Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 18 Scheepvaart en Havens (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

 

Verplichtingen

66.377

‒ 3.974

62.403

    

Uitgaven

88.416

‒ 318

88.098

    

1 Scheepvaart en Havens

88.416

‒ 318

88.098

Opdrachten

30.060

‒ 1.666

28.394

Caribisch Nederland

100

‒ 100

0

Topsector logistiek

11.312

0

11.312

NGF Project - Digitale Infrastructuur Logistiek

12.949

0

12.949

Overige opdrachten

5.699

‒ 1.566

4.133

Subsidies

52.364

115

52.479

NGF Project - Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch

15.600

0

15.600

Innovatieve Duurzame Binnenvaart

22.324

0

22.324

Walstroom

11.285

115

11.400

Topsector Logistiek

3.000

0

3.000

Overige subsidies

155

0

155

Bijdragen aan agentschappen

4.112

‒ 60

4.052

Waarvan Bijdragen aan agentschap RWS

2.810

0

2.810

Overige bijdragen aan agentschappen

1.302

‒ 60

1.242

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

1.644

1.120

2.764

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

236

173

409

    

Ontvangsten

0

419

419

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 4,0 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door een verplichtingenschuif op het budget voor de bijdragen aan medeoverheden (- € 3,0 miljoen). In de Ontwerpbegroting 2024 is een kasschuif (- € 3,0 miljoen) van 2023 naar 2025 opgenomen waarmee middelen voor de aanleg van de nieuwe zeehaven op Saba naar 2025 worden geschoven. Met deze verplichtingenschuif wordt ook de verplichting voor deze opdracht naar achteren geschoven.

Tot slot hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het verplichtingenbudget met € 1,0 miljoen is verlaagd.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 0,3 miljoen verlaagd.

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Het budget voor (inter)nationale organisaties wordt met € 1,1 miljoen verhoogd in verband met een bijdrage aan het IOPC-fonds. Het IOPC-fonds is een internationaal schadefonds voor vergoeding van schade als gevolg van ongevallen met olietankers. Het fonds wordt gevuld door bedrijven die olie ontvangen maar als gevolg van achterstallige betalingen van Nederlandse bedrijven dient de staat de bijdrage aan dit fonds te compenseren om in de toekomst aanspraak te kunnen blijven maken op de middelen uit dit fonds.

Daarnaast hebben er diverse kleine mutaties plaatsgevonden waarmee het uitgavenbudget met € 1,4 miljoen is verlaagd.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Licence