Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

37.729

0

37.729

8.868

46.597

3.947

2.895

2.872

8.872

41.744

            
 

Uitgaven

37.729

0

37.729

8.868

46.597

3.947

2.895

2.872

8.872

41.744

            

2.0

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

37.729

0

37.729

8.868

46.597

3.947

2.895

2.872

8.872

41.744

 

Institutionele inrichting

25.245

0

25.245

2.304

27.549

2.304

2.304

2.304

2.304

27.551

 

Schadeloosstelling

25.245

0

25.245

2.304

27.549

2.304

2.304

2.304

2.304

27.551

 

Personele uitgaven

12.484

0

12.484

6.564

19.048

1.643

591

568

6.568

14.193

 

Pensioenen en wachtgelden

12.484

0

12.484

6.564

19.048

1.643

591

568

6.568

14.193

            
 

Ontvangsten

86

0

86

0

86

0

0

0

0

86

            

Toelichting

Institutionele inrichting

Schadeloosstelling

Het budget voor de schadeloosstelling wordt structureel met € 1,2 mln. opgehoogd als gevolg van de eindheffing van de Werkkostenregeling. Dit als effect van bepalingen uit de Wet Schadeloosstelling leden Tweede Kamer.

Personele uitgaven

Pensioenen en wachtgelden

Op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers draagt de Tweede Kamer zorg voor de uitgaven aan pensioenen en wachtgelden voor de oud-leden van de Tweede Kamer. De uitgaven voor de wachtgeldregeling zullen hoger zijn dan normaal, vanwege het vrijwillig vertrek van Kamerleden en Kamerleden die niet zijn herkozen.

Tot slot betreft dit de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024.

Licence