Base description which applies to whole site

3.13 Beleidsartikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid

Tabel 29 Budgettaire gevolgen van beleid art. 16 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

1.683.746

‒ 500

1.683.246

138.127

1.821.373

107.598

100.011

94.825

96.545

1.720.202

           

Uitgaven

1.739.520

‒ 500

1.739.020

81.570

1.820.590

107.598

100.011

94.825

96.545

1.720.202

           

Bekostiging

1.389.267

0

1.389.267

93.769

1.483.036

78.702

77.909

76.828

76.458

1.444.111

NWO

563.764

0

563.764

71.932

635.696

70.280

69.932

69.494

69.571

628.051

KNAW

105.320

0

105.320

7.160

112.480

6.044

5.791

5.790

5.774

110.365

KB

64.780

0

64.780

3.353

68.133

3.658

6.440

7.417

8.818

67.069

NWO Talentenontwikkeling

175.486

0

175.486

‒ 9.601

165.885

‒ 9.601

‒ 9.601

‒ 9.601

‒ 9.601

165.885

NWO TTW

8.463

0

8.463

4.537

13.000

‒ 463

‒ 463

‒ 463

‒ 463

8.000

NWO Grootschalige researchinfrastructuur

58.586

0

58.586

‒ 3.206

55.380

‒ 3.206

‒ 3.206

‒ 3.206

‒ 3.206

55.380

NWO Praktijkgericht Onderzoek

60.380

0

60.380

4.975

65.355

2.916

2.916

2.916

2.916

61.110

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

21.755

0

21.755

7.293

29.048

3.333

2.136

341

347

16.082

Poolonderzoek

3.234

0

3.234

‒ 87

3.147

‒ 87

‒ 87

‒ 87

‒ 87

1.500

Caribisch Nederland

2.644

0

2.644

‒ 144

2.500

‒ 144

‒ 144

‒ 144

‒ 144

2.500

NWO NWA

140.160

0

140.160

‒ 4.076

136.084

‒ 5.377

‒ 7.154

‒ 6.978

‒ 6.524

130.000

NWO Fonds onderzoek en wetenschap

168.827

0

168.827

10.838

179.665

10.554

10.554

10.554

8.262

181.506

NWO Praktijk onderzoek en wetenschap

15.868

0

15.868

795

16.663

795

795

795

795

16.663

Subsidies (regelingen)

138.958

‒ 500

138.458

66.728

205.186

103.636

92.086

86.217

86.089

132.027

VSC

191

0

191

298

489

298

298

298

298

489

Naturalis Biodiversity Center

8.502

0

8.502

408

8.910

1.708

1.708

1.708

1.708

10.207

BPRC

11.989

0

11.989

576

12.565

576

576

576

576

12.565

NCWT/NEMO

3.991

0

3.991

‒ 98

3.893

‒ 98

‒ 98

‒ 98

‒ 98

3.892

STT

254

0

254

13

267

13

13

13

13

267

Stichting AAP

1.192

0

1.192

58

1.250

58

58

58

58

1.250

Nationale coördinatie

5.268

‒ 500

4.768

443

5.211

2.813

3.326

3.101

‒ 1.203

3.319

Subsidie Fonds onderzoek en wetenschap

5.229

0

5.229

79.478

84.707

79.346

79.346

79.333

84.213

86.664

Nationaal Groeifonds

75.400

0

75.400

‒ 14.172

61.228

18.034

6.335

704

0

10.850

Delta Climate Center

26.942

0

26.942

‒ 800

26.142

364

0

0

0

2.000

Neth.Acad.of Enginer

0

0

0

524

524

524

524

524

524

524

Opdrachten

12.591

0

12.591

‒ 3.829

8.762

‒ 1.056

2.081

2.056

2.374

10.956

Opdrachten

2.156

0

2.156

1.692

3.848

‒ 383

‒ 279

‒ 1.350

‒ 1.350

1.556

Opdrachten Fonds onderzoek en wetenschap

10.435

0

10.435

‒ 5.521

4.914

‒ 673

2.360

3.406

3.724

9.400

Bijdrage aan agentschappen

82.798

0

82.798

‒ 79.268

3.530

‒ 78.538

‒ 76.903

‒ 75.415

‒ 73.515

10.693

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

963

0

963

542

1.505

1.294

2.929

4.417

6.317

8.575

RVO Fonds onderzoek en wetenschap

81.835

0

81.835

‒ 79.810

2.025

‒ 79.832

‒ 79.832

‒ 79.832

‒ 79.832

2.118

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

115.906

0

115.906

4.170

120.076

4.854

4.838

5.139

5.139

122.415

EMBC

1.317

0

1.317

0

1.317

0

0

38

38

1.355

EMBL

7.716

0

7.716

0

7.716

0

0

260

260

9.176

ESA

35.338

0

35.338

1.030

36.368

1.030

1.030

1.030

1.030

36.368

CERN

60.620

0

60.620

3.140

63.760

3.509

3.493

3.493

3.493

64.287

ESO

10.804

0

10.804

111

10.915

422

422

425

425

11.229

NTU/INL

111

0

111

‒ 111

0

‒ 107

‒ 107

‒ 107

‒ 107

0

Ontvangsten

101

0

101

0

101

0

0

0

0

101

Tabel 30 Uitsplitsing verplichtingen

Verplichtingen

1.683.746

‒ 500

1.683.246

138.127

1.821.373

107.598

100.011

94.825

96.545

1.720.202

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

1.683.746

‒ 500

1.683.246

138.127

1.821.373

107.598

100.011

94.825

96.545

1.720.202

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 138,1 miljoen verhoogd. Het verschil in ophoging van het verplichtingenbudget en uitgavenbudget bedraagt € 56,6 miljoen. Het extra verplichtingenbudget dient voor de nog te verplichten instellingssubsidie van BPRC voor 2024, het verplichten van de extra middelen ten behoeve van de instandhouding van de huisvesting van de Koninklijke Bibliotheek en tot slot de in 2024 verwachte verplichtingen voor projecten uit het Nationaal Groeifonds.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt met € 81,6 miljoen verhoogd. Deze verhoging heeft te maken met onderstaande mutaties.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 93,8 miljoen verhoogd. Deze verhoging is een gevolg van onder meer de volgende mutaties:

 • de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 (zie ook algemeen deel), waardoor de bekostiging voor € 70,4 miljoen in 2024 en € 68,5 miljoen structureel wordt opgehoogd;

 • diverse overboekingen vanuit andere artikelen en departementen ten behoeve van onderzoekscalls en -projecten vanuit de NWA, het NRO, de STT en NWO Praktijkgericht onderzoek (SIA) (€ 18,6 miljoen);

 • bijdragen van andere directies en departementen (€ 1,9 miljoen) in de hoofdbekostiging van NWO, KNAW en KB ten behoeve van diverse projecten en de implementatie van de Europese NIS2-richtlijn;

 • de bekostiging van de KB wordt vanaf 2025 jaarlijks oplopend tot € 8,0 miljoen structureel verhoogd om de tegenvallers uit stijgende huisvestingskosten te dekken;

 • uitgaven (€ 2,9 miljoen) waarvan de besteding bij nadere uitwerking via het bekostiginginstrument vormgegeven worden, zoals bijvoorbeeld de uitvoeringskosten van de sectorplannen (via NWO) of de subsidie «Hestia-beurzen» (via het NWO-onderdeel Fonds Onderzoek en Wetenschap);

 • de bekostiging van NWO wordt voor 2025 tot en met 2029 met € 0,9 miljoen jaarlijks verlaagd ter dekking van de campussen Groningen. Zie voor nadere toelichting artikel 4 (Beroepsonderwijs en volwasseneducatie);

 • de bekostiging van NWO wordt vanaf 2031 structureel met € 3,7 miljoen verlaagd ter dekking van het investeringspakket voor het ondernemingsklimaat van de microchipsector (Kamerstukken II, 33009, nr 141).

Amendement Soepboer

In het kader van het amendement Soepboer vindt een overboeking plaats van € 0,5 miljoen van 2025 tot 2028 van het instrument NWO praktijkgericht onderzoek naar artikel 4 MBO ten behoeve van de dekking voor de inrichting en uitvoering van een practoraat «Friese taal en Geletterdheid in de meertalige context» (Amendement van het lid Soepboer c.s., Kamerstukken II, 36410-VIII, nr. 54).

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 66,7 miljoen verhoogd. Deze verandering is voornamelijk het resultaat van:

 • het binnen het Fonds Onderzoek en Wetenschap overhevelen van de subsidieregeling Horizon Europe van het instrument Bijdragen aan agentschappen naar Subsidies (€ 79,1 miljoen). Dit betreft een boekhoudkundige wijziging, er zijn geen inhoudelijke gevolgen;

 • het met een kasschuif in lijn brengen van de budgetten voor het NGF-project Biotech Booster op met het verwachte kasritme in de komende jaren en de diverse openstaande verplichtingen op de NGF-projecten (per saldo € 14,1 miljoen in 2024);

 • de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 (zie ook algemeen deel), waardoor de subsidies voor € 6,9 miljoen in 2024 en € 5,5 miljoen structureel worden opgehoogd;

 • uitgaven (per saldo € 4,7 miljoen) waarvan de besteding bij nadere uitwerking via andere instrumenten loopt dan dit subsidie-instrument, zoals de «Hestia-beurzen» (via het NWO-onderdeel Fonds Onderzoek en Wetenschap).

Daarnaast vindt er vanaf 2025 binnen subsidies een extensivering plaats van structureel € 1,3 miljoen op nationale coördinatie. Dit wordt ingezet als intensivering voor Naturalis Biodiversity Center. Onderzoek van EY concludeert dat de subsidie aan Naturalis onvoldoende toereikend is. Naar aanleiding van dit onderzoek, worden er hiermee extra middelen beschikbaar gesteld voor Naturalis.

Amendement Soepboer

In het kader van het amendement Soepboer vindt een overboeking plaats van € 0,5 miljoen in 2024 naar artikel 4 MBO ten behoeve van de dekking voor de inrichting en uitvoering van een practoraat «Friese taal en Geletterdheid in de meertalige context» (Amendement van het lid Soepboer c.s., Kamerstukken II, 36410-VIII, nr. 54).

Opdrachten

Het budget voor opdrachten wordt met € 3,8 miljoen verlaagd.

Bijdrage aan agentschappen

Het budget voor agentschappen wordt per saldo met € 79,3 miljoen verlaagd. Deze verlaging hangt samen met het overhevelen van de regeling Horizon Europe naar het instrument Subsidies. Tegelijkertijd stijgt het budget de komende jaren als gevolg van de uitvoeringskosten van de screeningswet die in voorbereiding is. De totale kosten voor de uitvoering van de screeningswet worden begroot op € 11,3 miljoen structureel, waarvan nu € 7,9 miljoen aanvullend wordt gedekt vanuit de meevaller op de referentieraming en studiefinancieringsraming.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

Het budget voor (inter)nationale organisaties wordt per saldo met € 4,2 miljoen verhoogd. Dit komt door de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en extra uitgaven door een wisselkoerstegenvaller binnen de contributies aan (inter)nationale organisaties.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget blijft ongewijzigd ten opzichte van de begroting.

Licence