Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2023 € 134,9 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 455,1 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 16,1 miljoen lager dan begroot bij de Najaarsnota 2023.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 458,6 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling. Op dit artikelonderdeel is € 216,7 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:

 • Geluidweg: er zijn minder verplichtingen aangegaan in afwachting van de uitspraak van de Raad van State omtrent stikstof. Hierdoor is voor een bedrag van € 29,8 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Het benodigde verplichtingenbudget is doorgeschoven naar 2024;

 • A2 Vonderen-Kerenheide: de risicoreservering prijsstijgingen was niet geheel nodig in 2023. Het overschot van € 51 miljoen is doorgeschoven naar 2024;

 • A1 Apeldoorn-Azelo: de gesprekken met de aannemer over een aantal nog op te dragen werkzaamheden lopen langer dan beoogd en worden in 2024 afgerond waardoor verplichtingenbudget niet meer in 2023 benodigd is. Hierdoor is voor een bedrag van € 18,1 miljoen minder verplichtingen aangegaan;

 • Regeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur: dit komt doordat de publicatie van de regeling en daarmee inwerkingtreding van de tijdelijke stimuleringsregeling voor toekenning van de specifieke uitkeringen later heeft plaatsgevonden dan voorzien. Hierdoor is voor een bedrag van € 40 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Het benodigde verplichtingenbudget is doorgeschoven naar 2024.

 • Het restant (- € 77,8 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten, zoals bij de voorbereiding vrachtwagenheffing (- € 4 miljoen), A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 5,8 miljoen), A1/A28 Knooppunt Hoevelaken (- € 11,1 miljoen), A12/A15 Ressen-Oudenbroeken (ViA15) (- € 4,1 miljoen) en kleine projecten (- € 5,7 miljoen).

Op het artikelonderdeel voor onderhoud en vernieuwing zijn € 56,2 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Daarnaast zijn de verplichtingen op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS verlaagd met € 182,4 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat bij het project A27 Houten-Hooipolder verplichtingen naar 2024 zijn geschoven i.v.m. indexatie van fase 2 en het vastleggen van werkwijze waarbij nog geen sprake is van juridische verplichting.

Uitgaven

12.02 Onderhoud en Vernieuwing

Op dit artikelonderdeel is € 20,2 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het vervanging- en renovatieprogramma (€ 10 miljoen):

 • Van Brienenoordbrug: enkele verwachte inkopen en betalingen zijn uitgesteld naar 2024 i.v.m. de fase waarin het project zich op dit moment bevindt. Het benodigde budget van € 8 miljoen is doorgeschoven naar 2024;

 • Heinenoordtunnel: verschillende onderdelen in de termijnstaat van de hoofdcontracten voor oplevering zijn doorgeschoven naar 2024 en daarmee ook de betaling van € 2 miljoen die daarmee gemoeid is.

Tot slot is er meer voorbereidingstijd nodig bij een paar deelprojecten (Barneveld-Nijkerk, Waterberg-Apeldoorn, Muiderbergen Watergraafsmeer) op het programma Intelligente Wegkantsystemen langs de weg (IWKS). Het gaat hierbij om € 10,5 miljoen.

12.03 Ontwikkeling

Op dit artikelonderdeel is € 111,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het planning- en studieprogramma (€ 56 miljoen):

 • Stedelijk Bereikbaarheid Almere (€ 31,4 miljoen): de publicatie en daarmee inwerkingtreding van de regeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur voor toekenning van specifieke uitkeringen heeft later plaatsgevonden dan voorzien. Daarmee zijn ook de aanvragen later in behandeling genomen dan verwacht. De aanvraag van de regionale partners tot verlening van een specifieke uitkering wordt begin 2024 verwacht;

 • Het restant (- € 24,6 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten.

Het artikelonderdeel voor optimalisering van gebruik is met € 40,5 miljoen verlaagd, dat komt doordat de publicatie en inwerkingtreding van de tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur later heeft plaatsgevonden dan voorzien. Daarnaast is het aanlegprogramma is verlaagd met € 14,8 miljoen.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel is € 3,4 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

 • A24 Blankenburgverbinding: doordat de betaling van een gedeelte van de laatste termijnstaat is aangehouden wordt € 3,5 miljoen doorgeschoven naar 2024;

 • A16 Rotterdam: een gedeelte van de laatste termijnstaat is niet betaald, omdat de onderbouwing/toelichting van de gemaakte kosten niet correct was. Het gaat hierbij om € 4,7 miljoen;

 • A27 Houten-Hooipolder: er wordt in 2023 € 11,7 miljoen meer uitgegeven bij het project dan aanvankelijk verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat de eerste termijnstaat van de hoofdaannemers van het noordelijke contract hoger is dan aanvankelijk werd verwacht (€ 5 miljoen) en omdat de opdrachtnemer de laatste termijnstaat van 2023 nog in december heeft ingezonden. Deze termijnstaat werd aanvankelijk in januari 2024 verwacht (€ 6,7 miljoen).

 • Het restant (- € 6,9 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten.

Ontvangsten

Op de ontvangsten is € 16,1 miljoen minder ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De nog te ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

 • Schiphol-Amsterdam-Almere (A9/A10/A1/A6): de lagere ontvangsten worden veroorzaakt door een verschil van inzicht met de Gemeente Amsterdam over de ontvangst die voorvloeit uit de Bestuursovereenkomst. Het gaat hierbij om € 25,3 miljoen;

 • A7 Zuidelijke Ringweg Groningen: dit betreft een hogere ontvangst van de NAM voor aardbeving bestendig bouwen van € 8,1 miljoen, zoals in de veegbrief (Kamerbrief 36410-XII, nr. 17) is aangekondigd;

 • Het restant (- € 1,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten.

Licence