Base description which applies to whole site

2.7 Artikel 7. Werkgevers-en bedrijfsvoeringsbeleid

Op artikel 7 is in 2023 € 12,6 mln. minder verplicht dan begroot. De uitgaven zijn € 14,9 mln. lager uitgevallen. Aan ontvangsten is € 1,3 mln. meer gerealiseerd dan begroot.

Toelichting

De grootste posten worden hieronder toegelicht.

Er is een lagere realisatie op het uitgaven- en verplichtingenbudget van diverse opdrachten van € 9,0 mln. Dit betreft onder andere de crisisnoodopvang dat per 1 juli 2023 is overgegaan naar het ministerie van Justitie & Veiligheid. De realisatie van het resterende budget voor de laatste betalingen vanuit BZK is lager uitgevallen dan geraamd. Daarnaast is er een project dat € 1,3 mln. lager uitviel dan verplicht en een aantal uitgestelde projecten. De onderuitputting van € 1,3 mln. wordt veroorzaakt door een bijdrage aan SSC-ICT voor de doorontwikkeling van SWF (SamenWerkingsFunctionaliteit). Deze doorontwikkeling was eind 2023 afgerond. De factuur van SSC-ICT hiervoor was € 1 mln. in plaats van 2,3 mln. wat initieel was begroot voor deze werkzaamheden. Daarnaast heeft informatiehuishouding minder opdrachten uitgezet dan begroot vanwege beperkte capaciteit.

Op de bijdrage aan ZBO's/RWT's is ook een lagere realisatie op de uitgaven (€ 3,8 mln.) en verplichtingen (€ 2,8 mln.) doordat er voor het project digitaal samenwerken minder bijdragen zijn verstrekt als eerder was geraamd. Er is € 1,8 mln. gerealiseerd op instrument bijdrage agentschappen waar initieel op instrument bijdrage ZBO’S/RWT was begroot. Dit budget is niet gecorrigeerd naar bijdrage agentschappen waardoor er een onderuitputting van € 1,8 mln. is ontstaan op bijdrage ZBO’s/RWT. De overige 2 miljoen ziet toe op project digitaal samenwerken (Beter Samen Werken).

Verder is er een onderuitputting op het verplichtingenbudget bijdrage aan agentschap O&P Rijk van € 3,1 mln. omdat de verplichtingen in voorgaande jaren al meerjarig zijn aangegaan.

Licence