Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

1.528.668

‒ 896.421

632.247

Uitgaven

550.428

39.095

589.523

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

1.211

‒ 290

921

17.07 ERTMS

160.347

45.447

205.794

17.07.01 Aanleg ERTMS

158.210

47.066

205.276

17.07.02 Planning en studies ERTMS

2.137

‒ 1.619

518

17.08 ZuidasDok

177.726

‒ 35.895

141.831

17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer

211.144

29.833

240.977

17.10.01 Aanleg PHS

204.564

26.195

230.759

17.10.02 Planning en studies PHS

6.580

3.638

10.218

Ontvangsten

82.765

‒ 920

81.845

17.09 Ontvangsten

82.765

‒ 920

81.845

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 896,4 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

  • Saldo 2023 ERTMS (- € 70,4 miljoen): het vastleggen van minder verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de bijdrage aan de NS ten behoeve van ombouw treinen (€ 60 miljoen) en de budgetbijstelling van het realisatiebudget van ERTMS (€ 10,6 miljoen).

  • Saldo 2023 Zuidasdok (- € 586,2 miljoen ): het vastleggen van minder verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk verooraakt doordat het tunnelcontract van de Tunnel A10 later op de markt wordt gezet dan eerder voorzien (€ 586,9 miljoen);

  • Saldo 2023 PHS (- € 325,8 miljoen): het vastleggen van minder verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk verooraakt door een bijstelling van PHS Planuitwerking (€ 326,8 miljoen). Dit betreft voornamelijk de verplichting voor PHS Alkmaar – Amsterdam van € 240,6 miljoen die doorschuift naar 2024, omdat uitvoeringsbesluit pas volgend jaar wordt verwacht.

  • Saldo 2023 PHS (€ 86 miljoen): dit betreft een verplichtingenverhoging voor de prijsstijgingen bij vier PHS-projecten (Ede, Tilburg, Vught en Amsterdam). Door actualisatie van kostenramingen in het afgelopen halfjaar heeft dit er acuut tot geleid dat de bestaande beschikking aan ProRail moet worden aangepast. De dekking is voorzien uit de binnen het MF getroffen risicoreservering voor prijsstijgingen. De meerjarige budgettaire verwerking vindt plaats bij Voorjaarsnota 2024.

De verplichtingenmutaties hangen deels samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht. Daarnaast wordt het saldo in 2024 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 39,1 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

17.07 ERTMS

De verhoging van het uitgavenbudget voor ERTMS met € 45,5 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2023 (€ 105,5 miljoen) en een bijdrage aan NS ten behoeve van ombouw treinen ERTMS (- € 60 miljoen).

Saldo 2023

Dit artikelonderdeel wordt met € 105,5 miljoen verhoogd. Dit komt met name doordat er een hogere realisatie heeft plaatsgevonden bij het programma ERTMS en een bijstelling op de planstudiekosten van € 1,6 miljoen. De hogere realisatie bij het programma ERTMS wordt veroorzaakt door de SPUKs Limburg/Greenbox € 2,9 miljoen, Groningen/Friesland € 29,6 miljoen en Zuid-Holland € 3 miljoen en ten behoeve van de ombouw treinen van € 60 miljoen.

Bijdrage NS

Dit betreft de uitgaven voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS die worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoerconcessie met de NS. Deze voorlopige verrekening die de NS ontvangt is in totaal 60 miljoen voor de inbouw van ERTMS in haar materieel. Deze vergoeding wordt vanuit het programma ERTMS verwerkt door een lagere concessievergoeding van NS aan IenW (MF artikel 13.09) en verlaging van het programmabudget op MF artikel 17.

17.08 Zuidasdok

De verlaging van het uitgavenbudget voor Zuidasdok met € 35,9 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2023.

Saldo 2023

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 35,9 miljoen en is voornamelijk het gevolg van lagere voorziene kosten op budgetplaats van OV-terminal omdat een deel van de werkzaamheden aan de OV-Terminal-1 wordt doorgeschoven naar 2024 en verder (€ 13,5 miljoen). Daarnaast is bij de projectorganisatiede de prognose capaciteitsinzet bijgesteld met € 13,3 miljoen door minder inzet van ingenieursdiensten, niet gemaakte kosten door niet ingevulde vacatures en deels inzet van het GVB.

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.10 PHS

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 29,8 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2023.

Saldo 2023

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 29,8 miljoen en is voornamelijk het gevolg van het naar voren schuiven van budget naar 2023 voor diverse PHS projecten en de overprogrammering van € 31,4 miljoen. De grootste budgetverschuivingen naar 2023 zijn Rijswijk -Rotterdam (€ 11,4 miljoen), PHS Planuitwerking (€ 2,5 miljoen) en PHS Amsterdam (€ 2,3 miljoen). Daarnaast is er ook budget naar achter geschoven voor een aantal projecten, zoals Meteren-Boxtel (€ 7,5 miljoen) en PHS overig (€ 10,4 miljoen).

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Ontvangsten

De mutaties op ontvangsten in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Licence