Base description which applies to whole site

Artikel 12 Kasbeheer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 31 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 Kasbeheer (bedragen x € 1 mln.)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

  

Verplichtingen

6.243

0

6.243

‒ 562

5.681

‒ 1.056

‒ 893

‒ 671

‒ 503

6.561

           

Uitgaven

6.243

0

6.243

‒ 562

5.681

‒ 1.056

‒ 893

‒ 671

‒ 503

6.561

           

Rente

4.043

0

4.043

‒ 1.062

2.981

‒ 1.556

‒ 1.393

‒ 1.171

‒ 1.003

3.861

Rente kasbeheer

4.043

0

4.043

‒ 1.062

2.981

‒ 1.556

‒ 1.393

‒ 1.171

‒ 1.003

3.861

Uitgaven bij voortijdige beëindiging (hoofdsom)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           

Leningen

2.200

0

2.200

500

2.700

500

500

500

500

2.700

Verstrekte leningen

2.200

0

2.200

500

2.700

500

500

500

500

2.700

           

Mutaties in rekening-courant en deposito's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties in rekening courant en deposito

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           

Ontvangsten

15.379

0

15.379

1.779

17.158

‒ 1.154

482

2.303

4.091

16.606

           

Rente

156

0

156

‒ 18

139

‒ 13

‒ 6

3

13

364

Rente kasbeheer

156

0

156

‒ 18

139

‒ 13

‒ 6

3

13

364

Voortijdige beëindiging binnen kasbeheer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           

Leningen

1.180

0

1.180

‒ 19

1.160

7

35

54

76

1.788

Ontvangen aflossingen

1.180

0

1.180

‒ 19

1.160

7

35

54

76

1.788

           

Mutaties in rekening-courant en deposito's

14.043

0

14.043

1.816

15.859

‒ 1.148

453

2.246

4.002

14.454

Mutaties in rekening courant en deposito's

14.043

0

14.043

1.816

15.859

‒ 1.148

453

2.246

4.002

14.454

Tabel 32 Geschatte budgetflexibiliteit
 

2024

juridisch verplicht

100%

bestuurlijk gebonden

0%

beleidsmatig gereserveerd

0%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

0%

Toelichting

Budgetflexibiliteit

De uitgaven en ontvangsten op dit artikel zijn voor 100% als juridisch verplicht aan te merken. Alle rentelasten en -baten zijn juridisch verplicht omdat deze volgen uit de leningen, deposito’s en rekening-courant-tegoeden die deelnemers in de schatkist aanhouden. De andere uitgaven en ontvangsten volgen ook uit de toename of afname van de middelen die door deelnemers in de schatkist worden aangehouden of uit de schatkist worden geleend.

Verplichtingen en uitgaven

Rente

Rente kasbeheer

De raming van de rentelasten kasbeheer is lager dan geraamd bij de ontwerpbegroting 2024. Dit is het gevolg van het bijwerken van de realisatie en de nieuwe rentestanden in de CEP-raming van het CPB. Daarnaast dalen de rentelasten als gevolg van de nieuwe raming sociale fondsen.

Leningen

Verstrekte leningen

Naar verwachting worden er meer leningen verstrekt aan de deelnemers van het schatkistbankieren dan eerder geraamd. De raming wordt daardoor structureel met € 500 mln. naar boven bijgesteld.

Ontvangsten

Rente

Rente kasbeheer

De raming van de rentebaten kasbeheer is lager dan geraamd bij de ontwerpbegroting 2024. Dit is het gevolg van het bijwerken van de realisatie van verstrekte leningen en de nieuwe rentestanden in de CEP-raming van het CPB.

Leningen

Ontvangen aflossingen

Op basis van de actuele inzichten wordt verwacht dat de aflossingen op de leningen, die door de agentschappen, rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's) en derden in het kader van schatkistbankieren zijn afgesloten, in 2024 per saldo lager en vanaf 2025 hoger uitvallen dan eerder geraamd.

Mutaties in rekening-courant en deposito's

Uit de actualisatie van de raming van uitgaven en inkomsten van sociale fondsen blijkt dat deze fondsen in 2024 en de jaren daarna meer middelen storten in de schatkist. Dit betekent dat de geraamde mutatie in het saldo op de rekeningen-courant en deposito’s stijgt ten opzichte van de ontwerpbegroting 2024.

Licence