Base description which applies to whole site

Artikel 12 Kasbeheer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 Kasbeheer (bedragen x € 1 mln.)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

    

Verplichtingen

5.626

471

6.097

    

Uitgaven

5.626

471

6.097

    

Rente

3.226

‒ 29

3.197

Rente kasbeheer

3.226

‒ 29

3.197

Voortijdige beëindiging binnen kasbeheer

0

0

0

    

Leningen

2.200

500

2.700

Verstrekte leningen

2.200

500

2.700

    

Mutaties in rekening-courant en deposito's

200

0

200

Mutaties in rekening courant en deposito

200

0

200

    

Ontvangsten

27.163

‒ 863

26.301

    

Rente

120

5

125

Rente kasbeheer

120

5

124

Voortijdige beëindiging binnen kasbeheer

0

1

1

    

Leningen

1.116

23

1.139

Ontvangen aflossingen

1.116

23

1.139

    

Mutaties in rekening-courant en deposito's

25.927

‒ 890

25.037

Mutaties in rekening courant en deposito

25.927

‒ 890

25.037

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Rente

Rente kasbeheer

De raming van de rentelasten is lager dan geraamd als gevolg van een uitstroom van middelen op rekeningen-courant.

Leningen

Verstrekte leningen

Naar verwachting worden er in 2023 meer leningen verstrekt aan de deelnemers van het schatkistbankieren dan eerder geraamd. De raming wordt daardoor met € 0,5 mld. naar boven bijgesteld.

Ontvangsten

Leningen

Ontvangen aflossingen

Op basis van de actuele inzichten wordt verwacht dat de aflossingen op de leningen € 22,6 mln. hoger uitvallen dan eerder geraamd. Dit zijn leningen die door agentschappen, rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's) en derden in het kader van schatkistbankieren zijn afgesloten.

Mutaties in rekening courant en deposito's

Mutaties in rekening courant en deposito

De wijziging in de geraamde mutatie van het saldo op de rekeningen- courant en deposito’s van de deelnemers van schatkistbankieren is het gevolg van het actualiseren van de geraamde uitgaven en inkomsten van sociale fondsen (€ 0,89 mld.). De mutaties in rekeningen-courant en deposito’s worden veroorzaakt door de uitgaven en ontvangsten van de deelnemers van het schatkistbankieren.

Licence