0

0

0

0

garantieverplichtingen

  

0

915 000

915 000

    

overige verplichtingen

67 954

64 000

131 954

203 080

335 034

    

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget neemt in 2024 toe. Dit heeft een aantal oorzaken. EUR 30 miljoen heeft te maken met reguliere middelenaanvullingen voor het Asian Development Fund en met kapitaalverhoging van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Daarnaast betreft het een verhoging van EUR 62 miljoen die samenhangt met de bijdrage van Nederland aan het Special Program for Ukraine and Moldova Recovory (SPUR), welke in de Nota van Wijziging op de begroting ook is toegelicht. In latere jaren wordt op artikelonderdeel 5.1 een aantal verplichtingen een jaar naar achteren geschoven. Het gaat dan om de meerjarige aanvullende bijdragen voor UNDP en UNICEF. Verder stijgt op artikelonderdeel 5.2 in 2025 en 2026 het verplichtingenbudget omdat in die jaren een meerjarige bijdrage aan het Debt Sustainability Framework (DSF) en de Arrears Clearence van de Wereldbank-IDA worden vastgelegd. Ook wordt het verplichtingenbudget verhoogd vanwege additionele middelen ten behoeve van steun aan Oekraïne (zie onder uitgaven).

Tot slot heeft het kabinet besloten om de garantie aan de African Development Bank te verhogen met maximaal EUR 915 miljoen. Dit leidt tot een verhoging van de garantieverplichtingen. Voor details over deze garantieverhoging wordt verwezen naar het toetsingskader en de begeleidende kamerbrief, welke aan de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Uitgaven

De uitgaven voor 2024 op artikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet zijn voor 48% juridisch verplicht (stand midden april 2024). Van het budget in 2024 is 27% beleidsmatig gerserveerd ten behoeve van niet-militaire steun aan Oekraïne.

Het uitgavenbudget op artikelonderdeel 5.1 neemt toe. Dit is met name te verklaren door de extra bijdrage aan het SPUR, welke in de nota van wijziging op de begroting 2024 is toegelicht.

Ten aanzien van artikelonderdeel 5.2 neemt het budget toe. Dit komt door een reservering van EUR 20 miljoen op nog te verdelen die bedoeld is voor de wederopbouw in o.a. Gaza. Bij besteding van deze reservering wordt bepaald waar in de begroting dit budget nodig is en zal waar nodig over artikelen worden overgeheveld. Deze reservering doet daarmee recht aan de toezegging aan het kamerlid Hirsch bij begrotingsbehandeling. Daarnaast heeft het kabinet voor de jaren 2024 en 2025 additionele middelen voor niet-militaire steun aan Oekraïne beschikbaar gesteld. Deze middelen staan op artikelonderdeel 5.2. Indien nodig worden deze middelen bij inzet naar het juiste artikel(onderdeel) overgeheveld.

Kosten eerstejaarsopvang asielzoekers

Een hogere bezetting en prijs bij het COA van eerstejaars asielzoekers uit DAC-landen leiden tot een tegenvaller binnen het ODA-budget wat leidt tot een herschikking van het BHOS-budget. Deze meerkosten van asiel worden grotendeels bekostigd uit het bufferartikel 5.4 van de BHOS-begroting in 2026 en een kasschuif vanuit 2025. Per saldo resteert in 2026 een ombuiging van EUR 288 miljoen op de BHOS-begroting. De meerkosten worden overgeboekt naar de begroting van JenV.

Ontvangsten

In 2024 wordt een ontvangst verwacht vanwege een teruggave van de Europese Investeringsbank (EIB). Het betreft ongeveer EUR 12 miljoen in 2024 en in latere jaren ongeveer EUR 100.000 per jaar tot en met 2028.

Nog te verdelen

Als gevolg van de hogere bezetting en prijs bij het COA van eerstejaars asielzoekers uit DAC-landen, heeft er een herschikking plaatsgevonden binnen het ODA-budget. Dit betekent een ombuiging op de BHOS-programma’s in 2026. Op artikel 5 wordt EUR 26 miljoen omgebogen in 2026. Deze ombuiging is administratief geboekt op het instrument «nog te verdelen» binnen artikelonderdeel 5.2. Bij een volgend begrotingsmoment wordt inzichtelijk gemaakt hoe de ombuiging is verwerkt en is verdeeld naar de artikelonderdelen.

Ontwikkelingen verdeelartikel 5.4

Hieronder wordt een overzicht gepresenteerd van de mutaties die hebben plaatsgevonden op het verdeelartikel. Het totaal van de tabel komt overeen met de mutatie die is opgenomen in de eerste suppletoire begroting.

Tabel 11 Ontwikkelingen verdeelartikel 5.4 2024

Omschrijving

Mutatie

Aanpassing bni raming

68.182

Overboeking binnen BHOS-begroting

‒ 130.822

Desaldering

11.991

Aanpassing asielraming

20.271

HGIS besluitvorming

‒ 41.476

Overige

12.582

Totaal

  -59.272

Toelichting:

  • Vanwege de koppeling met het Bruto Nationaal Inkomen neemt het ODA-budget toe.

  • Er wordt ongeveer EUR 131 miljoen vanuit het verdeelartikel elders ingezet op de BHOS-begroting. Dit betreft met name EUR 60 miljoen voor humanitaire hulp inclusief een reservering voor wederopbouw Gaza ter hoogte van EUR 20 miljoen. Daarnaast wordt EUR 34 miljoen vanuit het verdeelartikel beschikbaar gesteld ten behoeve van het doorlenen van trekkingsrechten aan het Resilience and Sustainability Trust van het IMF. Deze reserveringen doen daarmee recht aan de toezegging aan het kamerlid Hirsch bij de begrotingsbehandeling om binnen de begroting een substantieel bedrag vrij te maken voor de aanpak van grondoorzaken van armoede en irreguliere migratie. EUR 20 miljoen wordt overgeheveld naar artikel 3.1 maatschappelijk middenveld. Ook wordt EUR 6,2 miljoen naar artikel 5.2 overgeheveld ten behoeve van de Verdragsmiddelen Suriname.

  • In 2024 wordt een ontvangst vanuit de EIB verwacht. Deze ontvangen middelen kunnen opnieuw ingezet worden voor activiteiten, daarom wordt het uitgavenbudget verhoogd.

  • Uit de HGIS besluitvorming volgt een mutatie. Dit heeft met name te maken met de terugbetaling van de overschrijding van het ODA-budget in 2023 en de toekenning van structurele ODA LPO-middelen aan de BZ-, OCW-, en JenV-begroting.

  • De toerekening voor eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen valt in 2024 naar verwachting lager uit. Gecombineerd met de eindafrekening van 2023 leidt dit conform de gebruikelijke systematiek tot een vrijval t.b.v. Het ODA-budget ter hoogte van EUR 20,3 miljoen.

  • Overige bestaat uit technische mutaties, waardoor het verdeelartikel toeneemt. Het betreft met name een ramingsbijstelling van het Europees Ontwikkelingsfonds, waardoor er ODA-middelen vrijvallen naar het verdeelartikel.

  • Deze mutatie leidt tot een negatieve stand op het verdeelartikel. Dit wordt overprogrammering genoemd. Overprogrammering houdt in dat er meer programma’s of bijdragen worden gepland dan waarvoor budget beschikbaar is, in de verwachting dat over het algemeen de uitvoering van programma’s en/of betalingen vertraging oploopt. De uitvoering van het beleid leert dat bijvoorbeeld (geo)politieke ontwikkelingen en uitvoeringsmogelijkheden in landen waarin programma’s worden uitgevoerd gedurende het jaar kunnen leiden tot vertragingen in de uitputting van de ODA-middelen.

Licence