Base description which applies to whole site

Artikel 13 Toeslagen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 27 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 Toeslagen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

  

Verplichtingen

1.479.134

0

1.479.134

469.043

1.948.177

683.484

68.353

6.206

3.110

333.911

           

Uitgaven (1) + (2)

1.673.358

0

1.673.358

318.242

1.991.600

772.539

110.670

6.206

3.110

333.911

           

(1) Apparaatsuitgaven

551.462

0

551.462

32.705

584.167

325.348

116.422

5.956

2.860

154.533

           

Personele uitgaven

539.672

0

539.672

24.127

563.799

312.452

112.087

6.206

3.110

150.052

Eigen personeel

228.961

0

228.961

‒ 34.107

194.854

31.464

5.797

4.693

1.597

136.270

Inhuur externen

309.622

0

309.622

58.893

368.515

280.988

106.290

1.513

1.513

12.693

Overig personeel

1.089

0

1.089

‒ 659

430

0

0

0

0

1.089

           

Materiële uitgaven

11.790

0

11.790

8.578

20.368

12.896

4.335

‒ 250

‒ 250

4.481

ICT

275

0

275

0

275

0

0

0

0

220

Bijdrage aan SSO's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige materiële uitgaven

11.515

0

11.515

8.578

20.093

12.896

4.335

‒ 250

‒ 250

4.261

           

(2) Programma-uitgaven

1.121.896

0

1.121.896

285.537

1.407.433

447.191

‒ 5.752

250

250

179.378

           

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

106

0

106

0

106

0

0

0

0

106

Bijdrage overige ZBO's/RWT's

106

0

106

0

106

0

0

0

0

106

           

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

4.130

0

4.130

2.771

6.901

3.989

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

4.130

0

4.130

2.771

6.901

3.989

0

0

0

0

           

Opdrachten

30.020

0

30.020

9.728

39.748

17.040

0

0

0

127

ICT opdrachten

27

0

27

0

27

0

0

0

0

27

Overige opdrachten

29.993

0

29.993

9.728

39.721

17.040

0

0

0

100

           

Bijdrage aan medeoverheden

86.880

0

86.880

8.464

95.344

12.113

‒ 6.002

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

86.880

0

86.880

8.464

95.344

12.113

‒ 6.002

0

0

0

           

(Schade)vergoeding

782.791

0

782.791

262.574

1.045.365

412.049

250

250

250

250

Compensatie toeslagengedupeerden

368.419

0

368.419

80.574

448.993

261.438

0

0

0

0

Kwijtschelden private schulden

99.415

0

99.415

42.349

141.764

44.067

0

0

0

0

Herstelprogramma voor kinderen

130.823

0

130.823

99.270

230.093

59.599

0

0

0

0

Herstelregeling voor ex-partners

130.434

0

130.434

26.814

157.248

10.256

0

0

0

0

Herstelregeling voor gedupeerden andere toeslagen

53.700

0

53.700

‒ 30.660

23.040

5.160

0

0

0

0

Overige (schade)vergoedingen

0

0

0

44.227

44.227

31.529

250

250

250

250

           

Subsidies

0

0

0

2.000

2.000

2.000

0

0

0

0

Subsidie toeslagen herstel

0

0

0

2.000

2.000

2.000

0

0

0

0

           

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

217.969

0

217.969

0

217.969

0

0

0

0

178.895

Toegerekende uitgaven van Belastingen

217.969

0

217.969

0

217.969

0

0

0

0

178.895

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Apparaatsontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma-ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 28 Geschatte budgetflexibiliteit
 

2024

juridisch verplicht

99%

bestuurlijk gebonden

0%

beleidsmatig gereserveerd

1%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

0%

Toelichting

Budgetflexibiliteit

De programma-uitgaven zijn overwegend gerelateerd aan de compensatie voor de gedupeerden van de problemen bij toeslagen. Deze uitgaven zijn voor circa 99 % juridisch verplicht doordat regelingen zijn verankerd in wetgeving of anderszins bindende afspraken die contractueel zijn vastgelegd.

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget hangt voor een groot deel samen met de verhoging van het kasbudget, hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder ‘Uitgaven’. Daarnaast wordt het verplichtingenbudget in 2024 verhoogd met circa € 154 mln. zodat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) meerjarig verplichtingen kan aangaan voor externe inhuur.

Uitgaven

Personele uitgaven

De verhoging van het budget voor personele uitgaven kent verschillende redenen. De belangrijkste zijn:

  • In verband met een verwachte groei van het aantal gedupeerden, een stijging van het aantal bezwaren en beroepen en de vooralsnog lager dan geplande productiviteitsstijging in het bezwaar- en beroepsproces is de begroting voor Toeslagen Herstel bijgesteld10. Als gevolg daarvan vindt er in 2024 een herschikking plaats van circa € 96 mln. naar inhuur externen waarvan circa € 20 mln. vanuit eigen personeel. Naast deze herschikking wordt het budget van inhuur externen (circa € 277,9 mln.) en eigen personeel (circa € 27,5 mln.) opgehoogd in 2025 en inhuur externen met circa € 97 mln. in 2026.

  • Er wordt om verschillende oorzaken budget overgeheveld van artikel 13 Toeslagen naar artikel 1 Belastingen. Ten eerste wordt er in verband met werkzaamheden door ketenpartners van UHT in 2024 circa € 37,1 mln. aan budget overgeheveld als gevolg van o.a. werkzaamheden door CAP (Centrale Administratieve Processen), KI&S (Klantinteractie & -services) en O&P (Organisatie & Personeel). Daarnaast wordt er in 2024 vanuit UHT circa € 16 mln. overgeheveld in verband met een correctie van de afdracht overhead in 2023.

  • Binnen het kader van het programmaplan Informatiehuishouding Op Orde (IOO) wordt het uitgavenbudget op inhuur externen in 2024 opgehoogd met circa € 7,2 mln. Dit loopt af naar circa € 1,5 mln. vanaf 2027. Deze uitgaven zijn bestemd voor de verbetering van beheersings-en archiefsystemen bij beleidsondersteunende en primaire processen en voor het inrichten van een thematisch archief (Hotspot) voor Toeslagen Herstel. Verder wordt er in 2024 tot en met 2026 jaarlijks circa € 1 mln. budget opgehoogd in verband met implementatie van de Wet Open Overheid (WOO).

Materiële uitgaven

De verhoging van het budget voor materiële uitgaven kent verschillende redenen. De belangrijkste zijn:

  • De onder «Personele uitgaven» beschreven bijstelling van Toeslagen Herstel en de benodigde capaciteitsverhoging gaan ook gepaard met additionele materiële uitgaven. Dit leidt tot een herschikking naar overige materiële uitgaven van circa € 2,5 mln. in 2024, en ophoging van het uitgavenbudget overige materiële uitgaven van circa € 6,8 mln. in 2025 en circa € 1,9 mln. in 2026.

  • Vanuit reserveringen van de Aanvullende Post (AP) wordt naar aanleiding van het bestedingsplan Werk aan Uitvoering (WaU) het uitgavenbudget opgehoogd met € 2 mln. in 2024, met € 4,8 mln. in 2025 en met € 1,2 mln. in 2026. Met deze middelen kunnen in het kader van het project Werken in de Actualiteit maatregelen worden genomen om hoge terugvorderingen te voorkomen.

Opdrachten

Als gevolg van de bij «Personele Uitgaven» beschreven bijstelling van Toeslagen Herstel vindt er een ophoging van budget plaats (circa € 7,3 mln. in 2025) van de Doorbraakmethode om ondersteuningsplannen van ernstig gedupeerden te maken, realiseren en monitoren. Ook wordt het budget opgehoogd met circa € 7,4 mln. in 2024 en circa € 7,7 mln. in 2025 voor de uitvoering van de regeling voor het kwijtschelden van private schulden in het kader van de Hersteloperatie Toeslagen door Sociale Banken Nederland (SBN).

Bijdrage aan medeoverheden

Gemeenten bieden brede hulp aan gedupeerden van de problemen met de kinderopvangtoeslag. Vanwege de toename van het verwachte aantal gedupeerden (zie ook de toelichting onder ‘(Schade)vergoeding' wordt in 2024 circa € 8,4 mln. aan budget beschikbaar gesteld en in 2025 circa € 12 mln. voor dit doel herschikt.

(Schade)vergoeding

Naar aanleiding van de bijstelling van de cijfers van Toeslagen Herstel op basis van de groei van aanmeldingen en gedupeerden vallen de compensatie- en hersteluitgaven in het kader van de Hersteloperatie Toeslagen naar verwachting hoger uit dan eerder begroot. Daaraan verbonden omvat de bijstelling Toeslagen Herstel een stijging van de kosten van bezwaren en beroepen. De groei van het aantal aanmeldingen leidt ook tot een ophoging van budget voor dwangsommen en een vernieuwde hogere raming van de rechtsbijstandregeling. Eventuele bijstellingen van de prognose zijn inzichtelijk in de voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen11.

De bijstelling leidt tot ophoging van uitgavenbudget op (schade)vergoedingen van circa € 262,6 mln. in 2024 en circa € 412,0 mln. in 2025. Deze beschikbare middelen zijn verdeeld over hogere uitgaven binnen de 30k-regeling, de integrale beoordeling, de kindregeling, de ex-partnerregeling, de HZK-regeling (huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget), dwangsommen en private schuldenregeling. Hiervan is circa € 104 mln. in 2024 en circa € 198 mln. in 2025 overgeheveld vanuit de Aanvullende Post (AP). Een integraal overzicht van de financiële stand van zaken van de Hersteloperatie Toeslagen is te vinden in de bijlagen van de Voorjaarsnota 2024.

10

16e Voortgangsrapportage (VGR) Hersteloperatie Toeslagen, Kamerstukken II 2023-2024, 31 066, nr. 1341

11

16e Voortgangsrapportage (VGR) Hersteloperatie Toeslagen, Kamerstukken II 2023-2024, 31 066, nr. 1341

Licence