Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 19 Internationaal Beleid

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid art.19 (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Mutaties 2027

Verplichtingen

10.955

0

10.955

147

11.102

‒ 1.218

‒ 1.358

‒ 1.187

‒ 1.267

          

Uitgaven

11.377

0

11.377

‒ 51

11.326

‒ 1.218

‒ 1.358

‒ 1.187

‒ 1.267

          

2 Internationaal beleid coördinatie en samenwerking

11.377

0

11.377

‒ 51

11.326

‒ 1.218

‒ 1.358

‒ 1.187

‒ 1.267

Opdrachten

4.613

0

4.613

‒ 961

3.652

‒ 1.330

‒ 1.470

‒ 1.299

‒ 1.379

Uitvoering Intereg

543

0

543

0

543

0

61

61

61

Uitvoering HGIS

1.408

0

1.408

‒ 415

993

‒ 50

‒ 50

‒ 50

‒ 50

Uitvoering niet-HGIS

814

0

814

354

1.168

‒ 180

‒ 180

‒ 170

‒ 170

Overige opdrachten

1.848

0

1.848

‒ 900

948

‒ 1.100

‒ 1.301

‒ 1.140

‒ 1.220

Subsidies

1.692

0

1.692

0

1.692

0

0

0

0

Interreg

1.622

0

1.622

0

1.622

0

0

0

0

Overige subsidies

70

0

70

0

70

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

2.278

0

2.278

493

2.771

112

112

112

112

Waarvan Bijdragen aan RIVM

0

0

0

135

135

0

0

0

0

Waarvan Bijdragen aan RWS

398

0

398

246

644

0

0

0

0

Waarvan Bijdragen aan RVO

1.880

0

1.880

112

1.992

112

112

112

112

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

2.394

0

2.394

417

2.811

0

0

0

0

Waarvan bijdragen HGIS

2.194

0

2.194

417

2.611

0

0

0

0

Waarvan bijdragen niet-HGIS

200

0

200

0

200

0

0

0

0

Bekostiging

400

0

400

0

400

0

0

0

0

Bekostiging GCA

400

0

400

0

400

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

312

312

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Per saldo is het verplichtingenbudget op artikel 19 met € 0,1 miljoen verhoogd in 2023 en cumulatief voor de periode 2024 t/m 2027 met € 5,0 miljoen wat met name wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutatie.

2. Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

Opdrachten

2023 t/m 2027:

  • Het budget is verlaagd door het inpassen van de rijksbrede taakstelling (waarvan cumulatief € 4,9 miljoen in 2023 t/m 2027).

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Licence