Base description which applies to whole site

Artikel 10 Nog onverdeeld

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 59 Budgettaire gevolgen artikel 10 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

0

15.404

154.748

71.889

74.622

62.456

57.132

        

Uitgaven

0

15.404

154.748

71.889

71.752

59.586

54.262

        

Nog te verdelen

0

15.404

154.748

71.889

71.752

59.586

54.262

Loonbijstelling programma

0

0

0

0

0

0

0

Loonbijstelling apparaat

0

713

8.354

8.430

8.554

8.450

8.255

Prijsbijstelling apparaat

0

4.975

28.539

23.177

12.316

12.172

12.072

Onvoorzien programma

0

250

3.640

14.689

25.558

10.188

5.188

Onvoorzien apparaat

0

9.466

114.215

25.593

25.324

28.776

28.747

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Vanuit dit artikel wordt bij de eerste suppletoire begroting toegekende loon- en prijsbijstelling naar de beleids- en apparaatsartikelen overgeboekt.

In de kabinetsreactie op het rapport «Ongekend Onrecht» van 15 januari 2021 zijn maatregelen aangekondigd om de informatiehuishouding op orde te brengen, zowel intern als extern. Een gedeelte van deze middelen is destijds gereserveerd op artikel 10 in afwachting van concrete plannen. Van deze middelen is een gedeelte inmiddels besteed en staat nog circa € 19,5 mln. gereserveerd voor 2024.

Voorts staan op dit artikel middelen gereserveerd voor de uitvoeringskosten van fiscale wet- en regelgeving door Directoraat-Generaal (DG) Belastingdienst, DG Toeslagen en DG Douane. Daarnaast zijn nog middelen gereserveerd op de Aanvullende Post voor de uitvoering van fiscale wet- en regelgeving.

Dit artikel is tevens bedoeld om eventuele onzekere ontwikkelingen binnen de begroting van Financiën op te vangen.

Licence