Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is belast met het onderzoek van de ontvangsten en uitgaven van het Rijk. Zij heeft als doel het rechtmatig, doelmatig, doeltreffend en integer functioneren van het Rijk en de daarmee verbonden organen te toetsen en te helpen verbeteren. Daarbij toetst zij ook de nakoming van verplichtingen die Nederland in internationaal verband is aangegaan.

De wettelijke taak van de Algemene Rekenkamer als Hoog College van Staat is vastgelegd in artikel 76 en artikel 105.3 van de Grondwet en in de Comptabiliteitswet 2016.

Hierin ligt enerzijds de basis van de wettelijke opdracht om jaarlijks de rechtmatigheid te onderzoeken van het financieel beheer van het Rijk en een goedkeurende verklaring te geven bij de Rijksrekening. Het wettelijk kader bevat naast de externe controle op rechtmatigheid ook de opdracht om de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het gevoerde beleid te onderzoeken. De taken van de Algemene Rekenkamer vereisen een grondwettelijk geborgde, onafhankelijke positie ten opzichte van de regering en het parlement. Het vereist niet alleen een degelijke wettelijke basis, maar ook een bestendige basis, inrichting van het bestel en financiën teneinde recht te doen aan de deze onafhankelijkheid.

De Algemene Rekenkamer dient geen ander belang dan het goed en integer functioneren en presteren van het openbaar bestuur. De Algemene Rekenkamer oordeelt op onpartijdige wijze over hoe de Rijksoverheid, inclusief de daaraan verbonden organen, in de praktijk functioneert en presteert en welke verbeteringen mogelijk zijn, ongeacht de samenstelling van het parlement en het kabinet. Daarmee wil zij ook een bijdrage leveren aan het inzicht van burgers over hoe de overheid zorgvuldig, zuinig en zinnig omgaat met publiek geld.

De Algemene Rekenkamer voorziet de regering, de Staten-Generaal en degenen die verantwoordelijk zijn voor de aan het Rijk verbonden organen van informatie, aan de hand waarvan zij kunnen bepalen of het beleid van een minister rechtmatig, doelmatig en doeltreffend is uitgevoerd. Deze informatie bestaat uit onderzoeksbevindingen, oordelen en aanbevelingen, webpublicaties, brieven en andere vormen van communicatie over organisatie, beheer en beleid en is in beginsel voor het publiek toegankelijk. De Algemene Rekenkamer bepaalt zelf welke informatie zij openbaar maakt en welke rapporten zij publiceert. Op de websitevan de Algemene Rekenkamer staat de actuele onderzoeksagenda.

Daarnaast rekent zij het tot haar verantwoordelijkheden om een bijdrage te leveren aan internationale vakkundigheid en governance op het gebied van Supreme Audit Institutions, o.a. door kennisuitwisseling en samenwerking in binnen- en buitenland. Hoofdstuk 7 van de Comptabiliteitswet 2016 verschaft een wettelijke basis voor het uitvoeren van internationale werkzaamheden die aansluiten bij de wettelijke taken van de Algemene Rekenkamer.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal en van de begroting van de Overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De Colleges voeren zelf het beheer over hun begroting, hun begrotingsdeel en de inrichting van hun organisatie. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4 lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de Colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

In haar strategie 2021-2025 ‘Vertrouwen in verantwoording’ kiest de Algemene Rekenkamer er niet alleen voor om publiek geld scherp te blijven volgen, maar ook om meer dan voorheen bij haar onderzoeken het perspectief van burgers en bedrijven te betrekken. Met name op het gebied van digitalisering van overheid(sdiensten) en het gebruik van data in bedrijfsvoering en op het gebied van governance continueert de Algemene Rekenkamer haar inspanningen om de Nederlandse praktijk in lijn te houden en brengen met internationale standaarden en ontwikkelingen. Daarbij ligt de focus op terreinen waar de functie van de Rekenkamer de meeste toegevoegde waarde heeft. De Algemene Rekenkamer geeft vaker een oordeel over de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid en  maakt steeds meer gebruik van nieuwe methoden en technieken. Verder continueert de Algemene Rekenkamer in 2024 de onderzoeksprogramma’s «Energietransitie» en «Digitalisering».

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Algemene Rekenkamer (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Art.

Verplichtingen

39.956

42.226

44.341

46.412

43.737

52.900

43.958

         
 

Uitgaven

37.601

42.226

44.341

46.412

43.737

52.900

43.958

         

2.0

Algemene Rekenkamer

37.601

42.226

44.341

46.412

43.737

52.900

43.958

 

Institutionele inrichting

37.601

42.226

44.341

46.412

43.737

52.900

43.958

 

Recht- en doelmatigheidsbevordering

37.601

42.226

44.341

46.412

43.737

52.900

43.958

         
 

Ontvangsten

1.092

1.017

1.017

1.017

1.017

1.017

1.017

         

Uitgaven

Institutionele inrichting

Recht- en doelmatigheidsbevordering

Toegevoegde waarde

Het versterken van de kwaliteit en impact van de werkzaamheden van de Algemene Rekenkamer, onder andere door meer capaciteit ten behoeve van de externe controle functie, door meer zichtbaarheid en slagkracht, alsmede een adequate invulling van de rol als onafhankelijke tegenmacht. In 2024 wordt nog meer nadruk gelegd op activiteiten die impact en doorwerking van het werk van de Algemene Rekenkamer bevorderen

Juiste mensen en methoden/technieken

Op basis van het strategische personeelsbeleid (SPP) wordt de organisatie versterkt, onder meer met meer expertise op nieuwe terreinen als data-analytics, algoritmes en geïntegreerde Financial & IT-audits.

Versterking interne bedrijfsvoering

In 2024 wordt extra nadruk gelegd op de verdere verbetering van de interne bedrijfsvoering, waaronder, maar niet uitsluitend, de ICT-voorziening en informatiebeveiliging.

Tijdelijke huisvestingEr is een besluit genomen omtrent de tijdelijke huisvesting van de Rekenkamer. Er zijn extra middelen hiervoor opgenomen in de begroting ten behoeve van de servicekosten.

Ontvangsten

De ontvangsten van de Algemene Rekenkamer bestaan voornamelijk uit vergoedingen voor de ondersteuning van nationale rekenkamers in het buitenland in het kader van institutionele versterkingsprojecten en uit vergoedingen voor detacheringen.

Licence