Base description which applies to whole site

2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 Hoofdvaarwegennet

15

(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

(2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

1.266.743

76.375

1.343.118

Uitgaven

1.373.527

1.041

1.374.568

15.01 Exploitatie

10.233

‒ 377

9.856

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

10.233

‒ 377

9.856

15.02 Onderhoud en vernieuwing

542.360

‒ 74.935

467.425

15.02.01 Onderhoud

443.167

‒ 18.816

424.351

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

438.188

‒ 19.057

419.131

15.02.04 Vernieuwing

99.193

‒ 56.119

43.074

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1

 

1

15.03 Ontwikkeling

271.228

51.999

323.227

15.03.01 Aanleg

99.284

184.800

284.084

15.03.02 Planning en studies

162.110

‒ 132.081

30.029

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.591

367

7.958

15.03.03 Optimalisering gebruik

9.834

‒ 720

9.114

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

136.420

4.993

141.413

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

413.286

19.361

432.647

15.06.01 Apparaatskosten RWS

354.543

22.103

376.646

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

354.543

22.103

376.646

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

58.743

‒ 2.742

56.001

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

58.743

‒ 2.742

56.001

Ontvangsten

48.417

40.173

88.590

15.09 Ontvangsten

48.417

40.173

88.590

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget van het artikel Hoofdvaarwegennet voor 2023 met € 76,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

Loon- en Prijsbijstelling 2023 (€ 99,5 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Bijdragen derden Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 43,3 miljoen)

Het budget wordt verhoogd met € 43,3 miljoen naar aanleiding van ontvangsten vanuit Vlaanderen voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Deze ontvangsten worden onder 15.09 Ontvangsten nader toegelicht.

Technische correcties verplichtingenbudget (- € 43,2 miljoen)

Dit betreft eenzijdige verplichtingenverlaging die technisch van aard is.

Overboekingen naar Defensie (- € 17,8 miljoen)

Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland namens haar opdrachtgever IenW/RWS uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. De betreffende schepen (ETV Zuid, ETV Noorden ETV Midden) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Dit bedrag betreft de bijdrage van IenW aan deze kosten.

Opgave herprioritering vaarwegen (€ 18,4 miljoen)

Het budget voor het project Averijhaven IJmuiden wordt met € 10,1 miljoen opgehoogd in verband met de kosten voor het verwijderen van baggerspecie. Daarnaast is er € 8,3 miljoen toegevoegd aan de reservering Kustwacht ETV.

Verplichtingenschuiven vaarwegen (- € 26,8 miljoen)

Er zijn op dit artikelonderdeel verplichtingenschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren.

Diverse kleine aanpassingen (€ 3 miljoen).

Uitgaven

15.02 Onderhoud en vernieuwing

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 74,9 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

Kasschuiven vaarwegen (- € 95,6 miljoen)

Er zijn op dit artikelonderdeel kasschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren. Het gaat om € 37,3 miljoen in 2023 voor beheer en onderhoud en € 58,3 miljoen voor vervanging en renovatie. De middelen worden naar achteren geschoven om te komen tot een budgettair kader dat aansluit bij de maakbare programmering in 2023.

Bij VenR is er sprake van vertraging bij de projecten Krammersluizen, Demkabocht, onderzoek VenR en verlaging van de kosten bij de projecten VTS (vessel traffic service) Waddenzee en Modernisering Objectenbediening Zeeland (MOBZ).

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 24,6 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Overboekingen naar Defensie (- € 4,1 miljoen)

Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland namens haar opdrachtgever IenW/RWS uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. De betreffende schepen (ETV Zuid, ETV Noorden ETV Midden) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Dit bedrag betreft de bijdrage van IenW aan deze kosten.

Diverse kleinere aanpassingen (€ 0,2 miljoen).

15.03 Ontwikkeling

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 52 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Kasschuiven vaarwegen (€ 122,3 miljoen)

Er zijn op dit artikelonderdeel kasschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren. Op de projecten schuif in 2023 € 49.5 miljoen naar achteren. De grootste aanpassingen vinden plaats op:

  • Reservering Scheepvaartveiligheid Wind op Zee (- € 35,1 miljoen): Deze middelen zijn in 2023 niet benodigd en schuiven door naar 2024 vanwege vertraging in de opdrachtverlening aan RWS.

  • Reservering Kornwerderzand (- € 4,5 miljoen): Deze middelen zijn in 2023 niet benodigd en schuiven door naar 2024 vanwege een overwachte vertraging van de uitbetaling van een specifieke uitkering.

Daarnaast wordt er op dit artikelonderdeel € 171,9 miljoen naar 2023 geschoven als gevolg van kasschuiven op andere artikelonderdelen. Om deze kasschuiven budgetneutraal te verwerken, worden de kasschuiven verwerkt op de overprogrammering van artikelonderdeel 15.03.

Kaderruilen 2023 (- € 131,3 miljoen)

Er zijn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.

Bijdragen derden Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 43,3 miljoen)

Het budget wordt verhoogd met € 43,3 miljoen n.a.v. ontvangsten vanuit Vlaanderen voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Deze ontvangsten worden onder 15.09 Ontvangsten nader toegelicht.

Loon- en Prijsbijstelling 2023 (€ 13,5 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Overboekingen naar Defensie (- € 13,6 miljoen)

Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland namens haar opdrachtgever IenW/RWS uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. De betreffende schepen (ETV Zuid en ETV Midden) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Dit bedrag betreft de bijdrage van IenW aan deze kosten.

Opgave herprioritering vaarwegen (€ 18,4 miljoen)

Het budget voor het project Averijhaven IJmuiden wordt met € 10,1 miljoen opgehoogd in verband met de kosten voor het verwijderen van baggerspecie. Daarnaast is er € 8,3 miljoen toegevoegd aan de reservering Kustwacht ETV.

Diverse kleinere aanpassingen (- € 0,6 miljoen).

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 19,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 23 miljoen). Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

15.09 Ontvangsten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 40,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de ontvangsten vanuit Vlaanderen voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 43,3 miljoen). Vlaanderen maakt deze middelen over vanwege onder andere hogere kosten door prijsstijgingen, extra kosten voor de verwijdering van PFAS en extra projectkosten naar aanleiding van Corona-maatregelen.

Licence