Base description which applies to whole site

3.2 Beleidsartikel 3. Voortgezet onderwijs

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

11.290.093

0

11.290.093

1.498.524

12.788.617

344.096

377.641

541.335

490.076

11.119.375

           

Uitgaven

11.459.272

0

11.459.272

492.179

11.951.451

587.557

470.649

636.632

506.712

11.680.809

           

Bekostiging

10.512.339

0

10.512.339

524.387

11.036.726

434.142

418.406

432.338

447.456

10.606.251

Bekostiging vo-instellingen

10.364.349

0

10.364.349

516.823

10.881.172

478.428

462.705

476.637

491.755

10.507.325

Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen

0

0

0

100

100

0

0

0

0

0

Bekostiging Caribisch Nederland

23.804

0

23.804

232

24.036

232

232

232

232

24.033

Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters

119.646

0

119.646

7.232

126.878

‒ 44.518

‒ 44.531

‒ 44.531

‒ 44.531

74.893

Aanvullende regelingen leerlingendaling

4.540

0

4.540

0

4.540

0

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

744.532

0

744.532

‒ 54.047

690.485

145.157

42.825

193.590

48.318

852.017

Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo

25.076

0

25.076

1.210

26.286

1.028

1.028

1.028

1.028

18.968

Subsidieregeling structureel voorkomen onnodig zittenblijven

5.637

0

5.637

‒ 5.637

0

‒ 5.767

‒ 5.982

‒ 5.982

‒ 5.982

0

Praktijkgerichte programma's

10.501

0

10.501

569

11.070

5.819

569

‒ 4.681

2

0

Regeling Heterogene brugklassen

0

0

0

0

0

1.861

1.861

1.861

1.861

57.361

Basisvaardigheden

254.366

0

254.366

‒ 54.014

200.352

49.916

‒ 74.813

67.413

13.683

271.919

Maatschappelijke diensttijd

121.177

‒ 1.000

120.177

‒ 1.264

118.913

‒ 946

0

0

0

181.753

School en omgeving

111.510

0

111.510

‒ 44.767

66.743

‒ 3.750

7.430

9.468

9.468

178.345

NGF Ontwikkelkracht

19.972

0

19.972

8.931

28.903

0

0

0

0

0

Schoolmaaltijden

64.740

0

64.740

1.699

66.439

0

0

0

0

0

Brugfunctionaris VO

11.538

0

11.538

‒ 18

11.520

0

0

625

625

12.163

NGF Techkwadraat

0

0

0

5.775

5.775

44.459

45.793

47.167

0

0

NGF Huisvesting

0

0

0

16.108

16.108

5.054

44.975

42.690

13.034

0

Overige subsidies

120.015

1.000

121.015

17.361

138.376

47.483

21.964

34.001

14.599

131.508

Opdrachten

80.477

0

80.477

‒ 2.363

78.114

‒ 2.090

‒ 446

888

1.070

88.708

Opdrachten

63.925

0

63.925

‒ 2.363

61.562

‒ 2.090

‒ 446

888

1.070

68.336

MDT opdrachten

16.552

0

16.552

0

16.552

0

0

0

0

20.372

Bijdrage aan agentschappen

70.009

0

70.009

10.427

80.436

7.826

7.345

7.297

7.349

79.690

Dienst Uitvoering Onderwijs

70.009

0

70.009

10.427

80.436

7.826

7.345

7.297

7.349

79.690

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

51.567

0

51.567

13.765

65.332

2.512

2.509

2.509

2.509

53.785

College voor Toetsen en Examens

4.957

0

4.957

8.071

13.028

‒ 14

‒ 17

‒ 17

‒ 17

4.649

SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen

46.610

0

46.610

5.694

52.304

2.526

2.526

2.526

2.526

49.136

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

348

0

348

10

358

10

10

10

10

358

GRAZ (ECML) en PISA

348

0

348

10

358

10

10

10

10

358

Ontvangsten

7.391

0

7.391

7.000

14.391

0

0

0

0

7.391

Tabel 11 Uitsplitsing verplichtingen
 

Ontwerp-begroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

11.290.093

0

11.290.093

1.498.524

12.788.617

344.096

377.641

541.335

490.076

11.119.375

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

‒ 5.375

‒ 5.375

0

0

0

0

0

waarvan overig

11.290.093

0

11.290.093

1.503.899

12.793.992

344.096

377.641

541.335

490.076

11.119.375

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 1,5 miljard verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 ten behoeve van het bekostigingsjaar 2025 in het najaar van 2024 al wordt verplicht. Zie het algemene deel voor een verdere toelichting op de loon- en prijsbijstelling.

Uitgaven

De uitgaven worden met € 492,2 miljoen verhoogd.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor het instrument bekostiging wordt per saldo met € 524,4 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 van € 586,8 miljoen;

 • een aanpassing naar aanleiding van de jaarlijkse raming van het aantal verwachte leerlingen in het voortgezet onderwijs. Op het budget van 2024 resulteert dit in een neerwaartse bijstelling van € 38,2 miljoen (zie ook het algemene deel);

 • een overboeking van € 24,5 miljoen naar artikel 1 (Primair onderwijs) om het budget van de arbeidsmarkttoelage op juiste wijze te verdelen over de artikelen;

 • een verlaging van de beschikbaar gestelde middelen ter compensatie van de energielasten ad € 15,9 miljoen;

 • een overboeking van € 10,6 miljoen vanaf het instrument subsidies ten behoeve van de schoolleidersbeurs voortgezet onderwijs.

Zoals aangegeven in de begroting 2024 is voor het programma schoolmaaltijden (€ 166,0 miljoen in 2024) een deel van de dekking (tijdelijk) gevonden op de bekostiging po (€ 13,4 miljoen) en bekostiging vo (€ 8,6 miljoen). Aangezien er voldoende eindejaarsmarge beschikbaar is, wordt het terugdraaien van deze extensivering op de bekostiging in de voorjaarsnota 2024 verwerkt.

Subsidies

Het budget voor het instrument subsidies wordt per saldo met € 54,0 miljoen verlaagd. Dit wordt met name verklaard door:

 • twee overboekingen van € 64,2 miljoen en € 33,1 miljoen naar artikel 1 (Primair onderwijs) voor de subsidieregelingen Basisvaardigheden en School en Omgeving, zodat deze middelen juist verdeeld staan over de artikelen;

 • een toevoeging aan het budget van € 36,9 miljoen voor de loon- en prijsbijstelling tranche 2024;

 • de extra investeringen van € 21,9 miljoen in 2024 naar aanleiding van de goedgekeurde aanvragen voor het Nationaal Groeifonds (Innovatie Onderwijshuisvesting ad € 16,1 miljoen; Techkwadraat ad € 5,8 miljoen);

 • neerwaartse bijstelling van het budget van School en Omgeving met € 10,3 miljoen ter correctie van een voortijdige betaling in 2023;

 • een overboeking van € 5,6 miljoen naar het instrument bekostiging in navolging van de afspraak in het sectorakkoord VO 2014-2017 om de beschikbaar gestelde middelen voor het voorkomen van onnodig zittenblijven, doorontwikkeld tot de subsidieregeling Structureel voorkomen onnodig zittenblijven, na afloop van de regeling toe te voegen aan de lumpsum.

Amendement Westerveld

In het kader van het amendement van het lid Westerveld 36410-VIII-39 wordt het budget met € 1,0 miljoen verhoogd en verlaagd. Zie hiervoor de brief ‘Reactie moties- en amendementen funderend onderwijs.'

Bijdragen aan agentschappen

Het budget voor het instrument bijdragen aan agentschappen wordt per saldo met € 10,4 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk verklaard door:

 • een toevoeging aan het budget van € 3,5 miljoen voor de loon- en prijsbijstelling tranche 2024;

 • een overboeking van € 3,0 miljoen voor het uitvoeren van activiteiten binnen KOMEX (Kostprijsmodel examens);

 • een toevoeging van € 2,5 miljoen ten behoeve van het professionaliseringsplan van DUO.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Het budget voor het instrument bijdrage aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 13,8 miljoen verhoogd. Dit wordt grotendeels verklaard door:

 • een overboeking van € 7,5 miljoen vanuit artikel 4 (Beroepsonderwijs en volwasseneducatie) ten behoeve van het werkprogramma van het CvTE;

 • een toevoeging van € 2,5 miljoen ter correctie van een eerdere aanvraag van Cito op de WaU-middelen;

 • een toevoeging aan het budget van € 2,8 miljoen voor de loon- en prijsbijstelling tranche 2024.

Ontvangsten

De ontvangsten worden met € 7,0 miljoen verhoogd.

Licence