Base description which applies to whole site

3.11 Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid art. 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

64.512

0

64.512

6.998

71.510

10.501

16.301

12.948

7.401

63.635

            
 

Uitgaven

66.002

0

66.002

6.948

72.950

10.451

15.751

12.398

6.851

64.298

            

23.1

Meteorologie en seismologie

51.146

0

51.146

3.607

54.753

2.977

3.672

3.454

3.834

47.957

 

Bijdrage aan agentschappen

47.059

0

47.059

3.128

50.187

2.759

2.780

2.720

2.709

43.398

 

Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI

47.059

0

47.059

3.128

50.187

2.759

2.780

2.720

2.709

43.398

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

4.087

0

4.087

479

4.566

218

892

734

1.125

4.559

 

Contributie WMO (HGIS)

905

0

905

173

1.078

0

0

0

0

905

 

Contributie ECMWF (HGIS)

3.147

0

3.147

295

3.442

218

892

734

1.125

3.619

 

Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

35

0

35

11

46

0

0

0

0

35

23.2

Aardobservatie

14.856

0

14.856

3.341

18.197

7.474

12.079

8.944

3.017

16.341

 

Bijdrage aan agentschappen

14.856

0

14.856

3.341

18.197

7.474

12.079

8.944

3.017

16.341

 

KNMI: Bijdrage voor Aardobservatie

14.856

0

14.856

3.341

18.197

7.474

12.079

8.944

3.017

16.341

            
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

De verplichtingen op artikel 23 nemen in 2024 toe met € 7,0 miljoen, en cumulatief met € 52,0 miljoen in de periode 2025-2029. Voor het overgrote deel hangt dit samen met de toename in kasbudget zoals hieronder toegelicht. Voor het overige betreft het een ophoging van het verplichtingenbudget op het artikel meteorologie en seismologie om het verplichtingenbudget gelijk te maken aan kasbudget, voor agentschapsbijdragen is dit een vereiste (€ 0,55 miljoen vanaf 2025).

Uitgaven

1 Meteorologie en seismologie

Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen in 2024 toegenomen met € 3,1 miljoen, en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 13,7 miljoen.

De toename in 2024 wordt met name verklaard door de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 2,0 miljoen), aanvullende middelen voor de ontwikkeling en het onderhouden, beheren en up-to-date houden van een robuuste (efficiënter en veiliger) open data dienstverlening door het KNMI (€ 0,6 miljoen) en enkele kleinere mutaties die bij elkaar optellen tot €0,5 miljoen. Deze mutaties zijn structureel en verklaren daarmee ook de cumulatieve toename in het kasbudget voor de periode 2025-2029.

2 Aardobservatie

Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen 2024 met € 3,3 miljoen toegenomen, en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 34,5 miljoen.

De toename wordt met name verklaard door aanvullend budget om de jaarlijkse contributies aan EUMETSAT te kunnen voldoen (€ 3,2 miljoen in 2024, cumulatief € 30,2 miljoen in de jaren 2025 t/m 2029). Hiervoor is dekking gevonden binnen verschillende begrotingsposten, zie voor een verdere toelichting het Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties. Voor het overige betreft het de toedeling van de prijsbijstelling (0,4 miljoen in 2024 en €1,8 miljoen in de jaren erna).

Ontvangsten

Op dit artikel worden geen ontvangsten geboekt.

Licence