Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Arbeidsmarkt

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 1 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

1.431.039

8.000

1.439.039

1.083.399

2.522.438

‒ 14.918

102.800

21.743

6.280

326.971

           

Uitgaven

1.095.313

8.000

1.103.313

1.051.909

2.155.222

‒ 11.817

93.598

30.101

6.280

327.659

           

Inkomensoverdrachten

          

Lage-inkomensvoordeel

491.913

0

491.913

‒ 29.751

462.162

‒ 20.187

0

0

0

0

Minimumjeugdloonvoordeel

21.915

0

21.915

‒ 5.327

16.588

0

0

0

0

0

Loonkostenvoordelen

147.221

0

147.221

‒ 11.415

135.806

‒ 10.794

‒ 11.577

10.636

4.202

204.728

Subsidies (regelingen)

          

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

270.374

0

270.374

‒ 48.705

221.669

0

80.000

0

0

0

Overige subsidies algemeen

3.395

5.000

8.395

‒ 349

8.046

5.566

2.406

1.000

1.000

3.940

Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen

14.300

0

14.300

0

14.300

0

0

0

0

11.023

Stimuleringregeling LLO in MKB

89.230

0

89.230

0

89.230

10.500

15.000

12.500

0

55.114

Stimulans Arbeidsmarktpositie

700

0

700

467

1.167

0

0

0

0

0

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

0

0

0

1.155.793

1.155.793

0

0

0

0

0

Nederland leert door

120

0

120

0

120

0

0

0

0

0

Opdrachten

          

Opdrachten

49.616

3.000

52.616

‒ 8.804

43.812

3.098

7.769

5.965

1.078

42.526

Bekostiging

          

Bekostiging

100

0

100

0

100

0

0

0

0

100

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

          

Ministerie van VWS

56

0

56

0

56

0

0

0

0

706

Ministerie van EZK

121

0

121

0

121

0

0

0

0

4.270

Bijdrage aan agentschappen

          

Agentschap RIVM

5.065

0

5.065

0

5.065

0

0

0

0

5.065

Agentschap CJIB

187

0

187

0

187

0

0

0

0

187

Bijdrage aan medeoverheden

          

SPUK BMIP

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

0

           

Ontvangsten

14.880

0

14.880

3.700

18.580

3.700

3.700

3.700

3.700

18.580

           

Ontvangsten

          

Algemeen

1.180

0

1.180

0

1.180

0

0

0

0

1.180

Boeten

13.700

0

13.700

3.700

17.400

3.700

3.700

3.700

3.700

17.400

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 1.051,9 miljoen bij de uitgaven en € 1.083,4 miljoen bij de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is € 3,7 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 95%.

Verplichtingen artikel 1

Bij de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) eindejaarsmarge is het verplichtingenbedrag € 29,2 miljoen hoger dan het kasbedrag. Door het subsidieritme van de MDIEU zijn de aangegane verplichtingen altijd hoger dan de bijbehorende kasuitgaven in dat jaar. In 2023 heeft er bij zowel het verplichtingenbudget als het kasbudget onderrealisatie plaatsgevonden.

Uitgaven

Inkomensoverdrachten

  • Lage-inkomensvoordeel (LIV): Op basis van de voorlopige realisaties zijn de verwachte uitgaven aan het LIV voor 2024 en 2025 neerwaarts bijgesteld; voor 2024 met € 29,8 miljoen en voor 2025 met € 20,2 miljoen. De voorlopige beschikkingen van het LIV over 2023 (uitbetaling in 2024) laten een meevaller zien. Een verklaring voor deze meevaller is een foutieve inschatting van het effect van de bijzondere WML-verhoging in 2023. Ook speelt de stijging van de CAO-lonen in 2023 mogelijk een rol, waardoor er relatief minder werknemers in aanmerking komen voor het (J-)LIV.

  • Loonkostenvoordelen (LKV): Op basis van de voorlopige realisaties over 2023 is de raming voor 2024 t/m 2026 naar beneden bijgesteld bijgesteld (€ 13,0 miljoen in 2024). De voorlopige beschikkingen van het LKV over 2023 (uitbetaling in 2024) laten een meevaller zien. Het lagere gebruik zit vooral in het LKV ouderen. Dit zou verklaard kunnen worden door de wetenschap dat het LKV ouderen op termijn gaat vervallen en werkgevers hierom minder geneigd zijn dit aan te vragen of in de veronderstelling zijn dat dit reeds vervallen is.

Subsidies

  • Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden: Voor de maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDI&EU) is meerjarig in totaal € 1 miljard beschikbaar. Om beter bij het verwachte kasritme van de tijdvakken aan te sluiten is er een kasschuif van € 80,0 miljoen gedaan van 2024 naar 2026.

  • Om ervoor te zorgen dat het totaalbedrag voor de MDI&EU (€ 1 miljard) beschikbaar blijft, wordt via de eindejaarsmarge van 2024 de onderuitputting op de regeling in 2023 van € 31,3 miljoen aan het budget voor de begroting 2024 toegevoegd.

  • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid: Op basis van de vaststellingen van de verschillende NOW-tranches is de raming naar boven bijgesteld met € 1,2 miljard. Er zijn meer nabetalingen en minder ontvangsten dan eerder verwacht. Daarom stijgen de totale verwachte uitgaven aan de NOW. Tegelijkertijd zijn er rente-ontvangsten bij UWV, die met de hogere uitgaven worden gesaldeerd.

  • Een deel van de resterende loon- en prijsindexering van de STAP-regeling wordt ingezet om extra budget beschikbaar te stellen voor de tijdelijke individuele scholingsregeling binnen SLIM. Dit is in lijn met de motie van der Lee (Kamerstuk 29 544, nr. 1184).

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 1 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

433.889

166

434.055

61.070

495.125

57.521

55.450

55.328

56.604

615.314

           

Uitgaven

433.889

166

434.055

61.070

495.125

57.521

55.450

55.328

56.604

615.314

           

Inkomensoverdrachten

          

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

398.317

155

398.472

56.152

454.624

52.566

52.267

51.962

51.651

468.867

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte nominaal

27.194

11

27.205

4.455

31.660

4.515

2.800

3.002

4.581

135.788

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB nominaal

535

0

535

41

576

18

‒ 39

‒ 58

‒ 50

2.394

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB

7.843

0

7.843

422

8.265

422

422

422

422

8.265

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 61,1 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Hieronder worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten

Er zijn in 2023 meer aanvragen binnengekomen voor de compensatieregelingen transitievergoeding dan eerder verwacht. Deze stijging is verwerkt in de ramingen voor 2024 en verder.

Licence