Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 12 Hoofdwegennet

12

(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

(2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

7.286.786

‒ 1.336.459

5.950.327

Uitgaven

4.398.627

‒ 1.194.753

3.203.874

12.01 Exploitatie

4.621

‒ 486

4.135

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

4.621

‒ 486

4.135

12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.189.979

‒ 176.513

1.013.466

12.02.01 Onderhoud

868.266

‒ 93.411

774.855

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

868.266

‒ 93.411

774.855

12.02.04 Vernieuwing

321.713

‒ 83.102

238.611

12.03 Ontwikkeling

1.686.024

‒ 1.097.279

588.745

12.03.01 Aanleg

698.867

‒ 288.514

410.353

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

21.550

1.041

22.591

12.03.02 Planning en studies

65.110

92.165

157.275

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

14.342

4.788

19.130

12.03.03 Optimalisering gebruik

922.047

‒ 900.930

21.117

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

732.576

57.788

790.364

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

785.427

21.737

807.164

12.06.01 Apparaatskosten RWS

585.922

43.312

629.234

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

585.922

43.312

629.234

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

199.505

‒ 21.575

177.930

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

191.005

‒ 21.575

169.430

Ontvangsten

144.340

332

144.672

12.09 Ontvangsten

144.340

332

144.672

12.09.01 Ontvangsten

144.340

332

144.672

12.09.02 Tolopgave

   

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel Hoofdwegennet voor 2023 wordt met € 1.336,5 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Overboeking naar artikel 14: Woningbouwmiddelen (- € 1.488,9 miljoen)

Het verplichtingenbudget wordt met € 1.488,9 miljoen verlaagd als gevolg van de overboeking van een deel van de Woningbouwmiddelen van artikel 12.03 naar artikel 14.03. Het gaat voornamelijk om het verplichtingenbudget voor de specifieke uitkering korte termijn maatregelen.

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 227,7 miljoen)

Het verplichtingenbudget wordt verhoogd met € 227,7 miljoen als gevolg van de toegekende loon- en prijsbijstelling 2023.

Verplichtingenschuiven Hoofdwegennet (- € 78,7 miljoen)

Er zijn op dit artikelonderdeel verplichtingenschuiven doorgevoerd om de programmering over de diverse jaren te actualiseren. De belangrijkste verplichtingenschuiven op dit artikel zijn: € 7,6 miljoen voor de Vrachtwagenheffing, € 13,4 miljoen op de regeling Schoon en Emissieloos Bouwen, € 10,3 miljoen voor het programma Beter Benutten, € 11,4 miljoen op het programma Duurzame Mobiliteit en een verplichtingenschuif van € 29,8 miljoen om de toegevoegde middelen vanuit het Coalitieakkoord in het juiste ritme te zetten.

Overboeking van artikel 11: Prijsstijgingen A24 Blankenburg verbinding en A16 Rotterdam (€ 15 miljoen)

Dit betreft aanvullende budget voor de projecten A24 Blankenburg verbinding en A16 Rotterdam, die te maken hebben gehad met excessieve prijsstijgingen. De middelen worden in meerdere tranches uitgekeerd. De middelen worden overboekt van artikelonderdeel 11.04.

Overboeking van HXII voor werving en selectie RWS (€ 8,3 miljoen)

Het verplichtingenbudget wordt opgehoogd met € 8,3 miljoen als gevolg van de overheveling van budgetten vanuit HXII voor Rijkswaterstaat voor werving en selectie (€ 4,3 miljoen) en voor het invullen van arbeidsplaatsen van de banenafspraak (€ 4 miljoen).

Opdracht Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) (€ 7,4 miljoen)

Dit betreft een verhoging van het verplichtingenbudget voor de opdracht Schoon- en Emissieloos Bouwen aan Rijkswaterstaat in 2023.

Overboeking naar HXII voor project Vernieuwing SAP (- € 6,7 miljoen)

Het verplichtingenbudget wordt verlaagd als gevolg van een overboeking van € 6,7 miljoen naar HXII om het aandeel van Rijkswaterstaat voor het project Vernieuwing SAP te verrekenen.

Overboeking van artikel 11: Toevoeging Planstudiebudget voor stikstof (€ 5,9 miljoen)

Dit betreft een toevoeging van middelen aan het Planstudiebudget ter compensatie van extra planstudiekosten als gevolg van stikstofproblematiek. Dit budget wordt overgeboekt van artikelonderdeel 11.04.

Overboeking van artikel 11: Capaciteit beheer en onderhoud (€ 5,6 miljoen)

In 2023 wordt er € 5,6 miljoen toegevoegd aan de apparaatkosten RWS om de capaciteit op gebied van beheer en onderhoud te verhogen. Dit budget wordt overgeboekt van artikelonderdeel 11.04.

Overboeking van artikel 11: A2 Den Bosch-Deil (€ 4,8 miljoen)

Dit betreft een specifieke uitkering aan de provincie Gelderland en Noord-Brabant voor de Quick Win A2 Deil-Vught.Vanuit dit artikelonderdeel wordt de specifieke uitkering overgeboekt naar de provincies. Vanuit dit artikelonderdeel wordt de specifieke uitkering overgeboekt naar de provincies.Dit budget wordt overgeboekt van artikelonderdeel 11.01.

Uitgaven

12.02 Onderhoud en vernieuwing

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 176,5 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

Kasschuiven hoofdwegen (- € 215,5 miljoen)

Er zijn op dit artikelonderdeel kasschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren. Het gaat om € 135,7 miljoen in 2023 voor exploitatie en onderhoud en € 79,8 miljoen voor vernieuwing. De middelen worden naar achteren geschoven om te komen tot een budgettair kader dat aansluit bij de maakbare programmering in 2023.

Loon- en Prijsbijstelling 2023 (€ 57,5 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Brandwerendheid tunnels A16 Rotterdam (- €17,6 miljoen)

Het budget wordt verlaagd met € 17,6 miljoen als gevolg van een tegenvaller voor het aanbrengen van hittewerende bekleding ten behoeve van brandwerendheid. De aanvullende kosten voor de A16 worden gefinancierd uit de totale reservering Brandwerendheid Tunnels op 12.02.04 en wordt overgeboekt naar het project A16 op 12.04.

Diverse kleinere aanpassingen (€ 0,1 miljoen).

12.03 Ontwikkeling

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 1.097,3 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

Overboeking naar artikel 14: Woningbouwmiddelen (- € 943,9 miljoen)

Het budget wordt verlaagd als gevolg van de overboeking van een deel van de Woningbouwmiddelen van artikel 12.03 naar artikel 14.03. Het gaat voornamelijk om de om de middelen voor de specifieke uitkering korte termijn maatregelen.

Kaderruilen 2023 (€ 7 miljoen)

Er zijn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.

Kaderaanpassing MF 2023 (- € 500 miljoen)

Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te krijgen. In 2023 is voor heel het MF € 500 miljoen minder budget benodigd. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpssing meerjarig budgettair neutraal.

Kasschuiven hoofdwegennet (€ 248,1 miljoen)

Er zijn op dit artikelonderdeel kasschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren. Op de projecten binnen dit artikelonderdeel is het budget met € 49,3 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • Er wordt op de regeling Schoon en Emissieloos Bouwen € 13,4 miljoen naar achteren geschoven:

  • Op het programma Duurzame Mobiliteit wordt € 11,4 miljoen naar latere jaren verschoven;

  • Voor Beter Benutten wordt er € 10,3 miljoen naar achteren geschoven;

  • Op het project voorbereiding vrachtwagenheffing wordt € 9,4 miljoen naar latere jaren verschoven;

  • Overige aanpassingen vinden op verschillende projecten plaats.

Daarnaast wordt er op dit artikelonderdeel € 297,4 miljoen naar 2023 geschoven als gevolg van kasschuiven op andere artikelonderdelen. Om deze kasschuiven budgetneutraal te verwerken, worden de kasschuiven verwerkt op de overprogrammering van artikelonderdeel 12.03.

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 79,4 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Overboeking van artikel 11: Toevoeging Planstudiebudget voor stikstof (- € 5,9 miljoen)

Dit betreft een toevoeging van middelen aan het Planstudiebudget ter compensatie van extra planstudiekosten als gevolg van stikstofproblematiek. De middelen worden toegevoegd vanuit artikelonderdeel 11.04.

Overboeking van artikel 11: A2 Den Bosch-Deil (€ 4,8 miljoen)

Dit betreft een specifieke uitkering aan de provincie Gelderland en Noord-Brabant voor de Quick Win A2 Deil-Vught.Vanuit dit artikelonderdeel wordt de specifieke uitkering overgeboekt naar de provincies. Vanuit dit artikelonderdeel wordt de specifieke uitkering overgeboekt naar de provincies.Dit budget wordt overgeboekt van artikelonderdeel 11.01.

Diverse kleinere aanpassingen (€ - 1,4 miljoen).

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 57,8 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 25,2 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Brandwerendheid tunnels A16 Rotterdam (€ 17,6 miljoen)

Het budget wordt verhoogd met € 17,6 miljoen als gevolg van een overboeking vanuit artikel 12.02 Onderhoud en vernieuwing voor het aanbrengen van hittewerende bekleding ten behoeve van brandwerendheid. De aanvullende kosten voor de A16 worden gefinancierd uit de totale reservering Brandwerendheid Tunnels op 12.02.04.

Overboeking van artikel 11: Prijsstijgingen A24 Blankenburg verbinding en A16 Rotterdam (€ 15 miljoen)

Dit betreft aanvullende budget voor de projecten A24 Blankenburg verbinding en A16 Rotterdam, die te maken hebben gehad met excessieve prijsstijgingen. De middelen worden in meerdere tranches uitgekeerd. De middelen worden overboekt van artikelonderdeel 11.04.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 21,7 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 42,2 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Kasschuiven hoofdwegen (- € 29,9 miljoen)

Er zijn op dit artikelonderdeel kasschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren. Dit betreft een kasschuif om de toegevoegde middelen vanuit het Coalitieakkoord in het juiste ritme te zetten.

Overboeking van HXII voor werving en selectie RWS (€ 8,3 miljoen)

Het budget wordt opgehoogd met € 8,3 miljoen als gevolg van de overheveling van budgetten vanuit HXII voor Rijkswaterstaat voor werving en selectie (€ 4,3 miljoen) en voor het invullen van arbeidsplaatsen van de banenafspraak (€ 4 miljoen).

Overboeking naar HXII voor project Vernieuwing SAP (- € 6,7 miljoen)

Dit betreft een overboeking van € 6,7 miljoen naar HXII om het aandeel van Rijkswaterstaat voor het project Vernieuwing SAP te verrekenen.

Overboeking van artikel 11: Capaciteit beheer en onderhoud (€ 5,6 miljoen)

In 2023 wordt er € 5,6 miljoen toegevoegd aan de apparaatkosten RWS om de capaciteit op gebied van beheer en onderhoud te verhogen. Dit budget wordt overgeboekt van artikelonderdeel 11.04.

Diverse kleinere aanpassingen (€ 2,2 miljoen).

Licence