Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1: Defensiebreed materieel

Het doel van dit artikel is inzicht bieden in het verwerven en instandhouden van het defensiebreed materieel. Materieel dat door alle operationele commando's wordt ingezet en niet specifiek gericht is op maritiem, land- of luchtoptreden wordt begroot binnen het artikel Defensiebreed materieel.

Voorbeelden hiervan op het gebied van instandhouding zijn het Kleding- en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf (KPU) en Munitie bij het Defensie Munitiebedrijf (DMunB). Voorbeelden op gebied van verwerving zijn projecten als Defensie Operationeel Kledingsysteem (DOKS) en het Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS).

Verwerving wordt nader uitgesplitst in de voorbereidings-, onderzoeks- en realisatiefase. Daarnaast vallen de defensiebrede materieel ontvangsten, over- en onderprogrammering, onzekerheidsreservering en uitgaven aan kennis en innovatie onder dit artikel.

Artikel 1 Defensiebreed materieel (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

1.208.183

1.082.767

1.477.899

2.091.311

2.044.075

2.578.120

1.800.129

        

Uitgaven

868.388

1.136.253

1.889.353

2.187.208

2.178.615

1.680.074

1.649.992

juridisch verplicht

  

52,5%

    

bestuurlijk gebonden

       

beleidsmatig gereserveerd

  

47,5%

    

nog niet ingevuld/vrij te besteden

       
        

Verwerving

       

Opdrachten

445.072

953.837

1.101.158

1.945.296

1.672.208

1.392.496

1.183.372

Verwerving: voorbereidingsfase

0

11.090

226.844

806.295

967.906

755.863

628.570

Verwerving: onderzoeksfase

0

0

0

0

0

0

0

Verwerving: realisatie

445.072

942.747

874.314

1.139.001

704.302

636.633

554.802

        

Instandhouding

       

Opdrachten

268.563

451.445

517.237

481.036

459.235

409.052

399.630

Instandhouding Materieel

268.563

451.445

517.237

481.036

459.235

409.052

399.630

        

Kennis en Innovatie

       

Bekostiging

33.994

78.609

152.123

184.395

217.393

210.392

237.204

Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten

3.700

28.552

94.687

126.959

141.967

155.921

177.491

Technologieontwikkeling

27.964

38.277

46.508

46.508

46.508

46.508

51.750

Kennisgebruik

1.159

4.844

3.744

3.744

3.848

3.848

3.848

Kort Cyclische Innovatie

1.171

6.936

7.184

7.184

25.070

4.115

4.115

        

Reserve Valutaschommelingen

       

Storting/onttrekking begrotingsreserve

120.759

0

0

0

0

0

0

Storting/onttrekking begrotingsreserve

120.759

0

0

0

0

0

0

        
        

Over-/ onderprogrammering

       

Fonds

0

‒ 347.638

118.835

‒ 423.519

‒ 170.221

‒ 331.866

‒ 170.214

Fonds

0

‒ 347.638

118.835

‒ 423.519

‒ 170.221

‒ 331.866

‒ 170.214

        

Ontvangsten

71.178

86.381

73.827

15.310

89.856

89.918

101.918

Artikel 1 Defensiebreed materieel (bedragen x € 1.000)
 

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Verplichtingen

1.314.970

1.305.203

1.078.403

1.008.901

1.074.605

1.153.959

1.482.113

1.340.301

2.166.575

1.723.910

           

Uitgaven

1.492.688

1.329.111

1.134.887

1.073.184

1.157.673

1.322.275

1.723.358

1.991.399

2.254.833

1.652.688

juridisch verplicht

          

bestuurlijk gebonden

          

beleidsmatig gereserveerd

          

nog niet ingevuld/vrij te besteden

          
           

Verwerving

          

Opdrachten

901.297

647.039

397.629

328.671

394.398

472.371

664.904

654.414

1.482.882

1.039.044

Verwerving: voorbereidingsfase

559.496

433.162

192.100

93.763

137.501

260.146

393.320

317.754

881.241

434.970

Verwerving: onderzoeksfase

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verwerving: realisatie

341.801

213.877

205.529

234.908

256.897

212.225

271.584

336.660

601.641

604.074

           

Instandhouding

          

Opdrachten

425.840

423.802

423.574

424.415

424.392

424.373

424.272

428.672

426.478

423.253

Instandhouding Materieel

425.840

423.802

423.574

424.415

424.392

424.373

424.272

428.672

426.478

423.253

           

Kennis en Innovatie

          

Bekostiging

246.114

254.501

257.647

259.218

259.218

259.218

259.218

259.218

259.218

262.183

Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten

181.160

184.305

187.450

189.022

189.022

189.022

189.022

189.022

189.022

192.954

Technologieontwikkeling

56.991

62.233

62.234

62.233

62.233

62.233

62.233

62.233

62.233

61.266

Kennisgebruik

3.848

3.848

3.848

3.848

3.848

3.848

3.848

3.848

3.848

3.848

Kort Cyclische Innovatie

4.115

4.115

4.115

4.115

4.115

4.115

4.115

4.115

4.115

4.115

           

Reserve Valutaschommelingen

          

Storting/onttrekking begrotingsreserve

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Storting/onttrekking begrotingsreserve

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           
           

Over-/ onderprogrammering

          

Fonds

‒ 80.563

3.769

56.037

60.880

79.665

166.313

374.964

649.095

86.255

‒ 71.792

Fonds

‒ 80.563

3.769

56.037

60.880

79.665

166.313

374.964

649.095

86.255

‒ 71.792

           

Ontvangsten

89.538

85.698

85.698

85.698

85.698

85.698

85.698

85.698

85.698

85.698

           
           
           

Het aandeel juridisch verplicht heeft betrekking op de levering van goederen en/of diensten waarvoor Defensie een financiële verplichting is aangegaan die leidt tot toekomstige kasbetalingen. Voor 2024 gaat het naar verwachting om 52,5% van het uitgavenbudget. Het resterende deel, 47,5% van dit artikel is beleidsmatig gereserveerd voor noodzakelijk geachte investeringen en onderhoudsprogramma’s, waarvan het aangaan van de juridische verplichting wordt voorbereid.

De geraamde verplichtingen op artikel 1 betreffen zowel verplichtingen voor de verwerving als voor de instandhouding van defensiebreed materieel. De raming van de verplichtingen is (deels) gebaseerd op het geplande moment dat voor een verwervingsproject een contract getekend wordt. Het moment waarop een contract daadwerkelijk wordt getekend, als eindfase van de verwerving, is afhankelijk van diverse factoren. Definitieve politieke besluitvorming over de reikwijdte en fasering van een project, samenwerking met derden en onderhandelingen met leveranciers, kunnen leiden tot een ander moment van het aangaan van de verplichting dan op dit moment is voorzien.

Verwerving Defensiebreed materieel

Met de Defensienota 2022 heeft Defensie fors geïnvesteerd in de nieuwe werkelijkheid, om te beschermen wat ons dierbaar is, maar ook om onze internationale afspraken na te kunnen komen. De behoefte aan wiel- en bergingsvoertuigen neemt toe, voorraden aan munitie worden significant verhoogd en zijn langdurige projecten die de komende tijd terug te zien zijn.

De geraamde uitgaven betreffen de verwerving van materieel dat door alle operationele commando’s wordt ingezet en dat dus niet specifiek gericht is op maritiem, land- of luchtoptreden. Nieuw aan te kopen materieel (door middel van het verwervingsproject) leidt mogelijk tot hogere of lagere instandhoudingsuitgaven; hiermee wordt rekening gehouden in de raming van de investering. Op het moment dat het nieuw verworven materieel aan het betreffende defensieonderdeel wordt overgedragen, worden ook de hogere of lagere instandhoudingsuitgaven verrekend.

In de onderstaande tabel wordt de planning weergegeven van de Defensiebrede materieelprojecten die zich op dit moment in de voorbereidingsfase bevinden. Voor projecten in voorbereidingsfase wordt de behoeftestelling uitgewerkt. Ook de planning van de A-brieven van DMP-plichtige projecten is - indien van toepassing - in de tabel opgenomen. Inhoudelijke uitleg van deze projecten wordt gedeeld middels het DPO.

Tabel 2 Projecten in voorbereidingsfase (in miljoenen euro)

Projecten in voorbereiding

Projectbudget

2023

2024

2025

2026

2027

2028 e.v.

Vervanging Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)

250-1.000

     

A-brief

Defensiebrede vervanging Klein Kaliber Wapens (deel vervanging Colt)

100-250

  

A-brief

   

C-IED Blok 4

100-250

 

A-brief

    

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 is het project C-IED Blok 4 nieuw in de voorbereidingsfase. De A-brief voor het project Defensiebrede vervanging Klein Kaliber Wapens (deel Colt) is verschoven van 2023 naar 2025. Van het project Vervanging Amarok is de omvang gewijzigd, waardoor het niet meer in de ontwerpbegroting voor 2024 is opgenomen.

In onderstaande tabel wordt het projectbudget en de planning van Kamerbrieven weergegeven van de defensiebrede verwervingsprojecten die zich in de onderzoeksfase bevinden. In deze fase wordt onderzocht hoe invulling gegeven kan worden aan de behoefte.

Tabel 3 Projecten in onderzoeksfase (in miljoenen euro)

Projecten in onderzoek

Projectbudget

2023

2024

2025

2026

2027

2028 e.v.

Geen projecten in de onderzoeksfase.

       

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 in de onderzoeksfase.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de defensiebrede projecten die zich in de realisatiefase bevinden. Dit betekent dat de opdracht voor verwerving aan de uitvoeringsorganisaties is gegeven. In onderstaande tabel wordt ook weergegeven wat het projectbudget van deze projecten is en hoe dit projectbudget over de jaren verdeeld is (tenzij commercieel vertrouwelijk).

Tabel 4 Projecten in realisatiefase (in miljoenen euro)

Projecten in realisatie

Projectbudget

t/m 2023

2024

2025

2026

2027

2028 e.v.

Counter Improvised Explosive Devices (C-IED)

106,2

40,6

18,5

5,2

3,2

3,2

35,5

Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS)

425,5

92,5

43,6

64,3

86,6

25,8

112,8

Joint Fires

110,0

57,9

17,2

17,7

1,3

1,3

14,5

Operationele infrastructuur voor de snel inzetbare eenheden van de krijgsmacht

151,8

0,4

63,4

65,1

1,7

1,7

19,4

Defensie Operationeel Kledingsysteem (DOKS)

250-1.000

Commercieel vertrouwelijk

     

Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW)

1.000-2.500

Commercieel vertrouwelijk

     

Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)

250-1.000

Commercieel vertrouwelijk

     

Programma BKI Munitie (aanvulling inzetvoorraad eerste hoofdtaak)

>2.500

Commercieel vertrouwelijk

     

Vervanging Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties en Wielbergingsvoertuigen (WTB)

250-1.000

Commercieel vertrouwelijk

     

Er zijn wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 opgetreden bij de volgende projecten:

  • Het project Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS)  kende  technische, financiële en organisatorische knelpunten die in 2023 zijn aangepakt middels een traject met externe begeleiding. Het project is herijkt en loopt nu door tot en met 2029.

  • Voor het projectbudget Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW) is de scope van het project (aantallen) aangepast, hiermee is het budget opgehoogd.

  • Bij het Project Vervanging Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties en Wielbergingsvoertuigen (WTB) is als gevolg van de Defensienota 2022 de behoefte toegenomen aan vrachtwagens, zoals ook te lezen is in het DPO. Daarom is het budget verhoogd en loopt het project langer door.

  • De projecten C-IED, Joint Fires en Operationele infrastructuur voor de snel inzetbare eenheden van de krijgsmacht zijn nieuw ten opzichte van de begroting 2023.

Verdere details over deze projecten zijn te lezen in het DPO.

De geraamde uitgaven voor instandhouding van defensiebreed materieel betreffen voornamelijk de instandhoudingsuitgaven van het Kleding- en Persoonsgebonden Uitrustingbedrijf (KPU-bedrijf) en het Defensie Munitiebedrijf (DMunB). Ook worden hier de uitgaven voor de normstellende taak van het COMMIT voor de wapensystemen verantwoord. In de instandhoudingsfase wordt het wapensysteem door het operationeel Commando (Opco) in gebruik genomen, al dan niet gefaseerd. Het Opco is integraal verantwoordelijk voor gebruik en instandhouding van het materieel. COMMIT Wapensystemen vervult de rol van normsteller voor het materieel dat is overgedragen aan het Opco. Deze norm­stellende rol omvat de volgende gebieden: veiligheid, technische beschikbaarheid, bewaking levensduurkosten ('betaalbaarheid') en waardebehoud. COMMIT vervult deze taak voor maritiem-, land- en luchtmaterieel.

Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten

Defensie draagt met deze middelen specifiek bij aan de instandhouding van grote onderzoeksfaciliteiten bij TNO, NLR en MARIN.

Technologieontwikkeling

Defensie investeert langs de lijnen van de Uitvoeringsagenda innovatie en onderzoek vanaf 2023 extra in onderzoek en technologieontwikkeling (Research& Technology, R&T) en kort-cyclisch innoveren. Daarin neemt versterking van de samenwerking met onze kennis- en innovatiepartners een centrale plaats in. Defensie investeert samen met het Nederlandse bedrijfsleven in technologieontwikkeling voor toekomstige capaciteiten en in het kader van de versterking van de Nederlandse Defensie Technologische en Industriële Basis. Daarbij willen we vanaf 2024 een sterker accent leggen op kansrijke technologieën en ecosystemen. Technologieprojecten worden, indien van toepassing, interdepartementaal (topsectorenbeleid) en internationaal (met de NAVO en het European Defence Agency (EDA)) afgestemd en ingebed.

CODEMO

De CODEMO-regeling (Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling) is een instrument dat bedoeld is voor innovatieve defensie-specifieke productontwikkeling door met name het nationale MKB. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend door Nederlandse bedrijven. Defensie neemt, van goedgekeurde projectvoorstellen, maximaal 50 procent van de ontwikkelingskosten voor haar rekening. Eventuele opbrengsten voor Defensie, in de vorm van royalty’s over de verkoop van de ontwikkelde producten, vloeien terug naar de CODEMO-regeling. Ook zijn vanuit de oude CODEMA-regeling, de voorloper van de CODEMO-regeling, royalty’s toegevoegd aan het budget van € 10 miljoen waar in 2011 mee is gestart, resulterend in een totaalbudget van € 13,3 miljoen. In totaal is sinds de start van de regeling voor een bedrag van € 11,8 miljoen aan projectvoorstellen goedgekeurd en resteert een budget van € 1,5 miljoen.

CODEMO (t/m 1 april 2023)

Ingediende voorstellen

94

Gehonoreerde voorstellen

29

Afgewezen voorstellen

65

Afgeronde voorstellen

23

Kennisgebruik

De toepassing van (met centrale middelen) opgebouwde kennis wordt primair gefinancierd uit de decentrale budgetten van de defensieonderdelen. Op centraal niveau is een beperkt budget beschikbaar voor acute, onvoorziene kennisondersteuning.

Kort-cyclische innovatie

Onder kortcyclische innovatie vallen uitgaven die worden gedaan in het kader van centraal gestuurde innovatie en het faciliteren van decentrale innovatie door de krijgsmachtdelen. Hiervoor kent Defensie een centrale innovatieorganisatie FRONT (Future Relevant Operations with Next Generation Technology & Thinking) en het overlegorgaan POIND (Periodiek Overleg Innovatiedirecteuren Defensie). Daarnaast organiseert Defensie bijvoorbeeld innovatie-evenementen als Innovation In Defence en investeert Defensie in ecosystemen en innovatie- en kennisnetwerken.

Figuur 3 Defensiebreed materieel (in miljoenen euro)

Toelichting

In het DMF wordt gewerkt met overprogrammering: zo worden in de eerste begrotingsjaren meer plannen toegestaan dan het beschikbare budget. Door met deze overprogrammering te werken wordt zoveel als mogelijk getracht te voorkomen dat vertragingen bij individuele projecten leiden tot onderrealisatie van het beschikbare budget. Op dit moment wordt een overprogrammering van maximaal 30 procent gehanteerd. Over de gehele looptijd sluit het fonds op nul, doordat de overprogrammering in eerdere jaren wordt gecompenseerd door onderprogrammering in latere jaren. Het hanteren van overprogrammering is nader toegelicht in de leeswijzer.  

De over-/onderprogrammering wordt in de budgettaire tabel apart inzichtelijk gemaakt. Omdat niet meer uitgegeven mag worden dan aan budget (de uitgaven in de budgettaire tabel) is geautoriseerd, vindt op de over-/onderprogrammering geen realisatie plaats. In de jaren 2025 tot en met 2029 is sprake van overprogrammering. Dit is ook inzichtelijk gemaakt in de begeleidende grafiek, waarin de budgetlijn (roze lijn) onder de behoeftelijn (blauwe lijn) ligt. Vanaf 2030 is sprake van onderprogrammering, zodat over de gehele planperiode het totaal aan plannen gelijk is aan het totaalbudget. Als gevolg van de kasschuiven van budgetten uit 2023, zoals verwerkt in de eerste suppletoire begroting in 2023 (zie ook het overzicht van de belangrijkste beleidsmatige mutaties in de defensiematerieelagenda), is in 2024 geen sprake van overprogrammering.  

De ontvangsten bestaan uit de verkoopopbrengsten van materieel en overige ontvangsten. In de begrote ontvangsten is onder meer een deel van de verkoopopbrengst van de verkoop van de CH-47D Chinook helikopters meegenomen. Behalve de afstoting van strategisch materieel wordt op dit budget de planmatige periodieke vernieuwing van niet-strategisch materieel verantwoord. Voorbeelden daarvan zijn de vervanging van een deel van de vloot van niet-operationele dienstvoertuigen. Ook de ontvangsten die voortkomen uit retour ontvangen BTW worden op dit artikel verantwoord.

Licence