Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

468.592

0

468.592

46.037

514.629

54.450

47.082

46.450

47.520

          

Uitgaven

468.592

0

468.592

46.037

514.629

54.450

47.082

46.450

47.520

          

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

Subsidies (regelingen)

         

Overheidsdienstverlening

2.106

0

2.106

2.127

4.233

6.120

119

118

118

Opdrachten

         

Informatiebeleid

1

0

1

0

1

0

101

101

12

Overheidsdienstverlening

13.879

0

13.879

862

14.741

809

843

843

932

Informatiesamenleving

19.259

0

19.259

6.680

25.939

19.826

17.825

17.223

18.707

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

CBS

127

0

127

7

134

7

7

7

7

KvK

5.410

0

5.410

314

5.724

403

403

403

403

ICTU

5.408

0

5.408

312

5.720

243

243

243

243

Diverse bijdragen

200

0

200

1.802

2.002

7

7

7

7

Bijdrage aan medeoverheden

         

Gemeenten

600

0

600

34

634

39

39

39

39

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         

Digitale dienstverlening

85

0

85

4

89

4

4

4

4

Bijdrage aan agentschappen

         

RVO

94

0

94

5

99

5

5

5

5

UBR

7.476

0

7.476

427

7.903

427

427

427

427

Logius

16.008

0

16.008

920

16.928

832

832

832

832

RDI

1.645

0

1.645

94

1.739

94

94

94

94

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         

Buitenlandse Zaken (V)

50

0

50

3

53

3

3

3

3

          

6.5 Identiteitsstelsel

         

Opdrachten

         

Identiteitsstelsel

5.268

0

5.268

63

5.331

18

18

18

18

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

ICTU

2.550

0

2.550

147

2.697

173

173

173

173

Bijdrage aan medeoverheden

         

Gemeenten

146

0

146

9

155

9

9

9

9

Bijdrage aan agentschappen

         

RvIG

30.771

0

30.771

1.790

32.561

1.790

1.790

1.790

1.790

          
          

6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid

Subsidies (regelingen)

         

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

3.668

0

3.668

‒ 977

2.691

223

223

223

223

VNG

3.846

0

3.846

213

4.059

213

213

213

213

Opdrachten

         

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

1.105

0

1.105

61

1.166

60

47

47

8

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

ICTU

3.768

0

3.768

2.518

6.286

2.487

2.487

2.487

2.487

RDW

20.950

0

20.950

1.197

22.147

1.197

1.197

1.197

1.197

Bijdrage aan medeoverheden

         

Gemeenten

2.000

0

2.000

115

2.115

58

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

Logius

2.398

0

2.398

138

2.536

138

138

138

138

RvIG

11.091

0

11.091

645

11.736

644

644

525

89

AZ-DPC

9.865

0

9.865

551

10.416

534

518

518

518

Diverse bijdragen

602

0

602

34

636

34

34

34

34

          

6.8 Generieke Digitale Infrastructuur

Opdrachten

         

Doorontwikkeling en innovatie.

62.193

0

62.193

3.644

65.837

3.644

3.644

3.644

3.644

Bijdrage aan agentschappen

         

KvK

6.345

0

6.345

368

6.713

368

368

368

368

Logius

214.295

0

214.295

21.045

235.340

13.156

13.742

13.832

13.893

RvIG

5.485

0

5.485

319

5.804

319

319

319

319

RVO

7.469

0

7.469

427

7.896

427

427

427

427

KOOP

1.724

0

1.724

99

1.823

99

99

99

99

RDI

705

0

705

40

745

40

40

40

40

          
          

Ontvangsten

10.927

0

10.927

0

10.927

0

0

0

0

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 17 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 6
 

2023

juridisch verplicht

59%

bestuurlijk gebonden

36%

beleidsmatig gereserveerd

5%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

0%

Juridisch verplich

Van het totale uitgavenbudget op artikel 6 is 59% juridisch verplicht.

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

Subsidies

Overheidsdienstverlening

Voor het programma Werk aan Uitvoering wordt voor het verbeteren van gemeentelijke statuur van de uitvoering subsidie ter beschikking gesteld aan de VNG voor de jaren 2023 (€ 2 mln.) en 2024 (€ 6 mln.).

Opdrachten

Informatiesamenleving

Dit betreft een saldo van diverse mutaties.

Er vindt een reallocatie plaats naar artikel 11 van ‒ € 3,5 mln. voor capaciteit voor het realiseren van de doelstellingen in de werkagenda digitalisering en voor de uitdagingen op het gebied van de Digitale Overheid zoals het kennisdelen binnen de overheid als uitwerking van de enveloppe dienstverlening. Verder heeft deze reallocatie betrekking op het regelen van gewenste capaciteit voor de uitdagingen op het gebied van de Digitale Samenleving zoals de inzet voor burgers en bedrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) zodat zij op een gelijkwaardig niveau mee kunnen doen in de digitale samenleving.

Daarnaast worden voor het programma Werk aan Uitvoering, namelijk voor de loketfunctie, NL design system, herinzet digitale apparaten en digitale overheid Caribisch Nederland, middelen ter beschikking gesteld voor de jaren 2023 (€ 9,6 mln.) tot en met 2028 (€ 18,3 mln.).

Er wordt voor 2023 en 2024 jaarlijks € 1,0 mln. overgeboekt naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap i.v.m. aanpassingen bij DUO voor aansluiting op de BRP als aangewezen bestuursorgaan voor inschrijving van studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk in de BRP (met toekenning BSN).

Tot slot, is de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 verwerkt, dit is € 1,1 mln. voor 2023 oplopend naar € 1,5 mln. voor 2027.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Diverse bijdragen

Dit is een reallocatie van artikel 7 van € 1,7 mln. om de middelen van het budget Informatie Huishouding (IHH) 2023 voor het project Data bij de bron op juiste artikel en instrument bijdrage ZBO's/RWT's te verantwoorden. Er zal een bijdrage aan de Stichting Geonovum worden verstrekt.

6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

ICTU

Dit betreft een reallocatie van artikel 11 van € 2,3 mln. voor de jaren 2023 tot en met 2027 van middelen om de werkzaamheden in het kader van het project Gebruiker Centraal op het instrument ICTU te verantwoorden. Eerder was er een personele inzet voorzien, maar ICTU zal een bijdrage ontvangen om de werkzaamheden uit te voeren.

6.8 Generieke Digitale Infrastructuur

Opdrachten

Doorontwikkeling en innovatie

De loon- en prijsbijstelling tranche 2023 is verwerkt, dit is € 3,6 mln. structureel vanaf 2023.

Bijdrage aan agentschappen

Logius

Er vindt een overboeking plaats van het Gemeente- en Provinciefonds in verband met het aandeel van de gemeenten en provincies in de kosten voor gemeenschappelijke digitale voorzieningen. VNG, IPO en BZK hebben afgesproken dat tot en met 2022 de doorbelasting van DigiD en MijnOverheid via algemene uitkering uit het Gemeentefonds en Provinciefonds verloopt. Er wordt door het Gemeentefonds € 8,0 mln. betaald en door het Provinciefonds wordt € 0,7 mln. betaald.

Ook is de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 verwerkt, dit is € 12,3 mln. voor 2023 oplopend naar € 13,9 mln. in 2027.

Licence