Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

De Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer de Staten-Generaal. De Voorzitter van de Eerste Kamer is ook de Voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal, zoals de vergadering op Prinsjesdag waarin de koning de troonrede voorleest.

De kerntaken van de Eerste Kamer zijn het toetsen van voorgenomen wetgeving als medewetgever en het controleren van het regeringsbeleid.

De Eerste Kamer heeft als doel goede wetgeving en controle tot stand brengen. Dit vertaalt zich in:

  • Deugdelijke toetsing van de kwaliteit, de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van nationale en Europese ontwerpwet- en regelgeving;

  • Adequate controle van het Nederlandse regeringsbeleid;

  • Transparantie over de uitoefening van haar eigen taken en bevoegdheden en de uitvoering daarvan, en toereikende voorzieningen in een effectieve en efficiënte ondersteunende organisatie: de griffie;

De Eerste Kamer vormt de voorlaatste schakel in de keten van het wetgevingsproces. Na aanvaarding door de Eerste Kamer bekrachtigt het staatshoofd wet- en regelgeving.

De controle op het regeringsbeleid gebeurt in interactie met de regering. De Eerste Kamer is betrokken bij de voorbereiding van zowel nationale als Europese wetgevings- en beleidsvoorstellen.

De bevoegdheden van de Eerste en Tweede Kamer op Europees terrein

zijn dezelfde als op nationaal terrein. De Eerste Kamer:

  • Voert onder andere overleg met de regering over de regeringsinzet bij de voorbereiding van Europese wetgeving;

  • Participeert in het kader van internationale samenwerking en parlementaire diplomatie in parlementaire assemblees van internationale organisaties;

  • Onderhoudt contacten met parlementen en regeringen van andere Europese lidstaten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4, lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

In 2024 wordt de professionalisering van de Griffie verder vormgegeven.

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Art.

Verplichtingen

20.432

24.289

23.663

21.975

21.129

20.045

20.045

         
 

Uitgaven

21.178

24.289

23.663

21.975

21.129

20.045

20.045

         

1.0

Wetgeving en controle Eerste Kamer

21.178

24.289

23.663

21.975

21.129

20.045

20.045

 

Institutionele inrichting

15.701

18.801

18.175

16.487

15.641

14.827

14.827

 

Apparaat Eerste Kamer

15.701

18.801

18.175

16.487

15.641

14.827

14.827

 

Personele uitgaven

4.910

5.023

5.023

5.023

5.023

5.023

5.023

 

Vergoedingen voorzitter/leden Eerste Kamer

4.910

5.023

5.023

5.023

5.023

5.023

5.023

 

Materiële uitgaven

567

465

465

465

465

195

195

 

Verenigde vergadering

567

465

465

465

465

195

195

         
 

Ontvangsten

342

240

140

140

140

140

140

         

Institutionele inrichting

Apparaat Eerste Kamer

Het artikelonderdeel Apparaat Eerste Kamer maakt de ondersteuning van de Eerste Kamer mogelijk. Hieronder vallen zowel de capaciteit voor ondersteuning als exploitatie en beheer van de organisatie, huisvesting en de fractiekosten.

Personele uitgaven

Vergoeding Voorzitter/leden Eerste Kamer

Dit betreft de vergoedingen aan de Voorzitter en de leden van de Eerste Kamer en daaruit voortvloeiende uitgaven.

Materiële uitgaven

Verenigde Vergadering

De Voorzitter van de Eerste Kamer is ook de Voorzitter van de Verenigde Vergaderingen en daarom ook verantwoordelijk voor de uitvoering van deze vergaderingen. Voor 2024 staat één vergadering gepland (Prinsjesdag).

Ontvangsten

De ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op de afwikkeling van verstrekte voorschotten met betrekking tot de Regeling financiële ondersteuning fracties Eerste Kamer uit het voorgaande begrotingsjaar.

Licence