Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3: Land materieel

Het doel van dit artikel is inzicht bieden in het investeren in en instandhouden van het land materieel. De verwerving wordt nader uitgesplitst in de voorbereidings-, onderzoeks- en realisatiefase. De instandhouding is gerelateerd aan de beleidsdoelen en -instrumenten, zoals beschreven in beleidsartikel 3 (Koninklijke Landmacht) van de Begroting Hoofdstuk X.

Artikel 3 Land materieel (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

725.418

2.273.371

1.508.189

2.491.974

1.909.053

1.266.251

1.749.968

        

Uitgaven

542.218

869.884

1.969.225

2.687.903

1.994.741

1.646.820

1.648.326

juridisch verplicht

  

81,0%

    

bestuurlijk gebonden

       

beleidsmatig gereserveerd

  

19,0%

    

nog niet ingevuld/vrij te besteden

       
        

Verwerving

       

Opdrachten

255.734

678.322

1.602.776

2.536.597

2.151.949

1.647.424

1.516.162

Verwerving: voorbereidingsfase

0

0

453.910

775.912

799.189

550.636

757.929

Verwerving: onderzoeksfase

0

0

7.439

27.291

193.657

150.042

122.310

Verwerving: realisatie

255.734

678.322

1.141.427

1.733.394

1.159.103

946.746

635.923

        

Instandhouding

       

Opdrachten

286.484

348.779

364.417

388.130

391.549

407.435

390.521

Instandhouding Materieel

286.484

348.779

364.417

388.130

391.549

407.435

390.521

        

Over-/ onderprogrammering

       

Fonds

0

‒ 157.217

2.032

‒ 236.824

‒ 548.757

‒ 408.039

‒ 258.357

Fonds

0

‒ 157.217

2.032

‒ 236.824

‒ 548.757

‒ 408.039

‒ 258.357

        

Ontvangsten

5.107

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Artikel 3 Land materieel (bedragen x € 1.000)
 

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Verplichtingen

1.411.069

1.595.755

1.216.876

1.013.912

894.296

1.140.880

1.165.257

1.236.515

1.655.702

1.583.280

           

Uitgaven

1.638.229

1.636.849

1.330.348

1.117.355

994.623

1.402.665

1.627.066

1.857.344

1.840.790

1.484.550

juridisch verplicht

          

bestuurlijk gebonden

          

beleidsmatig gereserveerd

          

nog niet ingevuld/vrij te besteden

          
           

Verwerving

          

Opdrachten

1.373.532

1.245.132

826.913

625.597

505.791

751.714

793.099

844.097

1.262.949

1.184.773

Verwerving: voorbereidingsfase

990.753

940.992

708.288

514.343

391.640

578.248

603.228

688.778

901.245

758.574

Verwerving: onderzoeksfase

535

535

535

535

535

535

535

541

541

501

Verwerving: realisatie

382.244

303.605

118.090

110.719

113.616

172.931

189.336

154.778

361.163

425.698

           

Instandhouding

          

Opdrachten

390.136

389.823

389.783

389.705

389.705

389.705

390.635

392.418

392.753

394.397

Instandhouding Materieel

390.136

389.823

389.783

389.705

389.705

389.705

390.635

392.418

392.753

394.397

           

Over-/ onderprogrammering

          

Fonds

‒ 125.439

1.894

113.652

102.053

99.127

261.246

443.332

620.829

185.088

‒ 94.620

Fonds

‒ 125.439

1.894

113.652

102.053

99.127

261.246

443.332

620.829

185.088

‒ 94.620

           

Ontvangsten

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Het aandeel juridisch verplicht heeft betrekking op uitgaven voor levering van goederen en/of diensten waarvoor Defensie een overeenkomst is aangegaan. Voor 2024 gaat het naar verwachting om 81,0 % van het uitgavenbudget. Het resterende deel, 19,0 % van dit artikel is beleidsmatig gereserveerd voor noodzakelijk geachte investeringen en onderhoudsprogramma’s, waarvan het aangaan van de juridische verplichting wordt voorbereid.

De geraamde verplichtingen op artikel 3 betreffen zowel verplichtingen voor de verwerving als voor de instandhouding van land materieel. De raming van de verplichtingen is (deels) gebaseerd op het geplande moment dat voor een verwervingsproject een contract getekend wordt. Het moment waarop een contract daadwerkelijk wordt getekend, als eindfase van de verwerving, is afhankelijk van diverse factoren. Definitieve politieke besluitvorming over de reikwijdte en fasering van een project, samenwerking met derden en onderhandelingen met leveranciers, kunnen leiden tot een ander moment van het aangaan van de verplichting dan op dit moment is voorzien. Daarnaast is er ook een kasschuif verwerkt op dit artikel.

Verwerving land materieel

Naast de verbetering van de individuele militaire uitrusting, zal ingezet worden om veel voertuigen te moderniseren of te vervangen, zoals de 4 belangrijkste wapensystemen: de CV90, de Fennek, de Pantserhouwitser en de Boxer. Een voorbeeld is de bestelling van 38 extra Boxer Pantserwielvoertuigen.

Nieuw aan te kopen materieel (door middel van het verwervingsproject) leidt mogelijk tot hogere of lagere instandhoudingsuitgaven; hiermee wordt rekening gehouden in de raming van de investering. Op het moment dat het nieuw verworven materieel aan het betreffende defensieonderdeel wordt overgedragen, worden ook de hogere of lagere instandhoudingsuitgaven verrekend.

In onderstaande tabel wordt de planning weergegeven van de land materieelprojecten die zich in de voorbereidingsfase bevinden. Voor deze projecten wordt de behoeftestelling uitgewerkt. Ook de planning van de A-brieven van DMP-plichtige projecten is - indien van toepassing - in de tabel opgenomen.

Tabel 8 Projecten in voorbereidingsfase (in miljoenen euro)

Projecten in voorbereiding

Projectbudget

2023

2024

2025

2026

2027

2028 e.v.

Vervanging Fennek

1.000-2.500

      

Vervanging Infanterie Gevechtsvoertuig (CV90)

1.000-2.500

      

Vervanging Pantserhouwitser (PzH)

250-1.000

      

Midlife Update Boxer

250-1.000

  

A-brief

   

Vervanging Bushmaster

100-250

      

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de begroting 2023.

Het DPO biedt een verdere uitwerking van de projecten.

In onderstaande tabel wordt het projectbudget en - indien van toepassing - de planning van Kamerbrieven weergegeven van de land materieel projecten die zich in de onderzoeksfase bevinden. In deze fase wordt onderzocht hoe invulling gegeven kan worden aan de behoefte.

Tabel 9 Projecten in onderzoeksfase (in miljoenen euro)

Projecten in onderzoek

Projectbudget

2023

2024

2025

2026

2027

2028 e.v.

Geen projecten in onderzoek

       

Er zijn geen projecten in de onderzoeksfase.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de projecten voor land materieel die zich in de realisatiefase bevinden. Dit betekent dat de opdracht voor verwerving aan de uitvoeringsorganisaties is gegeven. In onderstaande tabel wordt ook weergegeven wat het projectbudget van deze projecten is en hoe dit projectbudget over de jaren verdeeld is (tenzij commercieel vertrouwelijk).

Tabel 10 Projecten in realisatiefase (in miljoenen euro)

Projecten in realisatie

Projectbudget

t/m 2023

2024

2025

2026

2027

2028 e.v.

Aanvulling inzetvoorraad Patriot PAC-3 raketten

451,7

5,7

0,4

52,0

118,0

91,3

184,3

C-RAM en Class 1-UAV detectiecapaciteit

178,3

100,0

47,6

14,2

1,3

1,3

14,0

Midlife Update Fennek

548,9

53,6

108,2

122,7

119,8

51,3

93,3

155mm Precision Guided Munition (PGM) voor de PzH2000

96,1

59,0

12,1

10,6

13,5

0,1

0,7

Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer), productie

1.114,5

829,0

7,5

278,0

0,0

0,0

0,0

Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem Infanterie gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL

250-1.000

Commercieel vertrouwelijk

     

Verlenging levensduur Patriot

250-1.000

Commercieel vertrouwelijk

     

Midlife Update (MLU) voor de Pantserhouwitser 2000NL (PzH2000NL)

100-250

Commercieel vertrouwelijk

     

Ground based Area Access Denial

100-250

Commercieel vertrouwelijk

     

Vervanging CBRN Detectie, Identificatie en Monitoring

100-250

Commercieel vertrouwelijk

     

Vervanging Short Range Anti Tank

100-250

Commercieel vertrouwelijk

     

Vervanging MRAD-SHORAD

1.000-2.500

Commercieel vertrouwelijk

     

Raketartillerie

731,7

39,8

37,0

129,1

84,7

176,0

265,0

Sensor CRAM/CL1 UAV

178,3

100,0

1,3

14,2

1,3

1,3

60,3

Er zijn wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 opgetreden in de volgende projecten:

  • Het project Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer), productie verwerft 38 extra Boxer pantserwielvoertuigen als gevolg van de versterkingsmaatregelen in het kader van de Defensienota 2022. Hiertoe is het budget opgehoogd en is de projectplanning met één jaar verlengd.

  • Voor het project Midlife Update (MLU) wapensysteem Infanterie gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL worden als gevolg van de Defensienota 2022 extra Active Protection Systems (APS) en pantserpakketten voor de gemoderniseerde CV90 verworven, ook worden diverse kwalitatieve verbeteringen aan de MLU toegevoegd om de beschermingsgraad te vergroten. Het projectbudget is aangepast als gevolg van de uitbreiding op scope.

  • Defensie vergroot de grondgebonden short- en medium range luchtverdedigingscapaciteit en de bijbehorende inzetvoorraad raketten conform de Defensienota 2022. De beide projecten voor de vervanging van short- en medium range luchtverdedigingscapaciteiten worden samengevoegd in één project, zoals uiteengezet in de B-brief MRAD-SHORAD (Kamerstukken II, 2022/23, 27 830, nr 404 van 5 juni 2023.

  • Ten opzichte van de begroting 2023 zijn de projecten PGM PzH2000, Ground Based AAD, Vervanging CBRN, en Sensor CRAM/CL1 UAV nieuw in de realisatiefase.

  • Het project Raketartillerie is van de voorbereidingsfase overgegaan naar de realisatiefase.

  • Het project Vervanging licht indirect vurend wapensysteem is in de begroting opgenomen omdat het projectbudget door toevoeging van prijsbijstelling boven de rapportagegrens komt.

Het DPO biedt een verdere uitwerking van deze projecten.

De instandhouding van het land materieel omvat de ramingen voor de uitgaven die het operationeel houden van de (wapen-)systemen met zich meebrengen. Voor dit artikel worden deze vooral door het Materieel Logistiek Commando gedaan. Het betreft zowel de uitbesteding van instandhoudingswerk als de aanschaf van materiaal ten behoeve van de logistieke keten reservedelen. Specifiek voor de grondgebonden A-, B-, en C-Systemen evenals voor overige assortimenten zoals onder andere tenten, werken op hoogte, fysieke inzetbaarheid, geografisch kaartmateriaal, gereedschap en werkplaatsuitrusting. Een overzicht van de instandhoudingsuitgaven per wapensysteem is opgenomen in bijlage 3.

Figuur 5 Land materieel (in miljoenen euro)

Toelichting

In het DMF wordt gewerkt met overprogrammering: zo worden in de eerste begrotingsjaren meer plannen toegestaan dan het beschikbare budget. Door met deze overprogrammering te werken wordt zoveel als mogelijk getracht te voorkomen dat vertragingen bij individuele projecten leiden tot onderrealisatie van het beschikbare budget. Op dit moment wordt een overprogrammering van maximaal 30 procent gehanteerd. Over de gehele looptijd sluit het fonds op nul, doordat de overprogrammering in eerdere jaren wordt gecompenseerd door onderprogrammering in latere jaren. Het hanteren van overprogrammering is nader toegelicht in de leeswijzer.  

De over-/onderprogrammering wordt in de budgettaire tabel apart inzichtelijk gemaakt. Omdat niet meer uitgegeven mag worden dan aan budget (de uitgaven in de budgettaire tabel) is geautoriseerd, vindt op de over-/onderprogrammering geen realisatie plaats. In de jaren 2025 tot en met 2029 is sprake van overprogrammering. Dit is ook inzichtelijk gemaakt in de begeleidende grafiek, waarin de budgetlijn (roze lijn) onder de behoeftelijn (blauwe lijn) ligt. Vanaf 2030 is sprake van onderprogrammering, zodat over de gehele planperiode het totaal aan plannen gelijk is aan het totaalbudget. Als gevolg van de kasschuiven van budgetten uit 2023, zoals verwerkt in de eerste suppletoire begroting in 2023 (zie ook het overzicht van de belangrijkste beleidsmatige mutaties in de defensiematerieelagenda), is in 2024 geen sprake van overprogrammering.  

Licence