Base description which applies to whole site

2.7 Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting € 0,3 miljoen minder uitgegeven en is voor een bedrag van € 2,3 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot bij de 2e suppletoire begroting 2023.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen hebben met name betrekking op:

  • Een vertraging in het aanbestedingstraject van de voorziene opdracht voor satellietnavigatie en diverse kleinere opdrachten waardoor verplichtingen niet in 2023 zijn vastgelegd (- € 1,1 miljoen).

  • Een meerjarige verplichting voor de bekostiging van de Global Commission on Adaptation (GCA) die reeds in 2021 was vastgelegd. Hierdoor is het verplichtingen budget niet ingezet en is een overschot gerealiseerd (- € 0,4 miljoen).

  • De herijking van het Nationaal Milieu Programma (NMP). Hierdoor zijn er minder verplichtingen aangegaan dan begroot (- € 0,2 miljoen).

  • Hiernaast zijn er minder aanvragen ontvangen in het kader van het huidige Interreg programma VI dan was voorzien (- € 0,2 miljoen).

  • Diverse kleine mutaties optellend tot ‒ € 0,4 miljoen.

Uitgaven

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Licence