Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

1.512.179

‒ 41.476

1.470.703

Uitgaven

607.158

‒ 10.421

596.737

Waarvan juridisch verplicht

  

0%

14.01 Regionale infrastructuur

10.428

‒ 10.420

8

14.01.02 Planning en studies reg/lok

9.774

‒ 9.774

0

14.01.03 Aanleg reg/lok

654

‒ 646

8

14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

596.730

‒ 1

596.729

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

5

 

5

14.03.02 Regionale mobiliteitsprojecten

2

‒ 1

1

14.03.03 Ruimtelijke economisch programma

1

 

1

14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

596.722

 

596.722

14.03.05 Mobiliteitspakketten

   

Ontvangsten

42

 

42

14.09 Ontvangsten

42

 

42

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 41,5 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

  • Een verplichtingenverlaging van € 31,7 miljoen voor de budgetbijstelling van de OV verbinding Schiphol-Haarlemmermeer (ook bekend als doortrekking Noordzuidlijn).

  • Een verplichtingenverlaging van € 7,1 miljoen voor de budgetbijstelling op het aanlegprogramma projecten HOV-netwerk Zuid-Holland Noord;

  • Een verplichtingenverlaging van € 2,7 miljoen voor de budgetbijstelling van EOV-kosten HOV-net.

De verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 10,4 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

14.01 Regionale infrastructuur

Een verlaging van het uitgavenbudget van € 9,8 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • Een verlaging van het budget voor de verbinding Schiphol-Haarlemmermeer (ook bekend als doortrekking Noordzuidlijn) van € 6,6 miljoen. De kosten voor de verkenning worden gedeeld door Rijk en regionale partijen. De tot op heden gemaakte kosten voor de verkenning zijn voorgeschoten door de Vervoerregio Amsterdam. Momenteel zijn partijen in gesprek om te komen tot een overeenkomst waarin afspraken worden vastgelegd over verdeling van de kosten, risicoverdeling en aansturing van de verkenning;

  • Een budgetbijstelling van € 2,7 miljoen voor EOV-kosten HOV-net want er is nog geen aanvraag ontvangen om de toekomstige EOV-kosten over te boeken;

  • Een kleinere mutatie van € 0,5 miljoen die lager is dan de gehanteerde norm.

Daarnaast heeft er een kleinere mutatie plaatsgevonden waardoor het aanlegprogramma met € 0,6 miljoen is afgenomen.

Ontvangsten

De mutaties op ontvangsten in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Licence