Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 2 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

8.119.759

3.433

8.123.192

‒ 87.977

8.035.215

‒ 147.312

‒ 165.154

‒ 133.427

‒ 144.435

8.859.077

           

Uitgaven

8.120.187

3.433

8.123.620

‒ 90.413

8.033.207

‒ 151.236

‒ 164.793

‒ 132.919

‒ 141.629

8.865.885

           

Inkomensoverdrachten

          

Macrobudget participatiewetuitkering en intertemporele tegemoetkoming

6.975.967

0

6.975.967

‒ 108.295

6.867.672

‒ 200.055

‒ 165.605

‒ 137.449

‒ 130.426

7.748.905

Tozo en Bijstand zelfstandigen bedrijfskrediet (Bbz 2004)

7.047

0

7.047

1.285

8.332

17

17

17

17

7.064

AIO

437.190

0

437.190

‒ 5.893

431.297

‒ 13.404

‒ 20.408

‒ 30.066

‒ 35.974

535.894

TW

455.533

2.733

458.266

‒ 23.995

434.271

‒ 22.863

‒ 20.448

‒ 16.569

‒ 13.149

434.466

Bijstand overig

803

0

803

152

955

71

74

79

83

668

Onderstand (Caribisch Nederland)

15.290

700

15.990

‒ 1.051

14.939

‒ 1.182

‒ 1.137

‒ 1.163

‒ 1.179

10.488

Subsidies (regelingen)

          

Noodfonds

60.000

0

60.000

0

60.000

0

0

0

0

0

Gas

0

0

0

18.000

18.000

18.000

1.108

2.573

3.742

3.132

Stapsgewijze arbeidstoeleiding praktijkleren mbo

5.000

0

5.000

‒ 5.000

0

0

5.000

0

0

0

SBCM

2.800

0

2.800

0

2.800

0

0

0

0

2.800

NIBUD

379

0

379

391

770

456

456

456

456

770

Overige subsidies algemeen

8.642

0

8.642

10.079

18.721

4.819

10.882

9.220

10.059

8.956

Alle kinderen doen mee

10.590

0

10.590

1.746

12.336

0

5.000

5.000

5.000

15.590

Opdrachten

          

Opdrachten algemeen

58.277

0

58.277

‒ 9.973

48.304

1.252

3.565

3.780

1.539

47.768

Bekostiging

          

ZonMw

1.297

0

1.297

‒ 1.052

245

‒ 547

203

203

203

1.500

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

          

ZonMw

193

0

193

0

193

0

0

0

0

193

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

          

Financiën

1.800

0

1.800

558

2.358

0

0

0

0

2.200

Bijdrage aan sociale fondsen

          

Pensioenfonds Wsw

10.000

0

10.000

0

10.000

0

0

0

0

10.000

Bijdrage aan agentschappen

          

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

370

0

370

0

370

0

0

0

0

482

DUO

69.000

0

69.000

0

69.000

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

          

Tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek

0

0

0

30.000

30.000

23.500

‒ 18.500

‒ 4.000

‒ 17.000

0

Bijzondere uitkeringen

0

0

0

2.635

2.635

3.700

0

0

0

0

Transformatiebudget sociale infrastructuur

0

0

0

0

0

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

          

Contributie CASS

9

0

9

0

9

0

0

0

0

9

           

Ontvangsten

61.823

0

61.823

17.333

79.156

‒ 2.757

‒ 2.247

‒ 1.443

‒ 291

9.423

           

Ontvangsten

          

Algemeen

17.223

0

17.223

3.232

20.455

‒ 657

3

7

9

9.423

Tozo retour kapitaal verstrekkingen

44.600

0

44.600

14.101

58.701

‒ 2.100

‒ 2.250

‒ 1.450

‒ 300

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 90,4 miljoen bij de uitgaven en - € 88,0 miljoen bij de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is € 17,3 miljoen. Hieronder worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 99,1%.

Uitgaven

Inkomensoverdrachten

1. Macrobudget participatiewetuitkering en intertemporele tegemoetkoming

 • Het budget voor het macrobudget Participatiewetuitkering is naar beneden bijgesteld met ‒ € 108,3 miljoen in 2024. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de verwerking van de conjunctuur en de voorlopige realisaties van 2023. Doordat het CPB een lagere werkloze beroepsbevolking verwacht in de komende jaren, worden de bijstandsuitgaven neerwaarts bijgesteld met ‒ € 36,4 miljoen in 2024, ‒ € 107,4 miljoen in 2025, ‒ € 79,2 miljoen in 2026, ‒ € 58,7 miljoen in 2027 en ‒ € 61,3 miljoen in 2028. De verwerking van de voorlopige realisaties van 2023 zorgt daarnaast voor een neerwaartse bijstelling van ‒ € 78 miljoen in 2024, ‒ € 83,6 miljoen in 2025, ‒ € 86,2 miljoen in 2026, ‒ € 88,7 miljoen in 2027 en ‒ € 91,1 miljoen in 2028.

 • De IOAW-raming is aangepast als gevolg van de bijstelling van het doorstroompercentage (doorstroom uit de WW) en de nieuwe WW-uitstroomcijfers. Doordat de verwachte werkloosheid voor 2024 naar beneden is bijgesteld, wordt ook de verwachte doorstroom van de WW naar de IOAW naar beneden bijgesteld (- € 7,1 miljoen in 2024, ‒ € 10,1 miljoen in 2025, ‒ € 11,5 miljoen in 2026, ‒ € 8,8 miljoen in 2027 en - € 4,6 miljoen in 2028).

 • Als gevolg van het wetsvoorstel proactieve dienstverlening neemt naar verwachting het aantal bijstandsuitkeringen toe. Dit leidt tot hogere bijstandsuitgaven, oplopend van € 9,1 miljoen in 2026 tot € 22,3 miljoen in 2028.

 • Door het niet halen van de banenafspraak door overheidswerkgevers treedt er in 2024 een besparingsverlies op de bijstandsuitkeringen op en wordt het macrobudget met € 30,1 miljoen naar boven bijgesteld. Omdat de quotumregeling is opgeschort, kan dit besparingsverlies niet gedekt worden door heffingsopbrengsten van het quotum.

 • Afgelopen zomer werd duidelijk dat de invoeringsdatum van 1 juli 2024 voor het wetsvoorstel Participatiewet in balans niet haalbaar blijkt. Daardoor vallen de middelen in 2024 vrij. Een deel is toen ingezet ter dekking van ander beleid, de rest van de middelen (€ 14 miljoen) is op deze begrotingspost blijven staan en is dit voorjaar ingezet.

Tabel 11 Uitsplitsing macrobudget participatiewetuitkeringen (x € 1.000)
 

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Macrobudget participatiewetuitkeringen en intertemporele tegemoetkoming

‒ 57.903

‒ 102.986

‒ 79.219

‒ 64.028

‒ 66.862

69.234

       

Algemene bijstand

8.280

‒ 29.297

‒ 2.294

11.960

6.641

133.084

Loonkostensubsidie

‒ 30.861

‒ 36.743

‒ 39.903

‒ 43.065

‒ 46.303

‒ 11.172

IOAW

‒ 11.546

‒ 14.149

‒ 15.289

‒ 12.254

‒ 7.563

‒ 34.105

IOAZ

‒ 1.923

‒ 875

189

1.253

2.309

3.373

BBZ

‒ 21.854

‒ 21.922

‒ 21.922

‒ 21.922

‒ 21.946

‒ 21.946

2. Algemene Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

 • Het budget voor de AIO wordt meerjarig naar beneden bijgesteld met - € 5,9 miljoen in 2024 oplopend tot - € 36 miljoen in 2028. Op basis van de realisatiecijfers van de SVB worden de AIO-uitkeringslasten meerjarig neerwaarts bijgesteld. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de instroom van het aantal AIO-huishoudens in de toekomst naar verwachting minder hard zal stijgen dan eerder geraamd.

3. Toeslagenwet

 • Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV en nieuwe werkloosheidsverwachtingen van het CPB nemen de TW-uitkeringslasten in 2024 naar verwachting af met € 24 miljoen, aflopend tot een daling van € 13,1 miljoen in 2028. Dit komt met name doordat het aantal TW-aanvullingen voor de WIA is gedaald, echter is de gemiddelde uitkeringshoogte voor de WIA tegelijkertijd licht gestegen.

 • Met het wetsvoorstel proactieve dienstverlening wordt een grondslag voor gegevensuitwisseling opgenomen in de wet SUWI, hierdoor kunnen uitvoerders niet-gebruikers gericht benaderen door het koppelen van persoonsgegevens. Hiermee neemt het aantal TW-aanvullingen toe, oplopend van € 2,1 miljoen in 2026 tot € 15 miljoen in 2029.

Subsidies

 • Er zijn diverse mutaties voor subsidies Geldzorgen, armoede en schulden. De grootste betreft een doorverdeling van € 15,5 miljoen in 2024 en € 17,6 miljoen in 2025 van de reservering op artikel 99 voor het nieuwe tijdvak van de subsidie financiële educatie voor het voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2023/24, 31 289, nr. 570).

Bijdrage aan medeoverheden

 • Bij de oorspronkelijke reservering voor de tijdelijke oplossing voor de alleenverdienersproblematiek was uitgegaan van financiering via een SPUK, met uitbetaling in jaar t+2. Eind 2023 is besloten dat gemeenten volledig via een Decentrale Uitkering (DU) worden gefinancierd. Daarnaast is besloten dat de tijdelijke regeling pas per 2025 ingaat. Dit betekent dat gemeenten in 2024 het huidig handelingsperspectief nog uitvoeren. Deze besluiten zorgen voor een ander kasritme: + € 30 miljoen in 2024, + € 23,5 miljoen in 2025, ‒ € 18,5 miljoen in 2026, ‒ € 4 miljoen in 2027, ‒ € 17 miljoen in 2028 en ‒ € 14 miljoen in 2029.

 • In de jaren 2025 t/m 2034 komt er een transformatiebudget van cumulatief € 318 miljoen voor de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven beschikbaar. Het transformatiebudget zal via een specifieke uitkering worden toegekend aan gemeenten, op basis van door hun ingediende plannen.

Licence