Base description which applies to whole site

4.7 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) streeft naar een overheid die betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is en haar maatschappelijke taken optimaal uitvoert.

De minister draagt hieraan bij door randvoorwaarden te creëren voor het optimaal en duurzaam functioneren van overheidsorganisaties én in het bijzonder voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

De minister van BZK heeft bij het streven naar een goed functionerende (rijks)overheid vooral een regisserende rol. Dit houdt in dat de minister zorgt voor kennis over het functioneren van de overheid en met het oog op het optimaal functioneren kaders vaststelt en deze monitort en evalueert. Daarnaast heeft de minister coördinerende bevoegdheden waar het gaat om de organisatie en bedrijfsvoering van het Rijk.

De rol en verantwoordelijkheid die de minister van BZK heeft, verschilt per onderwerp. Dit geldt ook voor de reikwijdte: de gehele publieke sector of de gehele overheid, de gehele rijksoverheid of de rijksdienst/ministeries. Voor een aantal onderwerpen heeft de minister een bredere scope. Dit geldt bijvoorbeeld voor deze onderwerpen:

 • De rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van ambtenaren (overheidsbreed);

 • De overheidspensioenen (publieke sector);

 • Een adequaat overlegstelsel en kennispositie van overheidswerkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden (overheidsbreed);

 • De normering en openbaarmaking van topinkomens (gehele publieke en semi-publieke sector).

Stimuleren

 • De minister van BZK stimuleert onder andere met subsidies diverse doelen ter bevordering van professioneel werkgeverschap zoals bijvoorbeeld het vergroten van de aantrekkingskracht van het werken bij de overheid bij jongeren en het bevorderen van de kwaliteit van overheidsmanagers.

 • De minister van BZK stimuleert kennisontwikkeling door bij te dragen aan onderzoek, bijvoorbeeld op het vlak van het functioneren van de overheid.

 • De minister van BZK stimuleert het creëren van baankansen voor arbeidsbeperkten, onder meer door in te zetten op partnerschappen tussen overheidswerkgevers en leveranciers (social return).

 • De minister van BZK stimuleert de mogelijkheden voor duurzaam samenwerken. Dit draagt bij aan het imago van de overheid als aantrekkelijke werkgever. Er wordt gewerkt aan rijksbrede samenwerkingsafspraken en deze zullen worden getest in pilots.

 • De minister van BZK stimuleert kennisdeling over het verminderen van agressief gedrag tegen publieke werkers. Dit draagt bij aan aantrekkelijk werkgeverschap.

Financieren

 • Een goede samenwerking tussen werknemers, werkgevers en kabinet draagt bij aan de kwaliteit van de publieke sector. Om die reden ondersteunt de minister waar nodig deelnemende partijen met kennis en subsidies om de aanpak van gezamenlijke inhoudelijke opgaven mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is het subsidiëren van samenwerking en overleg tussen overheidswerkgevers en met werknemersorganisaties rondom pensioenen, de ambtelijke rechtspositie en banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit draagt bij aan het bevorderen van de aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever.

Regisseren

 • De minister van BZK heeft kaderstellende en coördinerende bevoegdheden met betrekking tot de organisatie en inrichting van de rijksoverheid.

 • De minister van BZK heeft coördinerende bevoegdheden met betrekking tot de bedrijfsvoering van het Rijk en is verantwoordelijk voor de werking van het stelsel.

 • De minister heeft een regisserende rol voor het stelsel waarin (organisaties van) werkgevers en werknemers in verschillende overheids- en onderwijssectoren afspraken maken over de collectieve arbeidsvoorwaarden.

 • De minister van BZK heeft rijksbreed een regisserende rol bij het personeelsbeleid van de rijksdienst en bij de realisatie van de banenafspraak binnen de rijksdienst. Als het gaat om de integriteit van medewerkers, de rechtspositie van ambtenaren, het ambtelijk vakmanschap, arbeidsvoorwaarden en pensioenen, dan heeft deze rol betrekking op de gehele overheid.

 • Op het gebied van rijksbrede huisvesting, inkoop en faciliteiten stelt de minister van BZK kaders op voor een efficiënte, effectieve en duurzame bedrijfsvoering. Bij het vervullen van deze kaderstellende rol is er aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en de voorbeeldrol van de rijksoverheid richting partners. Het gaat daarbij om het benutten van inkoopkracht voor het realiseren van maatschappelijk effect (de duurzame, sociale en innovatieve transitie van Nederland) en in de masterplannen voor de Rijkskantoorhuisvesting wordt rekening gehouden met kabinetsbrede ambities op het terrein van duurzaamheid.

 • De minister van BZK kan op het gebied van informatievoorziening en ICT, na overleg met andere ministeries, kaders vaststellen ter bevordering van de eenheid, de kwaliteit of de efficiëntie van informatiesystemen binnen de Rijksdienst. Daarbij kan hij werkzaamheden en voorzieningen aanwijzen die door alle of een daarbij aangegeven deel van de ministeries zullen worden uitgevoerd. Ook kan de minister van BZK kaders vaststellen voor de wijze waarop gegevens over informatiesystemen wordt verstrekt. De benoeming en het ontslag van een departementale Chief Information Officer (CIO) kan alleen plaatsvinden na overleg met de minister van BZK.

 • De minister van BZK regisseert de versterking van kennis en kunde over digitalisering bij het Rijk.

 • Tenslotte houdt de minister van BZK toezicht op de integrale beveiliging en veiligheid van de Rijksdienst.

Uitvoeren

 • De minister van BZK zorgt ervoor dat het Rijk zich in de arbeidsmarktcommunicatie als één werkgever profileert en als één werkgever werft.

 • De minister van BZK zorgt in samenwerking met de andere ministeries voor het realiseren van een hoogwaardig leiding­gevend kader in de Rijksdienst. Dit gebeurt door middel van werving en selectie, loopbaanbegeleiding en een gericht leer- en ontwikkel­aanbod voor een grote groep (top)managers.

 • De minister van BZK ondersteunt de departementen bij de doelstelling om een diverse en inclusieve rijksdienst te zijn en zet daarbij in op een verdere stijging van het percentage vrouwen en bevordering van culturele diversiteit in topfuncties.

 • De minister van BZK voorziet via shared service organisaties de Rijksdienst van generieke voorzieningen voor bijvoorbeeld faciliteiten, huisvesting, personeelszaken en ICT. Deze dienstverlening zal conform het klimaatakkoord en de inkoopstrategie van het Rijk zoveel mogelijk duurzaam aangeboden worden.

 • De Minister van BZK werkt aan een rijksbrede, duurzaam toegankelijke informatiehuishouding via het programma Open Overheid (2021-2026). Door middel van rijksbrede maatregelen ondersteunt de Minister van BZK rijksorganisaties in hun verbeteropgave. Bewustzijnscampagnes en opleidingen voor ambtenaren op het gebied van het omgaan met en beheren van informatie maken onderdeel uit van het programma. Verder wordt via een rijksbrede arbeidsmarktcampagne het werken bij de overheid op gebied van informatiehuishouding onder de aandacht gebracht. Daarnaast wordt gewerkt aan het verbeteren van werkprocessen, informatiesystemen en de monitoring van de verbeteropgave.

 • De minister van BZK voorziet in een aantal generieke ICT-voorzieningen voor de Rijksdienst, ter bevordering van eenheid, veiligheid, kwaliteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering en van samenwerking tussen rijksambtenaren. Daarnaast werkt zij aan versterking van de kennis en kunde over digitalisering bij het Rijk.

 • De minister van BZK stuurt door middel van de Masterplannen op de samenstelling en kwaliteit van de Rijkskantoren.

 • De minister van BZK draagt zorg voor de toepassing van het kader Functionele Werkomgeving Rijk (FWR) in Masterplanprojecten. De FWR maakt het mogelijk dat ambtenaren op een veilige en comfortabele manier, flexibel kunnen werken.

 • De minister van BZK draagt zorg voor de samenwerking op het gebied van integrale beveiliging en veiligheid over departementale grenzen heen.

 • De minister van BZK is verantwoordelijk voor de uitvoering van pensioenregelingen van Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen.

App beleid

Op 21 maart 2023 is per direct het gebruik van applicaties ontraden uit landen met een offensief cyberprogramma gericht tegen Nederland en/of Nederlandse belangen (Kamerstukken II 2022/23, 26 643, nr. 984). Het gebruik van dergelijke applicaties bevat inherente risico’s, waardoor het noodzakelijk wordt geacht om een aantal stappen te zetten om deze risico’s zoveel mogelijk te mitigeren. Hiervoor is besloten om voor de Rijksoverheid over te stappen naar een situatie waarbij mobiele apparaten zo zijn ingericht dat alleen vooraf toegestane apps, software en/of functionaliteiten kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt.

In de Kamerbrief «Stand van zaken appbeleid» van 24 november 2023 is uiteengezet welke stappen sinds de oorspronkelijke Kamerbrief uit maart zijn genomen (Kamerstukken II 2022/23, 26 643, nr. 1087). Rijksambtenaren zijn ontraden om gebruik van dergelijke applicaties te maken op hun zakelijke apparaten. Steekproefsgewijs is gezien dat aan deze oproep gehoor is gegeven.

Rijksbrede Cloudbeleid

Het nieuwe Rijksbrede cloudbeleid, inclusief implementatiekader en handreiking, is vastgesteld. Deze vervangt het verouderde beleid uit 2011. Onder het nieuwe beleid kunnen overheidsdiensten, met enkele uitzonderingen, onder strenge voorwaarden publieke clouddiensten gebruiken.

Programma Open Overheid

In 2023 is het Meerjarenplan Openbaarheid en Informatiehuishouding Rijksoverheid (2024-2025) opgesteld, als opvolger van het generieke actieplan Open op Orde. Hierin staan het langetermijnperspectief voor professioneel informatiebeheer bij het Rijk, de maatregelen die we de komende jaren nemen om toe te werken naar dit langetermijnperspectief en de resultaten die tot nu toe zijn behaald.

Het Programma Open Overheid van BZK ondersteunt rijksorganisaties met rijksbrede maatregelen en voorzieningen. Bewustzijnscampagnes en opleidingen voor ambtenaren op het gebied van het omgaan met en beheren van informatie maken onderdeel uit van het programma. Verder wordt via een rijksbrede arbeidsmarktcampagne het werken bij de overheid op gebied van informatiehuishouding onder de aandacht gebracht. Daarnaast wordt gewerkt aan het verbeteren van werkprocessen, informatiesystemen en de monitoring van de verbeteropgave.

In 2023 is er extra prioriteit gegeven aan het archiveren van chatberichten, zo zijn er verschillende adviezen en rapporten uitgebracht. Naar aanleiding van deze adviezen is er een beleidskader opgesteld voor het bewaren en beheren van chatberichten. Ook zijn er algemene beleidsuitgangspunten geformuleerd die ervoor zorgen dat beleid zo veel mogelijk geharmoniseerd is, onafhankelijk van het type (communicatie)middel of informatiesysteem. Met het vaststellen van deze uitgangspunten is het ‘wiel opnieuw uitvinden’ bij elk nieuw type informatie of middel niet meer nodig. Daarnaast moeten rijksorganisaties voor het archiveren van chatberichten worden ondersteund door technologie. De zakelijke chatconversaties van ruim 1.800 sleutelfunctionarissen binnen de Rijksoverheid kunnen namelijk niet handmatig worden verwerkt. Daarom is gestart met een pilot voor chatarchivering. In 2023 is software aangekocht en geïnstalleerd.

Beleidsevaluatie SAIP

Elke 5 jaar wordt een nieuw uitvoeringscontract afgesloten met de stichting administratie Indonesische pensioenen (SAIP). De SAIP beschikt over cruciale historische en inhoudelijke kennis m.b.t. de administratie en uitkeringen van Indonesische pensioenen (zie www.saip.nl). Het huidige contract loopt eind 2024 af. Voor de periode 2025-2030 moet een nieuw uitvoeringscontract worden afgesloten. De hiervoor benodigde businesscase is in 2023 afgerond en door BZK beoordeeld. Uit de business case blijkt dat de apparaatskosten van SAIP in de periode tot 2029 zullen dalen met circa 33 % ten opzichte van de huidige apparaatsuitgaven. Een mogelijke overdracht van de werkzaamheden naar een andere organisatie zou ca. 900.000 euro bedragen.

Het belang van de cruciale historische en inhoudelijke kennis, in combinatie met het (aanzienlijk) dalen van de apparaatskosten en de forse kosten die overdracht naar een andere organisatie tot gevolg zou hebben, heeft geleid tot de beslissing om in te stemmen met de business case en het contract met SAIP te verlengen tot 2030.

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

Art.

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

2023

2023

 

Verplichtingen

35.758

39.149

51.973

107.601

88.908

143.763

‒ 54.855

         
 

Uitgaven

41.061

36.415

45.570

66.000

84.756

143.763

‒ 59.007

         

07.01

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

32.274

28.721

38.718

59.957

78.747

137.425

‒ 58.678

 

Subsidies (regelingen)

       
 

Diverse subsidies

1.463

1.235

772

896

689

1.247

‒ 558

 

Overlegstelsel

2.503

2.310

1.187

1.172

1.099

2.401

‒ 1.302

 

POK - Ambtelijk Vakmanschap

0

0

0

0

40

250

‒ 210

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

280

227

418

646

570

212

358

 

POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie

0

0

0

16

48

48

0

 

Ondersteuning koepels implementatie Woo

0

0

0

862

863

863

‒ 1

 

Kwaliteit management rijksdienst

0

0

0

60

20

27

‒ 7

 

Compensatie Waterschappen Woo (structureel)

0

0

0

0

3.047

3.047

0

 

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

0

0

0

46

222

0

222

 

POK - Ondersteuning melders misstanden

0

0

0

50

0

0

0

 

A&O-fonds

3.400

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

       
 

Bedrijfsvoeringsbeleid

1.795

1.662

2.897

2.628

2.914

11.784

‒ 8.870

 

Kwaliteit Management Rijksdienst

2.811

2.259

2.924

3.257

3.827

3.902

‒ 75

 

Werkgeversbeleid

2.040

1.536

1.402

572

869

1.982

‒ 1.113

 

Informatiehuishouding

0

0

1

34

240

57.570

‒ 57.330

 

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

0

108

1.844

1.146

67

0

67

 

POK - Ambtelijk Vakmanschap

0

0

17

588

627

2.427

‒ 1.800

 

POK - Staat van de Uitvoering

0

0

0

0

0

150

‒ 150

 

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

0

0

0

209

178

730

‒ 552

 

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

0

0

0

62

112

514

‒ 402

 

POK - Ondersteuning van melders van misstanden

0

0

0

0

0

714

‒ 714

 

Open Overheid

0

0

0

450

418

0

418

 

Adviescollege ICT

0

0

0

46

10

0

10

 

Personele inzet crisisopvang

0

0

0

1.739

6.933

30.500

‒ 23.567

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

       
 

POK - Ambtelijk Vakmanschap

0

0

5

22

14

39

‒ 25

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

392

581

1.454

1.229

1.890

0

1.890

 

Werkgeversbeleid

2.183

2.057

1.616

1.650

1.626

1.700

‒ 74

 

POK - Staat van de Uitvoering

0

0

2.350

2.550

2.197

2.150

47

 

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

    

7

0

7

 

POK - Ondersteuning van melders van misstanden

0

0

0

14

0

0

0

 

Diverse bijdragen

0

0

0

2.427

2.334

0

2.334

 

Bijdrage aan medeoverheden

       
 

Werkgeversbeleid

144

0

0

0

0

0

0

 

Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel)

0

0

0

1.084

1.084

1.084

0

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

POK - Ambtelijk Vakmanschap

0

0

0

0

26

0

26

 

Werkgeversbeleid

13

74

50

74

0

47

‒ 47

 

Bijdrage aan agentschappen

       
 

Kwaliteitsverbetering

1.431

1.528

0

0

0

0

0

 

POK - Ambtelijk Vakmanschap

0

0

0

876

1.118

74

1.044

 

O&P Rijk (arbeidsmarkt communicatie)

9.161

7.868

8.619

7.520

9.801

9.675

126

 

I-Functie Rijk

118

98

428

461

1.112

0

1.112

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

2.579

3.315

3.548

4.208

3.815

1.527

2.288

 

Werkgeversbeleid

1.264

2.312

2.614

3.207

3.662

2.496

1.166

 

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

488

1.089

879

2.062

10.910

0

10.910

 

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

0

0

26

74

199

34

165

 

Diverse bijdragen

0

0

5.245

9.918

6.549

0

6.549

 

KOOP

0

0

0

8.102

5.981

0

5.981

 

Logius

0

0

0

0

3.629

0

3.629

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

       
 

Bedrijfsvoeringsbeleid

209

462

422

0

0

231

‒ 231

07.02

Pensioenen en uitkeringen

8.787

7.694

6.852

6.043

6.009

6.338

‒ 329

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

       
 

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

8.787

7.694

6.852

6.043

6.009

6.338

‒ 329

         
 

Ontvangsten

2.108

2.426

1.613

2.186

2.546

64

2.482

Uitgaven

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Subsidies (regelingen)

Ondersteuning koepels implementatie Woo

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Waterschapshuis hebben op grond van de Subsidieregeling ondersteuning implementatie Wet open overheid (Stcrt. 2022, 5675) een subsidie ontvangen om respectievelijk gemeenten, provincies en waterschappen te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van de Wet open overheid (Woo). De middelen zijn onder andere ingezet voor het aanstellen van één of meerdere projectleiders Woo, het uitvoeren van praktijkbeproevingen, het uitwerken van het meerjarenplan (artikel 6.2 Woo) voor de desbetreffende bestuurslaag en het geven van voorlichting aan bestuursorganen. De toegekende subsidies hebben betrekking op de periode 2022 tot en met 2026 en worden jaarlijks uitgekeerd. In 2023 hebben de VNG, het IPO en het Waterschapshuis het tweede subsidiebedrag ontvangen.

Compensatie Waterschappen Woo (structureel)

De waterschappen hebben op grond van de Subsidieregeling uitvoeringskosten waterschappen Wet open overheid (Stcrt. 2023, 24222) in 2023 een subsidie toegekend gekregen ter tegemoetkoming in de structurele kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de Wet open overheid (Woo). De middelen zijn in het kader van de uitvoering van de Woo onder andere ingezet voor het aanwijzen van een of meer contactpersonen, extra kwaliteitsmanagement en het actief openbaar maken van categorieën informatie op grond van artikel 3.3 van de Woo. De toegekende subsidies hebben betrekking op de periode 2023 tot en met 2027 en worden jaarlijks uitgekeerd. In 2023 hebben de waterschappen het eerste subsidiebedrag ontvangen.

Opdrachten

Bedrijfsvoeringsbeleid

De Rijksoverheid werkt onverminderd aan de uitvoering van de I-strategie met recente successen. Om deze successen te realiseren zijn in 2023 opdrachten verstrekt voor het opstellen van een handreiking risicobeheersing public cloud, beleid voor verplichte basisopleiding digitale weerbaarheid voor alle Rijksambtenaren en is er actief gewerkt aan quantumveilige cryptografie als reactie op de opkomst van krachtige quantumcomputers. Om de feitelijke veiligheid van kritieke functies te testen worden red teamingtesten steeds breder binnen de Rijksoverheid toegepast. Het programma Red Teaming Rijksoverheid heeft opdrachten uitgezet voor het opzetten en uitvoeren van geavanceerde red teamingtesten binnen de Rijksoverheid. Tijdens de tweede suppletoire begroting is via een overboeking aan het ministerie van Justitie en Veiligheid een opdracht verstrekt aan NCSN voor het programma VSSR. VSSR staat voor Versterkt SOC (Security Operations Center) Stelstel Rijk met als doel verbinding creëren tussen bestaande dienstverlening en Rijksonderdelen die nog geen Security Operations Centers hebben. Het verschil tussen de realisatie en vastgestelde begroting wordt verklaard door diverse reallocaties die hebben plaatsgevonden bij de eerste- tweede - en Prinsjesdag suppletoire begroting om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Een voorbeeld hiervan is de opdracht die in 2023 met de eerst suppletoire begroting verstrekt is via artikel 2 voor de structurele borging nationale Cryptostrategie van € 4,9 mln.

Kwaliteit Management Rijksdienst

De Algemene Bestuursdienst (ABD) bestaat uit ruim 1.900 managementfuncties bij de Rijksoverheid. BZK faciliteert de topambtenaren op deze functies (ABD’ers) in hun ontwikkeling. Het leer- en ontwikkelaanbod bestond in 2023 uit een breed spectrum aan leerinterventies die bijdroegen aan het ontwikkelen van leiderschapsgedrag van ambtelijk leiders. Deze leerinterventies boden concrete handvatten voor het werken met de handelingsrichtingen uit de rijksbrede visie op publiek leiderschap.

Informatiehuishouding

Het verschil tussen de realisatie en vastgestelde begroting wordt verklaard door diverse reallocaties die voornamelijk binnen het artikel hebben plaatsgevonden bij eerste- en Prinsjesdag suppletoire begroting om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Verder zijn middelen informatiehuishouding overgeboekt naar andere departementen.

Personele inzet crisisopvang

In het voorjaar van 2022 is de doorstroom en opvang van asielzoekers hevig onder druk komen te staan. Het kabinet heeft in dat jaar - vanwege de ernst van de situatie – aanleiding gezien in juni 2022 de nationale crisisstructuur te activeren met het doel snel extra opvangcapaciteit te creëren. Het inrichten van de crisisstructuur en de snelheid waarmee beleid gerealiseerd is, heeft een groot beslag gelegd op de ambtelijke capaciteit (van het ministerie van BZK). Het kabinet heeft besloten de veiligheidsregio’s capaciteit toe te zeggen in de vorm van maximaal 30 medewerkers, 7 dagen per week, per veiligheidsregio, om te ondersteunen bij de werkzaamheden van de opvanglocaties. Namens het kabinet faciliteerde het ministerie van BZK ook in 2023 de extra personele inzet. De maatregelen van het inzetten van medewerkers hadden als belangrijkste doel om te garanderen dat er voldoende personele inzet was voor het faciliteren van opvangplekken voor asielzoekers. Het onderwerp is in 2023 geëindigd bij BZK en voortgezet in een andere vorm bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. € 23,5 mln. van het Crisis Noodopvang budget is overgeboekt met de suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 naar artikel 3 woningmarkt voor de huisvesting van statushouders.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Bedrijfsvoeringbeleid

Aan stichting ICTU is een bijdrage verstrekt voor het doorontwikkelen van het Rijks ICT-dashboard, zo is er nu ook informatie opgenomen over beheer- en onderhoudsactiviteiten. Het verschil tussen de realisatie en vastgestelde begroting wordt verklaard door middelen die zijn gerealloceerd bij de eerste-, de tweede- en Prinsjesdag suppletoire begroting.

Werkgeversbeleid

De stichting ICTU heeft dit jaar bijdragen ontvangen voor de exploitatie van de door het ministerie van BZK ontwikkelde, en door veel publieke organisaties gebruikte, benchmarkinstrumenten (InternetSpiegel en Vensters voor bedrijfsvoering). Deze instrumenten zijn bedoeld om publieke organisaties te helpen bij het professionaliseren van hun werkgeverschap en bedrijfsvoering. ICTU heeft onderzoek gedaan naar de Kennis van de Overheid, ook op basis van onderzoekspanels.

POK - Staat van de Uitvoering

Naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport «Ongekend onrecht» is de eerste Staat van de Uitvoering gerealiseerd waarmee beter zicht gecreëerd wordt op het functioneren en presteren van de uitvoeringsorganisaties. De stichting ICTU heeft hiervoor een bijdrage ontvangen.

Diverse bijdragen

Dit bestaat voornamelijk uit de verstrekte bijdrage aan De Nederlandse Bank voor het programma Open op Orde van € 2,0 mln.

Bijdrage aan medeoverheden

Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel)

De waterschappen ontvingen in 2023 een bijdrage ter compensatie van de incidentele kosten voor de implementatie van de op 1 mei 2022 in werking getreden Wet open overheid (Woo). De middelen zijn in het kader van de implementatie van de Woo onder andere ingezet voor de verbetering van processen en de organisatie, het aanschaffen en/of aanpassen van systemen en het opleiden van medewerkers. De (incidentele) bijdragen hebben betrekking op de periode 2022 tot en met 2026 en worden jaarlijks verstrekt. In 2023 hebben de waterschappen de tweede bijdrage ontvangen.

Bijdrage aan agentschappen

Organisatie en Personeel (O&P) Rijk (arbeidsmarkt communicatie)

Vanuit het thema I-vakmanschap uit de I-strategie Rijk is aan Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (RODI) een bijgedragen gegeven om specifieke HR-ICT trajecten vorm en inhoud te geven. Het betreft bijdragen aan de projecten in het I domein zoals I-Traineeship en I-Partnerschap. Daarnaast is in 2023 ook gewerkt aan project Monitoring en de verbijzondering van het Functiegebouw Rijk voor het IV-domein Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV). Dit vormt een solide basis voor de toekomstige monitoring van de te verwachten ICT-tekorten.

Bedrijfsvoeringsbeleid

Via het programma Werken aan Uitvoering (WAU) is bij agentschappen geïnvesteerd in de kennis van verschillende processen van de bedrijfsvoering. Het programma RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) is in 2023 overgegaan naar RODI en ontving een bijdrage voor het ontwikkelen van opleidingen en lesmateriaal (ondere andere voor e-learnings, webinars, podcasts, serious games, microlearnings) waarmee ambtenaren hun kennisniveau op het gebied van ICT omhoog kunnen brengen.

Werkgeversbeleid

Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP), onderdeel van Logius, heeft de jaarlijkse bijdrage ontvangen voor de ontwikkeling en het beheer van het register voor overheidsinstellingen.

O&P Rijk heeft meerdere bijdragen ontvangen voor de inzet van Rijksconsultants, onder andere ten behoeve van de organisatie van de week van de integriteit, procesbegeleider datagedreven HR en een vervolg opleiding sociale veiligheid. Tevens heeft O&P Rijk een bijdrage ontvangen voor de financiering van de ondersteuning van het Rijksloket Advies en Bemiddeling Arbeidszaken (RABA) en de Geschillencommissie. Het gaat hierbij om een rijksbrede voorziening.

Ook heeft O&P een bijdrage ontvangen voor het uitvoeren van opdrachten in het kader van datagedreven werken.

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

Rijksbrede ICT-voorzieningen zijn conform afspraken uit de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) doorontwikkeld en vernieuwd. Conform de kostenverdeelnotitie, waarin dit interdepartementaal geregeld wordt, zijn de financiele middelen voor regie, beheer en ontwikkeling opgehaald tijdens de suppletoire begrotingen in 2023. Deze financiele middelen zijn in 2023 gebruikt voor onder andere de doorontwikkeling en vernieuwing van rijksbrede voorzieningen zoals Rijksportaal, Single SignOn (SSOn), het videovergaderen en de samenwerkingsfunctionaliteit. Het verschil tussen de realisatie en vastgestelde begroting wordt verklaard door middelen die zijn vrijgemaakt bij de eerste-, tweede- en Prinsjesdag suppletoire begroting.

Diverse bijdragen

Er is een bijdrage van € 4,8 mln. verstrekt aan de RODI voor de werkzaamheden aan Spoor Informatie Huishouding (IHH) van het programma Open Overheid in 2023. Daarnaast is een bijdrage aan SSC-ICT verstrekt van € 1,5 mln. voor het project implementatie generieke email-archivering. Het verschil tussen de realisatie en vastgestelde begroting wordt verklaard door diverse reallocaties die binnen het artikel hebben plaatsgevonden bij eerste- en Prinsjesdag suppletoire begroting 2023 om zo op het juiste instrument bijdrage aan agentschappen te kunnen verantwoorden.

KOOP

Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) heeft in 2023 een bijdrage ontvangen voor de doorontwikkeling en implementatie van het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) dat met de realisatie van de Woo-index met verwijsfunctie in juni 2023 in productie is genomen. Door middel van dit platform kunnen bestuursorganen de verplichte categorieën documenten actief openbaar maken. Deze verplichting komt voort uit de Wet open overheid (Woo) die op 1 mei 2022 in werking is getreden. Daarnaast heeft KOOP met de middelen de vernieuwde Kamerstukkenmodule (KSM) gerealiseerd die eveneens in 2023 in productie is gegaan. Met de KSM kunnen departementen Kamerstukken en beslisnota’s aanleveren ten behoeve van het openbaar maken hiervan. De bijdrage hiervoor is beschikbaar gesteld vanuit de POK-IHH middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag - Informatiehuishouding). Voor KOOP en Logius wordt het verschil tussen de vastgestelde begroting en de realisatie verklaard door diverse reallocaties die binnen het artikel hebben plaatsgevonden bij eerste- en Prinsjesdag suppletoire begroting 2023 om zo op het juiste instrument bijdrage aan agentschappen te kunnen verantwoorden.

Logius

In 2023 zijn KOOP en Logius samengegaan. Daarom is de vernieuwde Kamerstukkenmodule van Logius bij KOOP (onderdeel bijdrage aan agentschappen) toegelicht. Het verschil tussen de realisatie en vastgestelde begroting wordt verklaard door middelen die zijn gerealloceerd bij de Prinsjesdag- en tweede suppletoire begroting om zo op het juiste instrument bijdrage aan agentschappen te kunnen verantwoorden.

7.2 Pensioenen en uitkeringen

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

Dit betreft de pensioenregelingen van (voormalige) Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen.

Ontvangsten

De ontvangsten hebben betrekking op de jaarlijkse verrekening voor de Garantiewet Surinaamse Pensioenen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de afrekening van het voorschot 2022 aan de SAIP. Daarnaast zijn er niet-begrote ontvangsten gerealiseerd die onder meer betrekking hebben op ontvangsten van de afrekening van de subsidie 2022 aan het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel en de vaststelling van de bijdrage aan O&P Rijk voor de jaaropdracht 2022.

Het programma Hybride Werken heeft P-kosten voorgeschoten ten behoeve van het onderwerp Smart Buildings/WMS (Workspace Management System). FMHaaglanden heeft deze voorgeschoten kosten terugbetaald.

Door vertraging in de opstartfase bij PIANOo (onder andere voor de Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Roadshow, Uitvoeringsagenda Internationale Sociale Voorwaarden, PIANOo congres) zijn werkzaamheden vertraagd dan wel niet uitgevoerd. Hierdoor heeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een deel van het verleende voorschot terugbetaald.

Licence