Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

176.115

0

176.115

37.769

213.884

18.719

16.219

15.353

24.779

182.994

            
 

Uitgaven

176.115

0

176.115

37.769

213.884

18.719

16.219

15.353

24.779

182.994

            

3.0

Wetgeving en controle Tweede Kamer

176.115

0

176.115

37.769

213.884

18.719

16.219

15.353

24.779

182.994

 

Institutionele inrichting

126.716

0

126.716

23.925

150.641

18.965

14.419

12.528

13.954

130.931

 

Apparaat Tweede Kamer

125.378

0

125.378

20.481

145.859

16.222

12.676

12.485

13.911

129.553

 

Onderzoeksbudget

1.338

0

1.338

3.444

4.782

2.743

1.743

43

43

1.378

 

Materiële uitgaven

49.399

0

49.399

13.844

63.243

‒ 246

1.800

2.825

10.825

52.063

 

Drukwerk

2.146

0

2.146

63

2.209

63

63

63

63

2.209

 

Fractiekosten

44.010

0

44.010

13.660

57.670

‒ 411

1.635

2.660

10.660

46.854

 

Uitzending leden

517

0

517

15

532

15

15

15

15

532

 

Parlementaire enquêtes

345

0

345

19

364

0

0

0

0

0

 

Bijdrage ProDemos

2.381

0

2.381

87

2.468

87

87

87

87

2.468

            
 

Ontvangsten

3.639

0

3.639

0

3.639

0

0

0

0

3.639

            

Toelichting

Institutionele inrichting

Apparaat Tweede Kamer

Door de vertraging van de renovatie van het Binnenhof moeten er vervangingsinvesteringen gemaakt worden in technische componenten. Ook worden er extra kosten gemaakt voor onderzoeken en adviesopdrachten.

Daarnaast worden de ondersteunende diensten zwaarder belast met het uitvoeren van complexere opdrachten in de wereld van nu. En proberen we een Kamerorganisatie te realiseren die vooruit kan handelen en kan inspelen op de hedendaagse vragen van de politiek. Op verschillende terreinen is versterking van de bedrijfsvoering onmisbaar.

De veiligheidssituatie van het pand, de systemen en de leden van de Tweede Kamer vragen om een structurele investering van personeel en materieel.

En voor bedrijfsvoering van de Tweede Kamer is aanvullend budget nodig voor IV-initiatieven, aanpassingen van contracten en onderhoud en beheer op ICT-gebied.

Als gevolg van de verkiezingen worden er incidentele kosten gemaakt voor de interne verhuizing en begeleiding van het formatieproces.

Onderzoeksbudget

In 2023 is het begrote bedrag voor de Parlementaire Enquête Fraudebeleid en Dienstverlening niet volledig benut. Aangezien Parlementaire Enquêtes per enquête gefinancierd worden zal het restant worden toegevoegd. In 2024 zal gestart worden met de Parlementaire Enquête Corona, hiervoor is aanvullend budget nodig.

Materiële uitgaven

Fractiekosten

De stijging van de fractiekosten komt voort uit de verkiezingen van 22 november 2023. Volgens de regeling voor financiële ondersteuning van fracties Tweede Kamer hebben krimpende fracties recht op één jaar doorbetaling van de oude maandelijkse bijdragen.

Daarnaast is in de meerjarenbegroting al rekening gehouden met het effect aan schokdemping bij reguliere verkiezingen. Door de vervroegde verkiezingen in 2023 moeten de bedragen in het juiste kasritme geplaatst worden.

Tot slot betreft het de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en de eindejaarsmarge. De colleges maken voor het rond krijgen van hun begroting en het zelf zo goed mogelijk op kunnen lossen van problematiek gebruik van de eindejaarsmarge.

Licence