Base description which applies to whole site

Artikel 2 Financiële markten

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Financiële markten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

  

Verplichtingen

‒ 4.129.465

0

‒ 4.129.465

‒ 836

‒ 4.130.301

679

4.085

‒ 9.766

599

26.194

           

Uitgaven

34.035

0

34.035

‒ 2.098

31.937

679

4.085

‒ 9.766

599

26.194

           

Bekostiging

7.847

0

7.847

‒ 54

7.793

409

0

0

0

7.900

Accountantskamer

1.460

0

1.460

84

1.544

0

0

0

0

1.460

Muntcirculatie

4.705

0

4.705

‒ 138

4.567

409

0

0

0

5.107

IMVO convenanten

30

0

30

0

30

0

0

0

0

30

Overig

1.652

0

1.652

0

1.652

0

0

0

0

1.303

           

Opdrachten

14.777

0

14.777

‒ 3.637

11.140

‒ 103

3.697

‒ 10.169

181

6.452

Wijzer in geldzaken

1.634

0

1.634

0

1.634

0

0

0

0

179

Vakbekwaamheid

4.961

0

4.961

582

5.543

0

0

0

0

4.660

Uitvoeringskosten SRH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Schadeloosstelling SRH

6.750

0

6.750

‒ 4.550

2.200

‒ 450

3.350

‒ 10.350

0

0

Convertibiliteit Oekraïense hryvnia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitvoeringskosten omwisselen Oekraïense hryvnia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overig

1.432

0

1.432

331

1.763

347

347

181

181

1.613

           

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

10.211

0

10.211

1.577

11.788

282

282

282

282

10.491

Bijdrage AFM BES-toezicht

705

0

705

0

705

0

0

0

0

705

Bijdrage DNB toezicht en DGS BES

2.020

0

2.020

0

2.020

0

0

0

0

2.020

Bijdrage toezicht en handhaving MIF

460

0

460

‒ 460

0

0

0

0

0

460

Bijdrage PSD II

558

0

558

‒ 558

0

0

0

0

0

558

Bijdrage FEC

4.008

0

4.008

495

4.503

282

282

282

282

4.290

Overig

2.460

0

2.460

2.100

4.560

0

0

0

0

2.458

           

Storting/onttrekking begrotingsreserve

625

0

625

0

625

0

0

0

0

625

Dotatie begrotingsreserve DGS BES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotatie begrotingsreserve NHT

625

0

625

0

625

0

0

0

0

625

           

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

575

0

575

16

591

91

106

121

136

726

IASB

441

0

441

0

441

0

0

0

0

441

(Caribean) Financial Action Task Force

134

0

134

16

150

91

106

121

136

285

           

Ontvangsten

10.209

0

10.209

0

10.209

0

0

0

0

8.450

           

Bekostiging

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

2.000

Ontvangsten muntwezen

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

2.000

Toename munten in circulatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           

Opdrachten

1.455

0

1.455

0

1.455

0

0

0

0

0

Wijzer in geldzaken

1.455

0

1.455

0

1.455

0

0

0

0

0

Convertibiliteit Oekraïense hryvnia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           

Ontvangsten

6.754

0

6.754

0

6.754

0

0

0

0

6.450

Overig

6.754

0

6.754

0

6.754

0

0

0

0

6.450

Tabel 12 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

‒ 4.129.465

0

‒ 4.129.465

‒ 836

‒ 4.130.301

679

4.085

‒ 9.766

599

26.194

waarvan garantieverplichtingen

‒ 4.163.500

0

‒ 4.163.500

1.262

‒ 4.162.238

0

0

0

0

0

Garantie SRF

‒ 4.163.500

0

‒ 4.163.500

0

‒ 4.163.500

0

0

0

0

0

Garantie DGS BES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Garantie WAKO (kernongevallen)

0

0

0

1.262

1.262

0

0

0

0

0

Garantie Stichting Waarborgfonds Motorverkeer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           

waarvan overige verplichtingen

34.035

0

34.035

‒ 2.098

31.937

679

4.085

‒ 9.766

599

26.194

Muntcirculatie

4.705

0

4.705

‒ 138

4.567

409

0

0

0

5.107

Vakbekwaamheid

4.961

0

4.961

582

5.543

0

0

0

0

4.660

Schadeloosstelling SRH

6.750

0

6.750

‒ 4.550

2.200

‒ 450

3.350

‒ 10.350

0

0

Uitvoeringskosten omwisselen Oekraïense hryvnia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage DNB toezicht en DGS BES

2.020

0

2.020

0

2.020

0

0

0

0

2.020

Bijdrage FEC

4.008

0

4.008

495

4.503

282

282

282

282

4.290

Overige betalingsverplichtingen

11.591

0

11.591

1.513

13.104

438

453

302

317

10.117

Tabel 13 Geschatte budgetflexibiliteit
 

2024

juridisch verplicht

75%

bestuurlijk gebonden

11%

beleidsmatig gereserveerd

14%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

0%

Toelichting

Budgetflexibiliteit

Van de uitgaven op artikel 2 is in 2024 75% juridisch verplicht. Deze verplichte uitgaven (€ 23,9 mln.) bestaan voor het grootste deel uit uitgaven voor vakbekwaamheid (€ 5,5 mln.), muntcirculatie (€ 4,6 mln.), de bijdrage aan het Financieel Expertise Centrum (FEC) (€ 4,5 mln.), de bijdragen aan AFM en DNB voor het toezicht op de BES-eilanden (€ 2,7 mln.) en de uitgaven voor de schadeloosstelling SNS REAAL Holding (SRH) (€ 2,2 mln.).

De juridisch verplichte uitgaven aan vakbekwaamheid betreffen de kosten van de centrale Wft-examinering. Het inhoudelijk beheer van de Wft-examinering is opgedragen aan het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD), terwijl het functionele en technische beheer is ondergebracht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Uitgangspunt is dat de uitgaven worden gefinancierd uit de examengelden (leges) die worden afgedragen aan het ministerie (zie ontvangsten overig). De daaromtrent gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst met het CDFD en een overeenkomst met de DUO.

De juridisch verplichte uitgaven vanwege de muntcirculatie komen voort uit de Muntwet, de afspraken met DNB en de afspraken in muntcontract voor circulatiemunten en het muntcontract voor verzamelaarsmunten van DNB met de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM). De afspraken betreffen onder meer de te verstrekken vergoedingen vanwege:

  • de productie van circulatiemunten (hieronder vallen niet de aanschafkosten van de circulatiemunten);

  • de productie en distributie van munten die speciaal voor verzamelaars worden geslagen;

  • het verzorgen van de geldsomloop voor zover deze uit munten bestaat;

  • het fungeren als Nationaal Analysecentrum voor Munten.

De bestuurlijk gebonden uitgaven (11%) hebben in hoofdzaak betrekking op de uitvoeringstoets van het verbod op cashbetalingen van € 3.000 of meer. De beleidsmatig gereserveerde uitgaven (14%) hebben betrekking op de implementatie en beheerskosten van de UBO-registers (Ultimate Beneficial Owners, uiteindelijke belanghebbenden).

Uitgaven

Opdrachten

Schadeloosstelling SNS REAAL Holding (SRH)

De gereserveerde budgetten voor de schadeloosstelling worden meerjarig aangepast. Aan de hand van een nieuwe inschatting van het totale belang van alle bezwaarzaken, kan een deel van de gereserveerde middelen vrijvallen.

Bijdrage aan ZBO's/ RWT's

Overig

Door de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) zijn eind 2022 de UBO-registers gesloten. Het geleidelijk ontsluiten van de registers kost meer tijd dan gedacht (juridisch en technisch complex). Hiermee zijn incidenteel extra kosten van € 2,1 mln. gemoeid.

Licence