Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 31 Politie

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

7.729.302

0

7.729.302

46.703

7.776.005

3.602

11.602

12.357

12.357

7.778.259

            
 

Uitgaven

7.755.785

0

7.755.785

46.703

7.802.488

3.602

11.602

12.357

12.357

7.778.259

            

31.2

Bekostiging politie

7.498.914

0

7.498.914

24.913

7.523.827

‒ 5.755

2.245

3.000

3.000

7.469.002

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

7.468.980

0

7.468.980

23.125

7.492.105

‒ 7.755

245

1.000

1.000

7.437.593

 

Politie

7.465.586

0

7.465.586

23.125

7.488.711

‒ 7.755

245

1.000

1.000

7.434.244

 

Politieacademie

3.394

0

3.394

0

3.394

0

0

0

0

3.349

 

Bijdrage aan medeoverheden

29.934

0

29.934

1.788

31.722

2.000

2.000

2.000

2.000

31.409

 

Brandweer- en politiekorps (BES)

29.934

0

29.934

1.788

31.722

2.000

2.000

2.000

2.000

31.409

31.3

Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

256.871

0

256.871

21.790

278.661

9.357

9.357

9.357

9.357

309.257

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

237.559

0

237.559

13.465

251.024

9.357

9.357

9.357

9.357

289.889

 

Internationale Samenwerkingsoperaties

25.140

0

25.140

1.039

26.179

1.039

1.039

1.039

1.039

26.178

 

Beheer meldkamers

211.447

0

211.447

12.426

223.873

8.318

8.318

8.318

8.318

262.740

 

Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's

972

0

972

0

972

0

0

0

0

971

 

Bijdrage aan medeoverheden

927

0

927

0

927

0

0

0

0

927

 

Bijdrage in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

927

0

927

0

927

0

0

0

0

927

 

Subsidies (regelingen)

7.110

0

7.110

8.325

15.435

0

0

0

0

7.107

 

Opsporing

2.590

0

2.590

0

2.590

0

0

0

0

2.589

 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

3.918

0

3.918

0

3.918

0

0

0

0

3.917

 

Overige Subsidies

602

0

602

8.325

8.927

0

0

0

0

601

 

Opdrachten

11.275

0

11.275

0

11.275

0

0

0

0

11.334

 

Providers

8.747

0

8.747

0

8.747

0

0

0

0

8.807

 

Overige Opdrachten

2.528

0

2.528

0

2.528

0

0

0

0

2.527

            
 

Ontvangsten

500

0

500

23.045

23.545

0

0

0

0

500

            

Budgetflex artikel 31: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%

Toelichting

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie € 23,1 mln.  Deze post bestaat uit onder meer de volgende mutaties:

  • Vanuit het budget aanpak ondermijning wordt € 10,4 mln. overgeheveld naar de politie voor forensische opsporing.

  • Voor versterking van de forensische geneeskunde zijn middelen vrijgemaakt voor het onderdeel dienstverlening van de GGD GHOR aan de politie op het terrein van medisch onderzoek. Vanuit het onderdeel politie wordt € 8,3 mln. overgeheveld naar het onderdeel subsidie om de uitvoering vanuit het juiste artikelonderdeel te laten plaatsvinden.

  • Door vertraging in de voorziene aanpassingen van de Wet Politiegegevens (WPG) is een aangepast kasritme benodigd. Hiervoor wordt een kasschuif toegepast vanuit 2024 (€ -8 mln.) en 2025 (€ -6 mln.) naar de jaren 2026-2029.

  • In 2023 kon nog niet bepaald worden wat de financiële omvang ultimo 2023 zou worden van de openstaande dossiers onder de Vangnetregeling veilig en gezond werken (incl. PTSS). Daarom zijn middelen (€ 10,5 mln.) in 2023 niet aan de politie overgemaakt en schuiven deze door.

  • Binnen de bestaande kaders van de politiebegroting worden middelen gealloceerd voor het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd geweld, stroomstootwapens en de Wet Zoekmiddelen Urgente Persoonsvermissingen.

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

Beheer meldkamers en overig subsidiesDeze post bestaat voornamelijk uit een meerjarige budgetoverheveling van € 8,3 mln. vanuit de politie naar het onderdeel Beheer Meldkamers voor de taakuitvoering 112 aanname om het onder de sturing van het meldkamerveld te brengen. En een budgetoverheveling van € 8,3 mln. in 2024 voor versterking van de forensische geneeskunde. Zie ook de toelichtingen bij het artikelonderdeel politie.

Mutaties ontvangstenEen ramingsbijstelling van totaal € 23 mln. waarvan € 6 mln. voor te ontvangen vergoedingen medegebruik opstelpunten en € 17 mln. door afrekening van bijzondere bijdragen waarbij de verwachting is dat een deel van deze middelen zal worden gerestitueerd.

Licence