Base description which applies to whole site

2.7 Artikel 19 Internationaal Beleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 19 Internationaal Beleid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

11.102

1.566

12.668

    

Uitgaven

11.326

646

11.972

    

2 Internationaal beleid coördinatie en samenwerking

11.326

646

11.972

Opdrachten

3.652

332

3.984

Uitvoering Intereg

543

‒ 261

282

Uitvoering HGIS

993

‒ 200

793

Uitvoering niet-HGIS

1.168

588

1.756

Overige opdrachten

948

205

1.153

Subsidies

1.692

0

1.692

Interreg

1.622

0

1.622

Overige subsidies

70

0

70

Bijdragen aan agentschappen

2.771

114

2.885

Waarvan bijdrage aan RIVM

135

7

142

Waarvan bijdrage aan RWS

644

0

644

Waarvan bijdrage aan RVO

1.992

107

2.099

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

2.811

200

3.011

Waarvan bijdragen HGIS

2.611

200

2.811

Waarvan bijdragen niet-HGIS

200

0

200

Bekostiging

400

0

400

Bekostiging GCA

400

0

400

Overige bekostiging

0

0

0

    

Ontvangsten

312

0

312

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 1,6 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties:

Verplichtingenschuif programma Interreg (€ 0,9 miljoen)

Dit betreft een verplichtingenschuif van € 0,9 miljoen vanuit de jaren 2024-2026 naar 2023 voor het vastleggen van de verplichting voor de technische bijstand die de EU-secretariaten leveren bij de uitvoering van het programma Interreg.

Toedeling loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 0,2 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2023.

Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ 0,3 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022 voor opdrachten Ruimtevaart om te kunnen voldoen aan de reeds aangegane verplichtingen en vertraagde opdrachtverstrekking.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt met € 0,6 miljoen verhoogd. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

Licence