Base description which applies to whole site

Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 (bedragen x 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

139.301

‒ 37.533

101.768

     
 

Uitgaven

139.301

‒ 39.002

100.299

     

7.1

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

133.163

‒ 39.002

94.161

 

Subsidies (regelingen)

7.719

25

7.744

 

Diverse subsidies

1.247

55

1.302

 

Overlegstelsel

1.575

0

1.575

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

226

‒ 21

205

 

POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie

95

0

95

 

Ondersteuning koepels implementatie Woo

863

0

863

 

Kwaliteit management rijksdienst

29

‒ 9

20

 

Compensatie Waterschappen Woo (structureel)

3.356

0

3.356

 

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

223

0

223

 

POK - Ondersteuning melders misstanden

105

0

105

 

Opdrachten

85.021

‒ 53.405

31.616

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

8.736

‒ 437

8.299

 

Kwaliteit Management Rijksdienst

4.403

9

4.412

 

Werkgeversbeleid

1.815

‒ 100

1.715

 

Informatiehuishouding

30.143

‒ 27.668

2.475

 

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

4.428

‒ 1.916

2.512

 

POK - Ambtelijk Vakmanschap

2.288

‒ 1.476

812

 

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

231

‒ 50

181

 

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

609

0

609

 

POK - Ondersteuning van melders van misstanden

613

0

613

 

Open Overheid

120

1.500

1.620

 

Adviescollege ICT

275

0

275

 

Personele inzet crisisopvang

31.360

‒ 23.267

8.093

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

6.031

3.522

9.553

 

POK - Ambtelijk Vakmanschap

39

0

39

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

1.487

‒ 32

1.455

 

Werkgeversbeleid

1.798

0

1.798

 

POK - Staat van de Uitvoering

2.197

0

2.197

 

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

10

0

10

 

Diverse bijdragen

500

3.554

4.054

 

Bijdrage aan medeoverheden

1.084

0

1.084

 

Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel)

1.084

0

1.084

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

53

0

53

 

Werkgeversbeleid

53

0

53

 

Bijdrage aan agentschappen

33.036

10.864

43.900

 

POK - Ambtelijk Vakmanschap

824

390

1.214

 

O&P Rijk (arbeidsmarkt communicatie)

10.184

0

10.184

 

I-Functie Rijk

450

0

450

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

2.360

‒ 1.029

1.331

 

Werkgeversbeleid

4.342

0

4.342

 

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

4.120

3.405

7.525

 

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

236

0

236

 

Diverse bijdragen

1.750

6.411

8.161

 

KOOP

8.770

‒ 1.500

7.270

 

Logius

0

3.187

3.187

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

219

‒ 8

211

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

219

‒ 38

181

 

POK - Ambtelijk Vakmanschap

0

30

30

7.2

Pensioenen en uitkeringen

6.138

0

6.138

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

6.138

0

6.138

 

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

6.138

0

6.138

     
 

Ontvangsten

64

59

123

     

Toelichting

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Opdrachten

Informatiehuishouding

Naar aanleiding van de kabinetsreactie Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. De additionele budgetten voor 2024 en verder zijn vastgesteld.

Dit betreft meerdere overboekingen naar andere departementen, reallocaties naar de juiste instrumenten of artikelen en de financiering van het programma open overheid.

Personele inzet crisisopvang

BZK heeft middelen ontvangen voor crisisopvang ter ondersteuning van de Veiligheidsregio's. In 2023 blijft hiervan een deel (circa € 23 mln.) over. Deze middelen zijn gerealloceerd naar artikel 3.3 woningbouw. Het gaat hierbij om € 3,5 mln. voor opgelopen kosten bij de distributielocaties. De overige middelen worden doorgeschoven naar 2024. Hiervan is € 8 mln. gereserveerd voor een mogelijke VPB-afdracht voor de financiële herplaatsingsgarantie en 11,8 mln. voor aanvullende kosten door indexering van de RVB-flexwoningen.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Diverse bijdragen

Dit betreffen diverse reallocaties om te verantwoorden op de juiste instrumenten binnen artikel 7.

Bijdrage aan agentschappen

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

Betreft een reallocatie van middelen om de bijdragen voor Rijksbrede ICT-voorzieningen van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen om op het juiste instrument te verantwoorden.

Diverse bijdragen

Dit betreft een reallocatie van middelen om de bijdragen uit Informatie Huishouding aan het budget informatie huishouding binnen artikel 7 om op het juiste instrument Bijdrage aan agentschappen te kunnen verantwoorden.

Logius

Dit betreft een reallocatie van middelen om de bijdragen van Informatiehuishouding van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen te boeken en zo op het juiste instrument te verantwoorden.

Licence