Base description which applies to whole site

3.11 Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 23 Meteorologie, Seismolologie en Aardobservatie (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

 

Verplichtingen

76.098

517

76.615

    

Uitgaven

75.027

517

75.544

    

1 Meteorologie en seismologie

51.850

517

52.367

Bijdragen aan agentschappen

47.760

517

48.277

Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI

47.760

517

48.277

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

4.090

0

4.090

Contributie ECMWF (HGIS)

3.150

0

3.150

Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

940

0

940

    

2 Aardobservatie

23.177

0

23.177

Bijdragen aan agentschappen

23.177

0

23.177

Waarvan bijdragen aan KNMI

23.177

0

23.177

    

Ontvangsten

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 0,5 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van:

  • Twee overboekingen vanuit het Ministerie van EZK optellend tot € 0,4 miljoen voor Space Weather. Dit betreft een opdracht om een ruimteweer-alarmeringsservice op te zetten. Het KNMI brengt hiervoor effecten en gevaren van ruimteweer in kaart en monitort de situatie in de ruimte.

  • Een overboeking vanuit het Ministerie van OCW van € 0,1 miljoen voor de uitvoering van de Subsidieregeling Matching Horizon Europe.

Uitgaven

De uitgavenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Licence