Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

52.143

12.321

64.464

     
 

Uitgaven

46.368

‒ 279

46.089

     

4.1

Curaçao, Sint Maarten en Aruba

26.154

26

26.180

 

Subsidies (regelingen)

15.026

10

15.036

 

Diverse subsidies

2.662

‒ 100

2.562

 

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

7.164

‒ 500

6.664

 

Onderwijshuisvesting Curaçao

5.200

610

5.810

 

Opdrachten

4.488

0

4.488

 

Opdrachten landen

88

0

88

 

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

4.400

0

4.400

 

Inkomensoverdrachten

950

0

950

 

Toeslagen op pensioenen NA

950

0

950

 

Bijdrage aan medeoverheden

5.546

‒ 110

5.436

 

Onderwijshuisvesting Curaçao

610

‒ 610

0

 

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

4.936

500

5.436

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

144

126

270

 

Diverse bijdragen

144

126

270

4.2

Caribisch Nederland

20.214

‒ 305

19.909

 

Subsidies (regelingen)

2.459

517

2.976

 

Subsidies Caribisch Nederland

2.459

517

2.976

 

Opdrachten

1.719

‒ 110

1.609

 

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

1.319

‒ 110

1.209

 

Opdrachten Caribisch Nederland

400

0

400

 

Inkomensoverdrachten

2.149

0

2.149

 

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

2.149

0

2.149

 

Bijdrage aan medeoverheden

13.337

‒ 1.152

12.185

 

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

13.337

‒ 1.152

12.185

 

Bijdrage aan agentschappen

550

440

990

 

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

550

440

990

     
 

Ontvangsten

49

0

49

     

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 7 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 4
 

2023

juridisch verplicht

82%

bestuurlijk gebonden

5%

beleidsmatig gereserveerd

13%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

0%

Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 82% juridisch verplicht.

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Subsidies

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

Dit betreft een reallocatie voor TWO van het instrument Subsidies naar het instrument Bijdragen aan medeoverheden, om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

Onderwijshuisvestiging Curaçao

Dit betreft een reallocatie van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar het instrument Subsidies, om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan medeoverheden

Onderwijshuisvestiging Curaçao

Dit betreft de hierboven beschreven reallocatie van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar het instrument Subsidies.

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

Dit betreft een reallocatie voor TWO van het instrument Subsidies naar het instrument Bijdragen aan medeoverheden, om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

4.2 Caribisch Nederland

Bijdrage aan medeoverheden

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

Het Dit betreft een saldo van een aantal mutaties. Het gaat hierbij met name om een overheveling naar het BES-fonds voor de eilandelijke achterstanden voor het openbaar lichaam Bonaire (€ 1,3 mln.). Daarnaast is er ook nog een bijdrage ten behoeve van de operationele kosten van de veerverbinding op Saba en Sint Eustatius (€ 1 mln.) Het Rijk heeft eerder en bijdrage verleent aan het verbeteren van de veerdienst tussen Saba en Sint Eustatius. Verdere investering in de veerverbinding is noodzakelijk, de openbaar lichamen hebben het Rijk verzocht hier een bijdragen aan te leveren. Tot slot is de eerder verstrekte lening aan Sint Maarten ten behoeve van Winair afgelost (€ 1mln.).

Licence