Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

101.768

‒ 215

101.553

     
 

Uitgaven

100.299

‒ 610

99.689

     

7.1

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

94.161

‒ 610

93.551

 

Subsidies (regelingen)

7.744

590

8.334

 

Diverse subsidies

1.302

50

1.352

 

Overlegstelsel

1.575

0

1.575

 

POK - Ambtelijk Vakmanschap

0

40

40

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

205

500

705

 

POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie

95

0

95

 

Ondersteuning koepels implementatie Woo

863

0

863

 

Kwaliteit management rijksdienst

20

0

20

 

Compensatie Waterschappen Woo (structureel)

3.356

0

3.356

 

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

223

0

223

 

POK - Ondersteuning melders misstanden

105

0

105

 

Opdrachten

31.616

‒ 3.255

28.361

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

8.299

‒ 2.600

5.699

 

Kwaliteit Management Rijksdienst

4.412

‒ 482

3.930

 

Werkgeversbeleid

1.715

‒ 12

1.703

 

Informatiehuishouding

2.475

‒ 336

2.139

 

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

2.512

‒ 400

2.112

 

POK - Ambtelijk Vakmanschap

812

0

812

 

POK - Staat van de Uitvoering

0

37

37

 

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

181

0

181

 

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

609

‒ 35

574

 

POK - Ondersteuning van melders van misstanden

613

‒ 70

543

 

Open Overheid

1.620

0

1.620

 

Adviescollege ICT

275

0

275

 

Personele inzet crisisopvang

8.093

0

8.093

 

Algemene beveiligingseisen Rijksoverheid

0

643

643

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

9.553

2.410

11.963

 

POK - Ambtelijk Vakmanschap

39

0

39

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

1.455

316

1.771

 

Werkgeversbeleid

1.798

0

1.798

 

POK - Staat van de Uitvoering

2.197

0

2.197

 

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

10

0

10

 

Diverse bijdragen

4.054

2.094

6.148

 

Bijdrage aan medeoverheden

1.084

0

1.084

 

Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel)

1.084

0

1.084

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

53

30

83

 

POK - Ambtelijk Vakmanschap

0

30

30

 

Werkgeversbeleid

53

0

53

 

Bijdrage aan agentschappen

43.900

‒ 214

43.686

 

POK - Ambtelijk Vakmanschap

1.214

80

1.294

 

O&P Rijk (arbeidsmarkt communicatie)

10.184

0

10.184

 

I-Functie Rijk

450

0

450

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

1.331

3.884

5.215

 

Werkgeversbeleid

4.342

0

4.342

 

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

7.525

1.002

8.527

 

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

236

0

236

 

Diverse bijdragen

8.161

‒ 2.084

6.077

 

KOOP

7.270

‒ 3.581

3.689

 

Logius

3.187

0

3.187

 

Algemene beveiligingseisen Rijksoverheid

0

485

485

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

211

‒ 171

40

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

181

‒ 181

0

 

POK - Ambtelijk Vakmanschap

30

‒ 30

0

 

Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

0

35

35

 

Ondersteuning van melders van misstanden

0

5

5

7.2

Pensioenen en uitkeringen

6.138

0

6.138

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

6.138

0

6.138

 

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

6.138

0

6.138

     
 

Ontvangsten

123

1.171

1.294

     

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 18 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 7
 

2023

juridisch verplicht

81%

bestuurlijk gebonden

3%

beleidsmatig gereserveerd

4%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

12%

Van het totale uitgavenbudget op artikel 7 is 81% juridisch verplicht.

Uitgaven

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Opdrachten

Bedrijfsvoeringsbeleid

Dit betreft met name de reallocatie van € 1,7 mln. naar artikel 11 voor de uitbreiding van de capaciteit voor het rijksbrede Programma Hybride werken en voor het rijksbrede Programma Denk Doe Duurzaam. Verder betreft dit een reallocatie van € 0,5 mln. naar het juiste instrument subsidies voor het onderzoeksprogramma werk in transitie.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Diverse bijdragen

Dit betreft overboekingen van in totaal € 1,5 mln. ten behoeve het project werkplek van de toekomst van de ministeries Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Verder wordt het budget van het ministerie van BZK van € 0,5 mln. voor het project werkplek van de toekomst gerealloceerd van artikel 11.

Bijdrage aan Agentschappen

Bedrijfsvoeringsbeleid

Dit betreft met name de overboekingen van in totaal circa € 1,5 mln. van de andere departementen voor het programma Digi inkoop. Ook is er een reallocatie van € 1,5 mln. van artikel 11 voor de bekostiging van de rijkshubs in Assen en Leiden ten behoeve van een programma van facilitair en huisvesting en hybride werken. Verder betreft dit een desaldering van € 0,9 mln. van de ontvangsten van de programma's hybride werken en digi inkoop, die worden ingezet voor bijdrage aan agentschappen, zie ook de toelichting bij de ontvangsten.

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

Dit betreft de overboeking van € 1,0 mln. van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de bijdrage aan de Rijksbrede ICT voorzieningen.

Diverse bijdragen

Dit betreft voornamelijk een reallocatie van € 1,8 mln. naar artikel 11 voor het project werkplek van de toekomst.

KOOP

Dit betreft een reallocatie van € 3,6 mln. om de bijdragen uit programma overheid aan het informatiehuishoudingbudget binnen artikel 7 om op het juiste instrument opdrachten te verantwoorden.

Ontvangsten

Het betreft de ontvangsten voor de programma's hybride werken, inkoop en aanbesteding en digi inkoop. Deze ontvangsten worden gedesaldeerd en ingezet om de kosten van deze programma's te dekken, zie ook bij de uitgaven onderdeel bijdrage aan agentschappen.

Licence