Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2: Maritiem materieel

Het doel van dit artikel is inzicht bieden in het investeren in en instandhouden van het maritiem materieel. De verwerving wordt nader uitgesplitst in de voorbereidings-, onderzoeks- en realisatiefase. De instandhouding is gerelateerd aan de beleidsdoelen en -instrumenten zoals beschreven in beleidsartikel 2 (Koninklijke Marine) van de Begroting Hoofdstuk X.

Artikel 2 Maritiem materieel (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

615.553

1.058.292

5.402.527

992.732

1.125.433

1.252.608

1.446.321

        

Uitgaven

556.332

774.858

1.482.684

1.397.914

1.660.689

1.734.239

1.949.284

juridisch verplicht

  

43,0%

    

bestuurlijk gebonden

       

beleidsmatig gereserveerd

  

57,0%

    

nog niet ingevuld/vrij te besteden

       
        

Verwerving

       

Opdrachten

382.750

792.997

1.216.079

1.510.608

1.764.967

1.973.134

2.058.794

Verwerving: voorbereidingsfase

0

0

157.033

338.307

614.532

760.752

810.446

Verwerving: onderzoeksfase

0

0

332.866

305.554

441.738

562.759

500.313

Verwerving: realisatie

382.750

792.997

726.180

866.747

708.697

649.623

748.035

        

Instandhouding

       

Opdrachten

173.582

195.918

228.896

235.250

291.923

238.625

238.008

Instandhouding Materieel

173.582

195.918

228.896

235.250

291.923

238.625

238.008

        

Over-/ onderprogrammering

       

Fonds

0

‒ 214.057

37.709

‒ 347.944

‒ 396.201

‒ 477.520

‒ 347.518

Fonds

0

‒ 214.057

37.709

‒ 347.944

‒ 396.201

‒ 477.520

‒ 347.518

        

Ontvangsten

26.775

34.984

9.684

9.684

9.684

9.684

9.684

Artikel 2 Maritiem materieel (bedragen x € 1.000)
 

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Verplichtingen

2.904.282

2.007.019

2.417.820

2.578.415

2.419.302

1.787.627

1.424.702

1.029.349

788.928

1.744.037

           

Uitgaven

2.078.603

2.418.156

2.953.783

3.008.465

2.862.309

2.341.577

2.101.420

941.934

821.845

1.273.132

juridisch verplicht

          

bestuurlijk gebonden

          

beleidsmatig gereserveerd

          

nog niet ingevuld/vrij te besteden

          
           

Verwerving

          

Opdrachten

2.018.594

2.167.123

2.379.964

2.354.676

2.195.441

1.566.600

1.201.161

806.469

565.893

1.522.542

Verwerving: voorbereidingsfase

967.321

1.358.860

1.417.952

1.452.822

1.382.138

1.110.082

931.258

539.243

304.599

554.127

Verwerving: onderzoeksfase

568.970

554.683

772.699

834.928

742.103

417.476

228.470

228.470

199.821

833.390

Verwerving: realisatie

482.303

253.580

189.313

66.926

71.200

39.042

41.433

38.756

61.473

135.025

           

Instandhouding

          

Opdrachten

238.590

238.410

238.417

223.410

223.406

223.406

222.880

222.880

223.036

222.795

Instandhouding Materieel

238.590

238.410

238.417

223.410

223.406

223.406

222.880

222.880

223.036

222.795

           

Over-/ onderprogrammering

          

Fonds

‒ 178.581

12.623

335.402

430.379

443.462

551.571

677.379

‒ 87.415

32.916

‒ 472.205

Fonds

‒ 178.581

12.623

335.402

430.379

443.462

551.571

677.379

‒ 87.415

32.916

‒ 472.205

           

Ontvangsten

9.684

9.684

9.684

9.684

9.684

9.684

9.684

9.684

9.684

9.684

Het aandeel juridisch verplicht heeft betrekking op de levering van goederen en/of diensten waarvoor Defensie een financiële verplichting is aangegaan die leidt tot toekomstige kasbetalingen. Voor 2024 gaat het naar verwachting om 43,0 % van het uitgavenbudget. Het resterende deel, 57,0 % van dit artikel is beleidsmatig gereserveerd voor noodzakelijk geachte investeringen en onderhoudsprogramma’s, waarvan het aangaan van de juridische verplichting wordt voorbereid.

De geraamde verplichtingen op artikel 2 betreffen zowel verplichtingen voor de verwerving als voor de instandhouding van maritiem materieel. De raming van de verplichtingen is (deels) gebaseerd op het geplande moment dat voor een verwervingsproject een contract getekend wordt. Het moment waarop een contract daadwerkelijk wordt getekend, als eindfase van de verwerving, is afhankelijk van diverse factoren. Definitieve politieke besluitvorming over de reikwijdte en fasering van een project, samenwerking met derden en onderhandelingen met leveranciers, kunnen leiden tot een ander moment van het aangaan van de verplichting dan op dit moment is voorzien.

Verwerving maritiem materieel

Voor het maritiem domein ligt de nadruk op het vergroten van de eigen slagkracht. Defensie vergroot de slagkracht met de introductie van langeafstandsraketten voor fregatten en onderzeeboten. De luchtverdedigingscapaciteit tegen ballistische en (supersone) luchtdreigingen wordt uitgebreid en de slagkracht van het Korps Mariniers wordt vergroot door de introductie van moderne langeafstandsvuursteun, tactische luchtverdedigingswapens en onbemande systemen.

De geraamde uitgaven aan investeringen betreffen de investeringen in maritieme wapensystemen: de Luchtverdedigings- en Commandofregatten, Vervanging M-fregatten (ASWF), patrouilleschepen, Landing Platform Docks (LPD’s), het Combat Support Ship (CSS), de onderzeeboten, mijnenbestrijdingsvaartuigen en diverse kleinere systemen.

Nieuw aan te kopen materieel (door middel van het verwervingsproject) leidt mogelijk tot hogere of lagere instandhoudingsuitgaven; hiermee wordt rekening gehouden in de raming van de investering. Op het moment dat het nieuw verworven materieel aan het betreffende defensieonderdeel wordt overgedragen, worden ook de hogere of lagere instandhoudingsuitgaven verrekend.

In onderstaande tabel wordt de planning weergegeven van de maritiem materieelprojecten die zich in de voorbereidingsfase bevinden. Voor deze projecten wordt de behoeftestelling uitgewerkt. Ook de planning van de A-brieven van DMP-plichtige projecten is - indien van toepassing - in de tabel opgenomen.

Tabel 5 Projecten in voorbereidingsfase (in miljoenen euro)

Projecten in voorbereiding

Projectbudget

2023

2024

2025

2026

2027

2028 e.v.

Vervanging Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LCF) (incl. studies)

>2.500

A-brief

     

Vervangende Capaciteit LPD's en OPV

1.000-2.500

 

A-brief

    

Vervanging MK48 Heavyweight Torpedo

100-250

  

A-brief

   

Vervanging Zwaar Landingsvaartuig (LCU)

100-250

 

A-brief

    

Verwerving Precision Guided Munition Korps Mariniers

100-250

 

A-brief

    

Verwerving Anti Torpedo Torpedo

250-1.000

 

A-brief

    

Bewapening Maritieme Lucht- en Raketverdediging

1.000-2.500

A-brief

     

Verwerving maritieme onbemande systemen

250-1.000

 

A-brief

    

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 zijn de volgende wijzigingen opgetreden:

  • De projecten Bewapening Maritieme Lucht- en Raketverdediging, Vervanging LCF en Verwerving maritieme onbemande systemen zijn nieuw in de voorbereidingsfase.

  • Het project Vervanging MK48 Heavyweight torpedo is van 2024 naar 2025 gegaan, en de projecten Verwerving Precision Guided Munition Korps Mariniers en Verwerving Anti Torpedo Torpedo zijn van 2023 naar 2024 gegaan.

  • Het project Maritieme IAMD effectoren is omgedoopt tot Bewapening Maritieme Lucht- en Raketverdediging.

Het DPO biedt een verdere uitwerking van deze projecten.

In onderstaande tabel wordt het projectbudget en de planning van Kamerbrieven weergegeven van de verwervingsprojecten voor maritiem materieel die zich in de onderzoeksfase bevinden. In deze fase wordt onderzocht hoe invulling gegeven kan worden aan de behoefte.

Tabel 6 Projecten in onderzoeksfase (in miljoenen euro)

Projecten in onderzoek

Projectbudget

2023

2024

2025

2026

2027

2028 e.v.

Verwerving Maritime Strike

1.000-2.500

B/D-brief

     

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 is het project Verwerving Maritime Strike van de voorbereidingsfase overgegaan naar de onderzoeksfase. Dit project stond voorheen ook bekend als NATO Maritime Strike Long Range.

Het DPO biedt een verdere uitwerking van deze projecten.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de projecten voor maritiem materieel die zich in de realisatiefase bevinden. Dit betekent dat de opdracht voor verwerving aan de uitvoeringsorganisaties is gegeven. In onderstaande tabel wordt ook weergegeven wat het projectbudget van deze projecten is en hoe dit projectbudget over de jaren verdeeld is (tenzij commercieel vertrouwelijk).

Tabel 7 Projecten in realisatiefase (in miljoenen euro)

Projecten in realisatie

Projectbudget

t/m 2023

2024

2025

2026

2027

2028 e.v.

Vervanging onderzeeboten

> 2.500

Commercieel Vertrouwelijk

     

Instandhoudingsprogramma Luchtverdedigings- en Commandofregatten (IP LC-fregatten)

206,9

191,9

11,3

3,7

0,0

0,0

0,0

Maritime Ballistic Missile Defence (MBMD)

149,9

149,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Verbetering MK48 torpedo

215,4

133,9

13,3

18,5

18,3

12,7

18,6

Vervanging 127 mm kanon Luchtverdedigings- en Commandofregatten

142,3

49,1

17,8

17,8

20,1

30,1

7,5

Vervanging maritiem Surface-to-surface missile

226,8

23,3

30,9

57,1

48,2

39,1

28,2

Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit

1.117,1

236,6

155,0

189,5

149,7

135,6

250,6

Vervanging MK46 Lightweight Torpedo

335,2

61,1

45,0

37,9

45,9

40,2

105,0

Future Littoral All-Terrain Mobility-Band Vagn (FLATM-BV)

100-250

Commercieel Vertrouwelijk

     

Vervanging M-fregatten

1.963,8

20,8

293,6

289,0

302,7

423,7

634,1

Vervanging Close-in Weapon System

250-1.000

Commercieel Vertrouwelijk

     

Verwerving Softkill Torpedo Defensiesysteem

100-250

Commercieel Vertrouwelijk

     

MLU OPV

100-250

Commercieel Vertrouwelijk

     

Vervanging middelzwaar landingsvaartuig LCVP

100-250

Commercieel Vertrouwelijk

     

Langer doorvaren LCF - Materiële zeewaardigheid

100-250

Commercieel Vertrouwelijk

     

Verwerving Combat Support Ship

250-1.000

Commercieel Vertrouwelijk

     

ESSM Block 2: verwerving en integratie

250-1.000

Commercieel Vertrouwelijk

     

Vervanging hulpvaartuigen

250-1.000

Commercieel Vertrouwelijk

     

Er zijn wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 opgetreden bij de volgende projecten:

  • Het project Vervanging M-fregatten (ASWF) voorziet in de verwerving van twee Anti Submarine Warfare (ASW-) fregatten voor de Koninklijke Marine, plus twee ASW-fregatten voor België. De twee ASWF’n voor de Koninklijke Marine vervangen de huidige M-fregatten.

  • In het kader van het project Aanvulling Standard Missile 2 (SM-2) Block IIIA verwerft Defensie extra SM-2 raketten. Als gevolg hiervan is het budget verhoogd en loopt het project langer door.

  • Het project Vervanging Close-in Weapon System wordt uitgebreid. De uitbreiding behelst het uitrusten van twee Luchtverdedigings- en Commandofregatten Zr.Ms. De Ruyter (LCF 3) en Zr.Ms. Evertsen (LCF 4) met elk één Rolling Airframe Missile-systeem inclusief de bijbehorende munitie. Ook wordt het Combat Support Ship met een volledig systeem inclusief munitie uitgerust. Door de vergroting van de reikwijdte is het projectbudget opgehoogd.

  • De projecten Vervanging hulpvaartuigen, ESSM Block 2 en MLU OPV zijn overgegaan van de onderzoeksfase naar de realisatiefase.

Het DPO biedt een verdere uitwerking van deze projecten.

De instandhouding van het materieel omvat de ramingen voor de uitgaven die het operationeel houden van de (wapen-)systemen met zich meebrengen. Voor dit artikel worden deze vooral door de Directie Materiële Instandhouding gedaan. Het betreft zowel de uitbesteding van instandhoudingswerk als de aanschaf van materieel als (reserve-) onderdelen. Het betreft onder andere de instandhoudingsuitgaven voor de Luchtverdedigings- en Commandofregatten, de M-fregatten en de patrouilleschepen. Een overzicht van de instandhoudingsuitgaven per wapensysteem is opgenomen in bijlage 3.

Figuur 4 Maritiem materieel (in miljoenen euro)

Toelichting

In het DMF wordt gewerkt met overprogrammering: zo worden in de eerste begrotingsjaren meer plannen toegestaan dan het beschikbare budget. Door met deze overprogrammering te werken wordt zoveel als mogelijk getracht te voorkomen dat vertragingen bij individuele projecten leiden tot onderrealisatie van het beschikbare budget. Op dit moment wordt een overprogrammering van maximaal 30 procent gehanteerd. Over de gehele looptijd sluit het fonds op nul, doordat de overprogrammering in eerdere jaren wordt gecompenseerd door onderprogrammering in latere jaren. Het hanteren van overprogrammering is nader toegelicht in de leeswijzer.  

De over-/onderprogrammering wordt in de budgettaire tabel apart inzichtelijk gemaakt. Omdat niet meer uitgegeven mag worden dan aan budget (de uitgaven in de budgettaire tabel) is geautoriseerd, vindt op de over-/onderprogrammering geen realisatie plaats. In de jaren 2025 tot en met 2029 is sprake van overprogrammering. Dit is ook inzichtelijk gemaakt in de begeleidende grafiek, waarin de budgetlijn (roze lijn) onder de behoeftelijn (blauwe lijn) ligt. Vanaf 2030 is sprake van onderprogrammering, zodat over de gehele planperiode het totaal aan plannen gelijk is aan het totaalbudget. Als gevolg van de kasschuiven van budgetten uit 2023, zoals verwerkt in de eerste suppletoire begroting in 2023 (zie ook het overzicht van de belangrijkste beleidsmatige mutaties in de defensiematerieelagenda), is in 2024 geen sprake van overprogrammering.

Ontvangsten maritiem materieel

De ontvangsten bestaan uit overige ontvangsten. Dit betreft onder andere ontvangsten voortkomend uit werk voor derden door de Directie Materiële Instandhouding. Ook de ontvangsten voortkomend uit retour ontvangen btw op maritieme instandhoudingsuitgaven worden op dit artikel verantwoord.

Licence